KUL Logo

Germanistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w szkołach językowych, biurach tłumaczeń niemieckojęzycznych, biurach firm o zróżnicowanym profilu turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, placówkach i organizacjach kulturalnych, w ramach samozatrudnienia jako tłumacz i lektor języka niemieckiego
 • pracy nauczyciela w szkołach po kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i ukończeniu w ich ramach specjalizacji nauczycielskiej
 • zdobycia umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy (płynna komunikacja w języku niemieckim w mowie i piśmie, komunikacja w pracy w języku angielskim)

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia germańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych związanych z pogłębianiem kompetencji językowych
 • specjalistycznych studiów kształcących tłumaczy

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową: Germanistyka!

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • aktualna oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • aktualna oferta staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego nabyta w zindywidualizowanym procesie kształcenia
 • posługiwanie się językami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach (język prawa, ekonomii, biurowy, naukowy, techniczny, informatyczny, turystyczny, język mediów)
 • znajomość kultury i literatury niemieckojęzycznej, historii i sytuacji polityczno-społecznej  oraz geografii krajów niemieckojęzycznych.
 • umiejętność komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych (przy wyborze przedmiotów specjalizacyjnych w języku angielskim)

 • umiejętność organizowania procesu uczenia się innych osób
 • umiejętność pracy w grupie i dyskusji
 • umiejętność argumentowania

 • Absolwent jest przygotowany do kształtowania własnej ścieżki zawodowej oraz prowadzenia własnej działalności, np. jako tłumacz, lektor języka niemieckiego


 • Absolwent posługuje się edytorami tekstu, zaawansowanymi technikami komunikacyjno-informatycznymi, tworzy prezentacje PowerPoint.

 • Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Germanistyka:

 • Olimpiada z języka angielskiego (L+F)
 • Olimpiada z języka niemieckiego (L+F)
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (L+F)
 • Konkurs wiedzy z języka angielskiego (L)
 • Konkurs wiedzy z języka polskiego (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego An der KUL ist Deutsch cool (3L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

Kwadrans z KUL – Germanistyka!