KUL Logo

Filologia klasyczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w profesjach, gdzie istotną rolę odgrywa znajomość języków klasycznych oraz wykształcenie humanistyczne pomocne w rozumieniu dzisiejszej kultury śródziemnomorskiej, takich jak: pracownik wydawnictwa, bibliotek, archiwów, środków przekazu i instytucji, gdzie wykształcenie klasyczne pomaga w podjęciu i realizacji pracy również jako referent w wydziałach kultury w administracji, zaś znajomość języka nowogreckiego staje się niezbędna w obszarze obsługi ruchu turystycznego

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia klasyczna, a także na studia na innych kierunkach humanistycznych)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • kompetencje w zakresie przekładu tekstów greckich i łacińskich oraz w zakresie analizy i interpretacji dzieł literackich;
 • znajomość kultury i historii antycznej i jej recepcji w Polsce i nowożytnej Europie. Podjęcie pracy w zawodach, gdzie kluczową rolę odgrywa znajomość języków klasycznych, historii, literatury starożytnej oraz wczesno-chrześcijańskiej, jak również w obszarze turystyczno-pielgrzymkowym, w którym znajomość języka nowogreckiego znacznie poszerzy kompetencje i ułatwi komunikację w obszarze kultury śródziemnomorskiej.

 • umiejętność tworzenia logicznych wypowiedzi,
 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki.

 • kompetencje w pozyskiwaniu grantów wewnętrznych w ramach działalności Koła Klasyków KUL oraz przygotowania projektów grantowych i pozyskiwania finansowania z instytucji grantodawczych

 • kompetencje w zakresie obsługi specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

 • absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z dwóch przedmiotów spośród następujących:

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (każdy po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył węcej niż dwa spośród wymienionych, punktowane są te z których uzyskał najlepsze wyniki.

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z dwóch przedmiotów spośród następujących:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (każdy po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył węcej niż dwa spośród wymienionych, punktowane są te z których uzyskał najlepsze wyniki.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z dwóch przedmiotów spośród następujących:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (każdy po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył węcej niż dwa spośród wymienionych, punktowane są te z których uzyskał najlepsze wyniki.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!