KUL Logo

Filologia klasyczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w profesjach, gdzie istotną rolę odgrywa znajomość języków klasycznych oraz wykształcenie humanistyczne takich jak: redaktor, pracownik wydawnictwa, środków przekazu i instytucji, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne, referent w wydziałach kultury w administracji, obsługa ruchu turystycznego, może podjąć pracę w archiwach i bibliotekach

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia klasyczna, a także na studia na innych kierunkach humanistycznych)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • kompetencje w zakresie przekładu tekstów greckich i łacińskich oraz w zakresie analizy i interpretacji dzieł literackich;
 • znajomość kultury i historii antycznej i jej recepcji w Polsce i nowożytnej Europie – w zależności od wybranej specjalizacji – śródziemnomorskiej lub neolatynistycznej

 • umiejętność tworzenia logicznych wypowiedzi,
 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki,
 • umiejętność samodzielnego kreowania warsztatu pracy i wykorzystywania innowacyjnych metodologii badawczych w opracowaniu tekstów greckich i łacińskich

 • kompetencje w pozyskiwaniu grantów wewnętrznych w ramach działalności Koła Klasyków KUL

 • kompetencje w zakresie obsługi specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

 • absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących:

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia, język  łaciński i kultura antyczna (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski lub język ojczysty (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.