KUL Logo

Europeistyka – European Studies (studia w języku angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studiując zjawisko integracji europejskiej z silnym naciskiem na prawne aspekty procesu „tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy”, absolwenci europeistyki uzyskują kwalifikacje specjalisty do spraw europejskich. Absolwenci biegle poruszają się w dziedzinach, regulowanych przez przepisy prawa UE. Stają się specjalistami w zakresie problematyki europejskiej i zdobywają umiejętności zawodowe, które są wymagane na europejskim rynku pracy. Toteż mogą:

 • pracować jako specjaliści w instytucjach i agendach Unii Europejskiej w wielu sektorach;
 • znaleźć zatrudnienie na wszystkich poziomach służby cywilnej i samorządu;
 • kontynuować karierę w dziedzinie kultury. edukacji, mediów i dziennikarstwa, prawa, biznesu czy finansów.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Prawo Unii Europejskiej)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „ Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z Polski i zagranicy we współpracy z przedstawicielami personelu administracyjnego instytucji UE, przedstawicielami instytucji dyplomatycznych i prawnikami. Ich obecność gwarantuje, że program studiów spełnia wymagania rynku.

FB: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Instagram: WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (@wppkia.kul)


Praktyki i staże

Studenci są zachęcani do udziału w programie Erasmus Exchange, korzystając z różnych możliwości studiowania na uczelniach partnerskich KUL w Europie.

Poza tym w ramach realizacji swoich studiów studenci realizują 160 godzin praktyk obowiązkowych. Dzięki dobrej współpracy Uniwersytetu z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi studenci i absolwenci europeistyki mają szerokie możliwości odbycia praktyki lub stażu w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, np. Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, Agencji Frontex, UNHCR, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych resortach Rady Ministrów, samorządzie lokalnym, wydziałach funduszy europejskich, Instytucie na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych.

Wejście absolwentów na rynek pracy jest wspierane dzięki studenckim aktywnościom akademickim, takim jak Koło Naukowe Euro-KUL, blogu Euro-Pens, oraz uczestnictwie w finansowanych przez UE projektach realizowanych na Uniwersytecie.

Ponadto Biuro Karier KUL zapewnia szkolenie i pomoc przy planowaniu kariery i wyboru drogi rozwoju zawodowego w trakcie studiów i po ich ukończeniu. Nic dziwnego, iż wielu ze studentów Europeistyki rozpoczyna pracę jeszcze w trakcie studiów.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Studenci nabywają umiejętność poruszania się po obszarach kluczowych dla integracji europejskiej. Zostają specjalistami od spraw Unii Europejskiej i nabywają umiejętności zawodowe cenione na europejskim rynku pracy;

Studenci mają możliwość ukończenia kursów dodatkowych i otrzymania certyfikatów z zakresu ADR, Legal Skills in English, pozyskiwania funduszy UE i zarządzanie projektami;

Nasi absolwenci legitymują się dobrym przygotowaniem do prowadzenia mediacji i negocjacji;

Studenci orientują się w specyfice aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej.

Program studiów kładzie duży nacisk na naukę języków obcych (w mowie i w piśmie). Oprócz obowiązkowego języka angielskiego (English for Law and Business) studenci mają dodatkowe 4 semestry lektoratu z drugiego języka europejskiego

• nasi studenci ćwiczą wystąpienia publiczne i zdobywają umiejętności efektywne prezentacji.

Studenci europeistyki nabywają w czasie studiów:

 • znajomość podstaw ekonomii
 • umiejętność przygotowania wniosków o wsparcie ze środków europejskich, w tym na rozpoczęcie i rozszerzenie działalności gospodarczej
 • umiejętność rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • umiejętność zarządzania projektami

Absolwenci wiedzą, jak skutecznie korzystać z zasobów UE dostępnych online, w tym baz danych UE (EUR-Lex) i orzecznictwa TSUE, a także statystyk publikowanych przez EuroStat.

Absolwenci europeistyki są wyposażeni w umiejętności potrzebne do analizy struktur i zjawisk polityczno-prawnych w Europie. Zyskują wiedzę na temat historii i kultury europejskiej oraz umiejętność rozumienia i analizowania procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w Unii Europejskiej.

Studia obejmują udział w seminariach licencjackich, które przygotowują studentów do prowadzenia badań społecznych i kontynuowania kariery jako badacze.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub informatyka, lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski lub język ojczysty (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub informatyka, lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub informatyka, lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski lub język ojczysty (50 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub informatyka, lub geografia, lub filozofia (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Europeistyka – European Studies:

 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej / o Integracji Europejskiej
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Konkurs wiedzy z historii (4 L)
 • Ogólnopolski konkurs historyczny Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (L)
 • Ogólnopolski Konkurs na Audycję Historyczną Roku (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Informacje dla Kandydatów.

International candidates with foreign secondary school documents are asked to visit Study in English page.