KUL Logo

Applied Anthropology / Antropologia Stosowana (studia stacjonarne I stopnia w j.angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • posiadania rozległej wiedzy o człowieku (w wymiarze społeczno-kulturowym, językowym, historycznym, biologicznym, a także filozoficznym)
 • uczą, w jaki sposób przyczynić się do „dobrego życia” najbardziej potrzebujących
 • zdobycia kompetencji w obszarach specjalizacji: zarządzanie międzykulturowe lub pośrednictwo międzykulturowe
 • udziału w pracach badawczych oraz projektach o charakterze praktycznym, a także do pełnienia różnych ról społecznych
 • pracy w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji oraz do pracy w międzynarodowych oraz polskich organizacjach humanitarnych

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie antropologii uprawnia do:

 • legitymizacji absolwenta jako osoby posiadającej wiedzę z szerokiego spektrum dyscyplin naukowych dotyczących człowieka (globalna antropologia biologiczna, lingwistyka, elementy archeologii, a zwłaszcza antropologia społeczna i kulturowa, a ponadto – wyjątkowo w ramach studiów antropologicznych – antropologia filozoficzna)
 • uzyskania dyplomu, który potwierdza nabyte przez absolwenta kompetencje, atrakcyjne dla pracodawców
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filozofii, kognitywistyki, wybranych nauk społecznych, retoryki)
 • kontynuowania nauki na różnego typu studiach podyplomowych

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • zintegrowany program antropologii odznacza się swoim teoretyczno-praktycznym charakterem. Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w minimum dwóch programach zajęć praktycznych (3- tygodniowych oraz 3-miesięcznych). Programy praktyczne realizowane są także w wymiarze dodatkowym (dofinansowane w ramach różnych projektów) jako oferta wsparcia zawodowego. Praktyki oraz staże realizowane są w wybranych międzynarodowych i polskich instytucjach w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji, a także rządowych i pozarządowych organizacjach humanitarnych oraz szeregu podobnych instytucji na świecie. Dokładne informacje na temat praktyk i staży prezentowane są corocznie na stronach kierunku
 • ponadto, inne oferty staży oraz praktyk dostępne są w Biurze Karier KUL
 • Absolwenci antropologii stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych i krajowych agencjach pomocowych, organizacjach społecznych i kulturalnych, w społecznych organizacjach non-profit i for-profit, których działalność dotyczy obszarów zarządzania, badań, zdrowia, mediów, edukacji i turystyki, struktur rządowych (w szczególności podejmujących działania na rzecz imigrantów i uchodźców) oraz w instytucjach naukowo-badawczych
 • Po studiach antropologii stosowanej uzyskasz wiedzę i umiejętności pożądane przez różnych pracodawców oraz zyskasz orientację w obszarze przyszłej pracy zawodowej; jakkolwiek Biuro Karier KUL ma możliwość wsparcia w doradztwie i szerokim zakresie pomocy, które pomogą w planowaniu kariery i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zawodu, nawet po ukończeniu przez Ciebie studiów
 • Wejście absolwentów na rynek pracy wspierane jest także przez działalność w pracach samorządu oraz profesjonalnych kół studenckich KUL. Na Wydziale Filozofii Koło integruje życie studentów Wydziału, podnosi kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez uczestnictwo w organizacji szkoleń, konferencji, wyjazdów naukowych, zebrań dyskusyjnych oraz w pracach wydawniczych i naukowychKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci antropologii stosowanej są kreatywni i przedsiębiorczy, otwarci i krytyczni wobec nowych idei, koncepcji, teorii i argumentów; rozumieją sposoby funkcjonowania różnych perspektyw postrzegania rzeczywistości oraz różnych kontekstów poznawczych i życiowych społeczności zachodnich i pozazachodnich, posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne, takie jak umiejętności badawcze, w tym formułowanie i analizowanie problemów społeczno-kulturowych i filozoficznych, przygotowywanie projektów prospołecznych. Posiadają orientację w światowej sytuacji politycznej, ekonomicznej, zdrowotnej i kulturowej, także instytucjach pomocy humanitarnej.

Absolwenci antropologii stosowanej predestynowani są zwłaszcza do podejmowania zadań związanych z zarządzaniem i pośrednictwem w obszarze międzykulturowym – coraz szerzej pożądanym przez pracodawców (komercyjnych, jak i non-profit), wymagających elastycznych podejść zawodowych dostosowanych do zmiennych potrzeb rynku pracy.

Wykorzystują wiedzę antropologiczną do praktycznych przedsięwzięć, wspierających rozwiązywanie codziennych problemów osób potrzebujących (zwł. w wymiarze ekonomicznym, prawnym, zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym), dobierają metody i narzędzia badań i praktyk, skutecznie realizują przedsięwzięcia, prezentują wyniki praktyki i badań teoretycznych.

Nasi absolwenci doskonalą umiejętności komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej (zapoznają się z różnymi kulturami zachodnimi oraz pozazachodnimi poprzez medium języka, jak i pozawerbalnie); podejmują pośredniczące działania między jednostkami i grupami z różnych środowisk społecznych i kulturowych, komunikują się i dyskutują poglądy w precyzyjny sposób, wykorzystując specjalistyczną terminologię i metody wypowiedzi odpowiadające bieżącej sytuacji komunikacyjnej; porozumiewają się ze specjalistami z różnych obszarów antropologii oraz z innymi grupami docelowymi, używając różnych języków, technik i kanałów komunikacji; potrafią słuchać, mówić, rzetelnie argumentować, używać języka i terminologii zarówno specjalistycznej, jak i adekwatnej do grupy docelowej, posiadają umiejętność pracy zespołowej, która pozwala im podejmować różne funkcje w zespole.

Absolwent posługuje się językiem angielskim (język kierunkowy), ma także możliwość doskonalenia umiejętności w tym zakresie. Ponadto zna i posługuje się jednym nowoczesnym językiem obcym (zachodni/rosyjski) na poziomie, który pozwala im tłumaczyć na język ojczysty (i odwrotnie), a drugi (zachodni/rosyjski) przynajmniej na poziomie podstawowym (A1). Absolwent zna i posługuje się co najmniej jednym nowoczesnym językiem kultur nie-zachodnich (język arabski/chiński) na poziomie podstawowym (A1) wymaganym do codziennej komunikacji z przedstawicielami tych społeczności, a także do tłumaczenia i wypełniania podstawowych form prawnych narzuconych przez prawo imigracyjne (przy użyciu zarówno języka angielskiego, jak i języka lokalnej społeczności)

 • Absolwent korzysta z podstawowych narzędzi ICT, takich jak edytory tekstu, oprogramowanie do prezentacji wizualnej oraz usługi i aplikacje internetowe.

 • Absolwenci antropologii stosowanej potrafią wybrać odpowiednie narzędzia do analizy i interpretacji problemów antropologicznych (społecznych, humanitarnych, politycznych, ekonomicznych, zdrowotnych, prawnych i edukacyjnych), potrafią analizować teksty antropologiczne; potrafią zbierać i analizować dane etnograficzne i socjologiczne, podsumowywać i analizować problemy społeczno-kulturowe i filozoficzne, identyfikować ich główne założenia i przewidywać konsekwencje działań i wnioski.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (50 % wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)
 • zaświadczenia /oświadczenia o zaangażowaniu w inicjatywy prospołeczne wraz z opisem działań (może to być potwierdzenie, dyplom, certyfikat od dowolnej instytucji, w której realizowało się wolontariat lub odręcznie podpisane oświadczenie kandydata potwierdzające i opisujące zaangażowanie społeczne).

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (50 % wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)
 • zaświadczenia / oświadczenia o zaangażowaniu w inicjatywy prospołeczne wraz z opisem działań (może to być potwierdzenie, dyplom, certyfikat od dowolnej instytucji, w której realizowało się wolontariat lub odręcznie podpisane oświadczenie kandydata potwierdzające i opisujące zaangażowanie społeczne).

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski (50 % wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • zaświadczenia /oświadczenia o zaangażowaniu w inicjatywy prospołeczne wraz z opisem działań (może to być potwierdzenie, dyplom, certyfikat od dowolnej instytucji, w której realizowało się wolontariat lub odręcznie podpisane oświadczenie kandydata potwierdzające i opisujące zaangażowanie społeczne).

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50 % wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
   • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
   • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)
  • zaświadczenia /oświadczenia o zaangażowaniu w inicjatywy prospołeczne wraz z opisem działań (może to być potwierdzenie, dyplom, certyfikat od dowolnej instytucji, w której realizowało się wolontariat lub odręcznie podpisane oświadczenie kandydata potwierdzające i opisujące zaangażowanie społeczne).

Applied Anthropology:

 • Olimpiada artystyczna
 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada z biologii
 • Olimpiada z filozofii
 • Olimpiada z fizyki
 • Olimpiada z geografii
 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada z języka angielskiego
 • Olimpiada z języka białoruskiego
 • Olimpiada z języka francuskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada z języka niemieckiego
 • Olimpiada z języka rosyjskiego
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej
 • Olimpiada Teologii Katolickiej (L)
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Informacje dla Kandydatów.

International candidates with foreign secondary school documents are asked to visit Study in English page.