KUL Logo

(PL)  

(PL) Architektura krajobrazu

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL uzyskała akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

IFLA zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. W swoich podstawowych działaniach dąży ona do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry. Certyfikat został przyznany na 4 lata i obecnie kierunek stara się o jego odnowienie.


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej
 • podjęcia pracy w pracowniach i firmach, w ramach zespołów zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tytuł zawodowy inżyniera z zakresu architektury krajobrazu uprawnia do:

 • projektowania różnego typu obiektów architektury krajobrazu, wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających zabytkowe założenia ogrodowe, kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na wybranych studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe (z zakresu projektowania i urządzania krajobrazu, ochrony i pielęgnacji terenów zieleni, plenery rysunkowy i malarski, itp.)
 • wakacyjne praktyki zawodowe (uczestnictwo w projektowaniu, budowie i urządzaniu obiektów architektury krajobrazu)
 • praktyki zawodowe 120 godzin (4 tygodnie po IV semestrze)
 • praktyki zawodowe 120 godzin (4 tygodnie po VI semestrze)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Urząd Miasta Lublin – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,
 • Urząd Miasta Lublin – Biuro Planowania Przestrzennego,
 • Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN w Lublinie”,
 • Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie,
 • Fundacja Krajobrazy,
 • Arbre Architektura Krajobrazu,
 • R.K. Architektura Krajobrazu – mgr inż. Rafał Kochanowicz,
 • BIO ART – Michał Marek,
 • możliwość odbycia staży absolwenckich w firmach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność sporządzania pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej różnych typów terenów zieleni z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in. VectorWorks,
 • umiejętność projektowania i urządzania różnych typów terenów np. ogrodów przydomowych, parków miejskich, zieleni osiedli mieszkaniowych, zieleni przyulicznej oraz zieleni przy obiektach komercyjnych, sakralnych, edukacyjnych, służby zdrowia a także elementów ich wyposażenia (m. in. mała architektura, oczko wodne, staw kąpielowy, skalniak, ogrody deszczowe),
 • umiejętność opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych,
 • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni,
 • kierowanie i kompleksowy nadzór nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni,
 • znajomość bieżących trendów w architekturze krajobrazu i umiejętność innowacyjnego stosowania ich podczas procesu projektowania.

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych,
 • umiejętność prezentacji wyników analiz i przygotowanych projektów w środowisku zawodowym i poza nim,
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej,
 • absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa.

 • umiejętność oceny zasobów środowisk naturalnych i antropogenicznych,
 • umiejętność identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska,
 • umiejętność w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) WORD, EXCEL, POWERPOINT, PREZI,
 • umiejętność w zakresie obsługi programów specjalistycznych VectorWorks, CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Adobe Photoshop, QGIS, Gardenphilia Designer.

 • znajomość literatury naukowej dotyczącej architektury krajobrazu (w języku polskim i językach obcych),
 • umiejętność wykonania badawczych analiz terenowych,
 • umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł oraz ich wykorzystania w pracy badawczej.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub geografia, lub historia sztuki – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub geografia, lub historia sztuki – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub geografia, lub historia sztuki – do wyboru . Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Architektura krajobrazu:

 • Olimpiada z chemii
 • Ogólnopolski konkurs Bliżej pszczół (L)
 • Ogólnopolski konkurs fotograficzny Człowiek w krajobrazie (L)
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny Krajobraz wokół mnie

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!