KUL Logo

(PL)  

(PL) Architektura krajobrazu

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL uzyskała akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie — Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

IFLA zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. W swoich podstawowych działaniach dąży ona do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry. Certyfikat został przyznany na 4 lata i obecnie kierunek stara się o jego odnowienie.


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia — trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej
 • podjęcia pracy w pracowniach i firmach, w ramach zespołów zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tytuł zawodowy inżyniera z zakresu architektury krajobrazu uprawnia do:

 • projektowania różnego typu obiektów architektury krajobrazu, wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających zabytkowe założenia ogrodowe, kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na wybranych studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe (z zakresu projektowania i urządzania krajobrazu, ochrony i pielęgnacji terenów zieleni, plenery rysunkowy i malarski, itp.)
 • wakacyjne praktyki zawodowe (uczestnictwo w projektowaniu, budowie i urządzaniu obiektów architektury krajobrazu)
 • praktyki zawodowe 120 godzin (4 tygodnie po IV semestrze)
 • praktyki zawodowe 120 godzin (4 tygodnie po VI semestrze)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Urząd Miasta Lublin – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,
 • Urząd Miasta Lublin – Biuro Planowania Przestrzennego,
 • Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN w Lublinie”,
 • Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie,
 • Fundacja Krajobrazy,
 • Arbre Architektura Krajobrazu,
 • R.K. Architektura Krajobrazu – mgr inż. Rafał Kochanowicz,
 • BIO ART – Michał Marek,
 • możliwość odbycia staży absolwenckich w firmach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność sporządzania pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej różnych typów terenów zieleni z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in. VectorWorks,
 • umiejętność projektowania i urządzania różnych typów terenów np. ogrodów przydomowych, parków miejskich, zieleni osiedli mieszkaniowych, zieleni przyulicznej oraz zieleni przy obiektach komercyjnych, sakralnych, edukacyjnych, służby zdrowia a także elementów ich wyposażenia (m. in. mała architektura, oczko wodne, staw kąpielowy, skalniak, ogrody deszczowe),
 • umiejętność opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych,
 • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni,
 • kierowanie i kompleksowy nadzór nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni,
 • znajomość bieżących trendów w architekturze krajobrazu i umiejętność innowacyjnego stosowania ich podczas procesu projektowania.

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych,
 • umiejętność prezentacji wyników analiz i przygotowanych projektów w środowisku zawodowym i poza nim,
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej,
 • absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa.

 • umiejętność oceny zasobów środowisk naturalnych i antropogenicznych,
 • umiejętność identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska,
 • umiejętność w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) WORD, EXCEL, POWERPOINT, PREZI,
 • umiejętność w zakresie obsługi programów specjalistycznych VectorWorks, CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Adobe Photoshop, QGIS, Gardenphilia Designer.

 • znajomość literatury naukowej dotyczącej architektury krajobrazu (w języku polskim i językach obcych),
 • umiejętność wykonania badawczych analiz terenowych,
 • umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł oraz ich wykorzystania w pracy badawczej.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub geografia, lub historia sztuki — do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub geografia, lub historia sztuki — do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub geografia, lub historia sztuki — do wyboru . Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Architektura krajobrazu:

 • Olimpiada z chemii
 • Ogólnopolski konkurs Bliżej pszczół (L)
 • Ogólnopolski konkurs fotograficzny Człowiek w krajobrazie (L)
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny Krajobraz wokół mnie

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!