KUL Logo

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim i języku angielskim- nabór konkursowy na rok 2022//2023

05.05. – 08.07.2022 – rejestracja elektroniczna kandydatów – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

05.05-11.07.2022 rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców sprawdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego ( po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura rekrutacji)

11.07.2022, godz. 09:00 – egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów ( dotyczy kandydatów na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną – studia jednolite magisterskie oraz Muzykologię  –  studia I stopnia)

13.07.2022, po godz. 09:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

13 – 18.07.2022elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

20.07.2022przesunięcia na liście rankingowej (II termin) – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

20.07.2022 – po godz. 15:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

20 – 25.07.2022 elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut (II termin) poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

***Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu

Kandydat cudzoziemiec – kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut

Okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów

Kandydaci – obywatele polscy

03-07.10.2022 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydaci cudzoziemcy – przesyłają dokumenty i okazują oryginały do wglądu do 30 września br. w Biurze rekrutacji