KUL Logo

Historia sztuki

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków

Absolwent zdobywa podstawową wiedzę w zakresie kultury ludów pierwotnych, sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej, ponowoczesnej i aktualnej; obejmuje sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie historii sztuki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na historię sztuki lub ochronę zabytków)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:

objazdy zabytkoznawcze – trzy objazdy zabytkoznawcze po Polsce – w każdym roku studiów 6 dni, praktyki muzealne i inwentaryzacyjne w terenie

praktyki laboratoryjne – wykorzystania nabytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki

praktyki inwentaryzacyjne – nabywają tym samym umiejętność: sporządzania dokumentacji z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków, opisu inwentaryzacyjnego dzieła sztuki; wykorzystania obowiązujących aktów prawnych; współpracy historyka sztuki z konserwatorem

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie
 • umiejętność pogłębionego uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form i mediów
 • podstawowa orientacja w problematyce handlu dziełami sztuki i specyfiki tego rynku

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość technik komunikacji
 • organizacji pracy redakcyjnej i działalności wystawienniczej (przygotowania projektu koncepcji i realizacji wystawy)
 • pozyskiwania funduszy

 • znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • podstawowa znajomość technik pracy komputerowej z zasobami wizualnymi – archiwa cyfrowe, bazy danych
 • umiejętność korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych
 • umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowej pracy z obrazem, jego opracowania i przetwarzania (zajęcia: Informatyka w historii sztuki; Muzeum wirtualne)

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub historia sztuki, lub geografia, lub wiedza o społeczeństwie, lub język łaciński i kultura antyczna (50% wyniku końcowego)

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli historię sztuki, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.