KUL Logo

Filologia klasyczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • wykonywanie zawodów referenta, sekretarza w departamentach kultury Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miasta
 • podjęcie pracy w branży turystycznej

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii klasycznej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia klasyczna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera stała współpraca Instytutu z Polonią grecką i możliwość odbywania przez studentów warsztatów w Atenach.

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji konferencji, wydarzeń kulturalnych w ramach działalności Koła Klasyków KUL i Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość kultury i historii antycznej
 • przekładu tekstów greckich i łacińskich
 • literaturoznawstwa i językoznawstwa
 • analizy i interpretacji dzieł literackich

 • kompetencje retoryczne
 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki
 • umiejętność samodzielnego kreowania warsztatu pracy i wykorzystywania innowacyjnych metodologii badawczych w opracowaniu tekstów antycznych
 • umiejętność tworzenia logicznych wypowiedzi

 • Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 •  zna język łaciński i starogrecki

 • obsługa specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.