KUL Logo

Filologia angielska – studia stacjonarne

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 

 • Specjalizacja nauczycielska na I stopniu studiów stacjonarnych przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka angielskiego, pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej oraz edukacji włączającej. Studenci uczestniczą również w praktykach nauczycielskich (obserwacje oraz prowadzenie lekcji).

Absolwent może zdobyć pracę wszędzie tam gdzie język angielski jest niezbędnym narzędziem w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia angielska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe w ramach wybranej specjalizacji
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Wejście absolwentów filologii na rynek pracy ułatwia projekt „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” wspierający zarówno rozwój kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych oraz umożliwiający wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT
 • już na poziomie studiów I stopnia wprowadzane są elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz translatoryki

 • umiejętność komunikacji, podziału zadań, planowania i wykonywania zadań w grupach

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu: język angielski biznesowy/prawniczy/medyczny

 • analiza tekstu literackiego, danych językowych oraz zjawisk kulturowych

 • umiejętność korzystania ze słowników online, korpusów językowych

 • umiejętność kontynuacji samokształcenia przez całe życie

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski (70% wyniku końcowego)

b) język polski (30 % wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Kandydat posiadający dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 jest zwolniony z rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.