KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie.

 

 

Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL

Lublin, Al. Racławickie 14, Gmach Główny KUL, sala GG-138
Dyrektor – prof. dr hab. Mariola Łaguna
Sekretarz – mgr Agata Tymicka

Dane kontaktowe: e-mail. phd@kul.pl, tel. 81 445 41 38
Sekretariat czynny dla interesantów w godzinach: 10.00-13.00

 

W dniu 24.09.2019 została ogłoszona lista rankingowa osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej KUL – poprzez zamieszczenie wyników rekrutacji na indywidualnych kontach kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2019 r., do godziny 13.00 składają w sekretariacie Szkoły Doktorskiej KUL następujące dokumenty:

– oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
– formularz potwierdzający podjęcie kształcenia (do wydrukowania z indywidualnego konta rekrutacyjnego)
– oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL (druk do pobrania w sekretariacie)

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

Historia i literaturoznawstwo 21.09.2019 od godziny 11.00 do około 17.00, sala GG-245

Nauki o sztuce i językoznawstwo 19.09.2019 od godziny 10.00 do 13.00, sala GG-246

Nauki prawne i prawo kanoniczne 19.09.2019 od godziny 10.00 do około 14.00, sala GG-247

Filozofia i pedagogika 19.09.2019 od godziny 11.00 do około 16.00, sala GG-248

Psychologia i nauki teologiczne 19.09.2019 od godziny 8.30 do około 14.00, sala GG-249

 

Data zamieszczenia informacji: 11.09.2019 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Szkoła doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:
1) filozofia,
2) historia,
3) językoznawstwo,
4) literaturoznawstwo,
5) nauki o sztuce,
6) nauki prawne,
7) nauki teologiczne,
8) nauki socjologiczne,
9) pedagogika,
10) prawo kanoniczne,
11) psychologia.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ KUL

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ KUL

Terminarz i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

15.07. – 10.09.2019 – elektroniczna rejestracja kandydatów / złożenie wymaganych dokumentów

12 – 18.09.2019 – posiedzenie zespołów kwalifikacyjnych

19 – 23.09.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

24.09.2019 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 27.09.2019 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały wraz z załącznikiem, które dostępne są TUTAJ.

Załącznik do uchwały w formacie PDF można pobrać TUTAJ.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW – NABÓR 2019/2020

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓWprosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Szkoły Doktorskiej KUL następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach naukowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL;
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych;
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny;
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (wzór oświadczenia promotora);
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom). Kandydatów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2, prosimy o kontakt ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Szczegóły pod adresem:  https://www.kul.pl/szkola-doktorska-egzamin-b2,art_86491,1563272640,0.html
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia);
 9. fotografia o wymiarach 35×45 mm;
 10. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych);
 11. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia);
 12. zgoda rady instytutu na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowy magistra nie odpowiada dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta;
 13. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana;
 14. tłumaczenie na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym;
 15. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców;
 16. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ – dotyczy cudzoziemców.