KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej KUL.

Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL

Lublin, Al. Racławickie 14, Collegium Norwidianum, sala CN-013
Dyrektor – prof. dr hab. Mariola Łaguna
Sekretarz – mgr Agata Tymicka

Dane kontaktowe: e-mail: phd@kul.pl, tel. 81 445 41 89, 81 445 41 29
Sekretariat czynny dla interesantów w godzinach: 9.00 – 14.00

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej:  https://phd.kul.pl/

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Szkoła doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:
1) filozofia,
2) historia,
3) językoznawstwo,
4) literaturoznawstwo,
5) nauki o sztuce,
6) nauki prawne,
7) nauki teologiczne,
8) nauki socjologiczne,
9) pedagogika,
10) prawo kanoniczne,
11) psychologia.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ KUL

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ KUL (na rok akademicki 2019/2020)

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ KUL (na rok akademicki 2020/2021)

Terminarz i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021:

30.07. – 10.09.2020 – elektroniczna rejestracja kandydatów / wnoszenie opłat rekrutacyjnych/ złożenie wymaganych dokumentów

12 – 19.09.2020 – posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnej

22 – 23.09.2020 – rozmowy kwalifikacyjne (Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej KUL odbędą się on-line, za pomocą platformy Teams.
Osoby dopuszczone do rozmowy zostaną poinformowane drogą elektroniczną o dniu i godzinie rozmowy. Więcej informacji wkrótce)

24.09.2020 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 29.09.2020 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – nabór 2020/2021 określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2020/2021.

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW – nabór 2020/2021

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓW – nabór 2020/2021prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej  – wysokość opłaty wynosi 150 zł 

Numer konta do wpłaty jest generowany indywidualnie dla kandydata. Po zatwierdzeniu wyboru można go sprawdzić wybierając zakładkę „Opłata rekrutacyjna” (REKRUTACJA -> Opłata rekrutacyjna).  Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie jej na koncie bankowym KUL. Proszę sprawdzać czy informacja o przyjęciu wpłaty pojawiła się w komunikatach (REKRUTACJA -> Komunikaty).

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCESU KWALIFIKACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ JEST WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ  wysokość opłaty wynosi 150 zł 

Numer konta do wpłaty jest generowany indywidualnie dla kandydata. Po zatwierdzeniu wyboru można go sprawdzić wybierając zakładkę „Opłata rekrutacyjna” (REKRUTACJA -> Opłata rekrutacyjna).  Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie jej na koncie bankowym KUL. Proszę sprawdzać czy informacja o przyjęciu wpłaty pojawiła się w komunikatach (REKRUTACJA -> Komunikaty).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego (e-Rekrut) zobowiązani są do załączenia skanów następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach naukowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub uzyskaniu wewnętrznego grantu badawczego na uczelni lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL;
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych;
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny;
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (wzór oświadczenia promotora);
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom); w przypadku wyboru angielskiej ścieżki językowej wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia);
 9. oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór oświadczenia);
 10. fotografia o wymiarach 35×45 mm;
 11. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych);
 12. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia);
 13. zgoda rady instytutu na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowy magistra nie odpowiada dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta;
 14. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana;
 15. tłumaczenie na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym;
 16. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców;
 17. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ – dotyczy cudzoziemców;
 18. w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 – dotyczy cudzoziemców.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów zobowiązani są złożyć, w terminie 24-29 września 2020, komplet dokumentów obejmujący:

 1. oryginały wszystkich dokumentów składanych w wersji elektronicznej w systemie rekrutacyjnym (e-Rekrut);
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL, wydrukowany ze swojego konta w systemie e-Rekrut;
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL.