KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie.

Rejestracja kandydatów do szkoły doktorskiej prowadzona będzie od 15 lipca do 10 września 2019 r.

Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL

Lublin, Al. Racławickie 14, Gmach Główny KUL, sala GG-138
Dyrektor – prof. dr hab. Mariola Łaguna
Sekretarz – mgr Agata Tymicka

Dane kontaktowe: e-mail. phd@kul.pl, tel. 81 445 41 38
Sekretariat jest czynny w godzinach: 7.30-15.30

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Szkoła doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:
1) filozofia,
2) historia,
3) językoznawstwo,
4) literaturoznawstwo,
5) nauki o sztuce,
6) nauki prawne,
7) nauki teologiczne,
8) nauki socjologiczne,
9) pedagogika,
10) prawo kanoniczne,
11) psychologia.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ KUL

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ KUL

Terminarz i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

15.07. – 10.09.2019 – elektroniczna rejestracja kandydatów / złożenie wymaganych dokumentów

12 – 18.09.2019 – posiedzenie zespołów kwalifikacyjnych

19 – 23.09.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

24.09.2019 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 27.09.2019 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały wraz z załącznikiem, które dostępne są TUTAJ.

Załącznik do uchwały w formacie PDF można pobrać TUTAJ.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW – NABÓR 2019/2020

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓWprosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Szkoły Doktorskiej KUL następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach naukowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (wzór oświadczenia promotora)
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom). Kandydatów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2, prosimy o kontakt ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Szczegóły pod adresem:  https://www.kul.pl/szkola-doktorska-egzamin-b2,art_86491,1563272640,0.html
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia)
 9. fotografia o wymiarach 35×45 mm
 10. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 11. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia)
 12. zgoda rady instytutu na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowy magistra nie odpowiada dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta
 13. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana
 14. tłumaczenie na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym
 15. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców
 16. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów w wyznaczonym terminie składają:

 1. oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL