KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej KUL.

Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL

Lublin, Al. Racławickie 14, Gmach Główny KUL, sala GG-138
Dyrektor – prof. dr hab. Mariola Łaguna
Sekretarz – mgr Agata Tymicka

Dane kontaktowe: e-mail. phd@kul.pl, tel. 81 445 41 38
Sekretariat czynny dla interesantów w godzinach: 10.00-13.00

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Szkoła doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:
1) filozofia,
2) historia,
3) językoznawstwo,
4) literaturoznawstwo,
5) nauki o sztuce,
6) nauki prawne,
7) nauki teologiczne,
8) nauki socjologiczne,
9) pedagogika,
10) prawo kanoniczne,
11) psychologia.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ KUL

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ KUL (na rok akademicki 2019/2020)

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ KUL (na rok akademicki 2020/2021)

Terminarz i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021:

30.07. – 10.09.2020 – elektroniczna rejestracja kandydatów / złożenie wymaganych dokumentów

12 – 19.09.2020 – posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnej

22 – 23.09.2020 – rozmowy kwalifikacyjne

24.09.2020 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 29.09.2020 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – nabór 2020/2021 określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2020/2021.

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW – nabór 2020/2021

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓW – nabór 2020/2021prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego (e-Rekrut) zobowiązani są do załączenia skanów następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach naukowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub uzyskaniu wewnętrznego grantu badawczego na uczelni lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL;
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych;
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny;
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (wzór oświadczenia promotora);
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom); w przypadku wyboru angielskiej ścieżki językowej wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia);
 9. oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 10. fotografia o wymiarach 35×45 mm;
 11. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych);
 12. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia);
 13. zgoda rady instytutu na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowy magistra nie odpowiada dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta;
 14. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana;
 15. tłumaczenie na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym;
 16. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców;
 17. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ – dotyczy cudzoziemców;
 18. w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 – dotyczy cudzoziemców.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów zobowiązani są złożyć, w terminie 24-29 września 2020, komplet dokumentów obejmujący:

 1. oryginałów wszystkich dokumentów składanych w wersji elektronicznej w systemie rekrutacyjnym (e-Rekrut);
 2. formularza potwierdzającego podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL, wydrukowanego ze swojego konta w systemie e-Rekrut;
 3. oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL.