KUL Logo

Sprawdzenie znajomości języka polskiego


EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE B1 i B2 SKŁADA SIĘ Z 5 MODUŁÓW:

  • Słuchanie
  • Czytanie
  • Poprawność gramatyczna
  • Pisanie
  • Mówienie

Aby przygotować się do egzaminu na danym poziomie należy: zapoznać się opisem sprawności językowych, rozwiązać zadania on-line lub z podanych materiałów i podręczników.

Opis sprawności językowych na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – B2


Student potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi także zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

Student rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

Student powinien znać gramatykę języka polskiego na poziomie progowym, co oznacza, że powinien:

identyfikować i tworzyć formy rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i dzierżawczych w liczbie pojedynczej i mnogiej we wszystkich przypadkach; rozpoznawać czasowniki i przyimki łączące się z określonymi przypadkami oraz znać funkcje poszczególnych przypadków;
tworzyć formy czasownika być w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym, rozpoznawać i tworzyć formy regularne i nieregularne czasowników, tworzyć formy czasu teraźniejszego, przeszłego niedokonanego i dokonanego, przyszłego niedokonanego i dokonanego,
rozpoznawać aspekt czasowników, znać pary aspektowe oraz tworzyć zdania z użyciem aspektu, znać wybrane związki frazeologiczne z czasownikami niedokonanymi i dokonanymi;
znać funkcje oraz składnię czasowników umieć, wiedzieć, znać oraz nieosobowych typu: można, warto, trzeba;
znać i używać czasowników ruchu, wybranych czasowników prefiksalnych (pisać, brać) oraz znać wybrane związki frazeologiczne z czasownikami ruchu;
znać składnię zdań celowych i przyczynowych, względnych, bezpodmiotowych, bezosobowych, spójniki łączące zdania złożone w wymienionych typach zdań;
umieć tworzyć konstrukcje w mowie zależnej;
znać liczebniki główne i porządkowe, określenia czasu: godziny, daty, dni tygodnia, pory dnia, miesiące, pory roku; znać określenia częstotliwości;
znać funkcję spójników: i, oraz, a, ale, lecz, więc, jednak, albo, lub, żeby, że, dlatego że, mimo że, ani, chociaż, ponieważ, bo, czy, jeśli, jakby, a także zaimków pytających typu: jaki, który, czyj, jak, gdzie, kiedy;
tworzyć i używać form trybu rozkazującego i przypuszczającego;
odróżniać formy przysłówka od przymiotnika, tworzyć formy przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym i konstrukcje porównawcze.


Student potrafi sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się po polsku. Potrafi – bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mu tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np.: rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących).

Potrafi łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

Student potrafi pisać proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy. Potrafi pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Zbiory zadań:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/zbiory-zadan/
http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/
Zbiory testów:

Achtelik A., Hajduk-Gawron W., Madeja A., Świątek M. (2009), Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Universitas, Kraków.
Burkat A., Jasińska A., Małolepsza M., Szymkiewicz A. (2008), Hurra!! Po polsku. Test kwalifikacyjny, Prolog, Kraków.
Butcher A., Maliszewski B., Przechodzka A., Rzeszutko-Iwan M., Trębska-Kerntopf A. (2009), Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego jako obcego. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A., Dobesz U., Pasieka M. (2005), Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A., Dobesz U., Pasieka M. (2008), Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom B1, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.
Dobesz U., Pasieka M. (2007), Polski? Bardzo chętnie!, Gajt, Wrocław.
Mędak S. (2012), Polski. Megatest. Polish in Exercises, Wydawnictwo Lingo, Warszawa.


Informacji o kursach przygotowujących do egzaminu udzielają pracownicy jednostki egzaminującej:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

pokój 111 (Gmach Główny)

tel. +48 81/ 445 41 11

e-mail: polski@kul.pl

FACEBOOK: School of Polish Language and Culture KUL