KUL Logo

(PL)  

(PL) Sprawdzenie znajomości języka polskiego

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “англійська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim kandydata – cudzoziemca lub kandydata legitymującego się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów za granicą, jest złożenie przez kandydata dokumentu potwierdzającego znajomość języka na poziomie co najmniej B2:
1) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub
2) certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
3) poświadczenie przez KUL na podstawie przeprowadzonej rozmowy, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim lub
4) świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane w polskim systemie oświaty lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.


EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE B2 SKŁADA SIĘ Z 5 MODUŁÓW:

  • Słuchanie
  • Czytanie
  • Poprawność gramatyczna
  • Pisanie
  • Mówienie

Aby przygotować się do egzaminu na danym poziomie należy: zapoznać się opisem sprawności językowych, rozwiązać zadania on-line lub z podanych materiałów i podręczników.

Opis sprawności językowych na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – B2


Student potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi także zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

Student rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

Student powinien znać gramatykę języka polskiego na poziomie progowym, co oznacza, że powinien:

identyfikować i tworzyć formy rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i dzierżawczych w liczbie pojedynczej i mnogiej we wszystkich przypadkach; rozpoznawać czasowniki i przyimki łączące się z określonymi przypadkami oraz znać funkcje poszczególnych przypadków;
tworzyć formy czasownika być w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym, rozpoznawać i tworzyć formy regularne i nieregularne czasowników, tworzyć formy czasu teraźniejszego, przeszłego niedokonanego i dokonanego, przyszłego niedokonanego i dokonanego,
rozpoznawać aspekt czasowników, znać pary aspektowe oraz tworzyć zdania z użyciem aspektu, znać wybrane związki frazeologiczne z czasownikami niedokonanymi i dokonanymi;
znać funkcje oraz składnię czasowników umieć, wiedzieć, znać oraz nieosobowych typu: można, warto, trzeba;
znać i używać czasowników ruchu, wybranych czasowników prefiksalnych (pisać, brać) oraz znać wybrane związki frazeologiczne z czasownikami ruchu;
znać składnię zdań celowych i przyczynowych, względnych, bezpodmiotowych, bezosobowych, spójniki łączące zdania złożone w wymienionych typach zdań;
umieć tworzyć konstrukcje w mowie zależnej;
znać liczebniki główne i porządkowe, określenia czasu: godziny, daty, dni tygodnia, pory dnia, miesiące, pory roku; znać określenia częstotliwości;
znać funkcję spójników: i, oraz, a, ale, lecz, więc, jednak, albo, lub, żeby, że, dlatego że, mimo że, ani, chociaż, ponieważ, bo, czy, jeśli, jakby, a także zaimków pytających typu: jaki, który, czyj, jak, gdzie, kiedy;
tworzyć i używać form trybu rozkazującego i przypuszczającego;
odróżniać formy przysłówka od przymiotnika, tworzyć formy przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym i konstrukcje porównawcze.


Student potrafi sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się po polsku. Potrafi – bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mu tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np.: rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących).

Potrafi łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

Student potrafi pisać proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy. Potrafi pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Zbiory zadań:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/zbiory-zadan/
http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/
Zbiory testów:

Achtelik A., Hajduk-Gawron W., Madeja A., Świątek M. (2009), Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Universitas, Kraków.
Burkat A., Jasińska A., Małolepsza M., Szymkiewicz A. (2008), Hurra!! Po polsku. Test kwalifikacyjny, Prolog, Kraków.
Butcher A., Maliszewski B., Przechodzka A., Rzeszutko-Iwan M., Trębska-Kerntopf A. (2009), Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego jako obcego. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A., Dobesz U., Pasieka M. (2005), Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A., Dobesz U., Pasieka M. (2008), Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom B1, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.
Dobesz U., Pasieka M. (2007), Polski? Bardzo chętnie!, Gajt, Wrocław.
Mędak S. (2012), Polski. Megatest. Polish in Exercises, Wydawnictwo Lingo, Warszawa.


Informacji o kursach przygotowujących do egzaminu udzielają pracownicy jednostki egzaminującej:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

pokój C-107 (Kolegium Jana Pawła II)

tel. +48 81/ 445 41 11

e-mail: polski@kul.pl

FACEBOOK: School of Polish Language and Culture KUL