KUL Logo

Pedagogika

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu pedagoga

Absolwent ma zaawansowaną ogólną wiedzę  z zakresu pedagogiki , jak również poszerzoną z zakresu wybranej specjalności:

 • pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej;
 • zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego;
 • pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny;
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwent, który odbył kształcenie na I stopniu studiów na kierunku pedagogika zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.) uzyskuje po studiach II stopnia kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Absolwenci mogą być zatrudniani w zależności od posiadanych kwalifikacji w: placówkach oświatowych,  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach życia rodzinnego, placówkach przygotowujących do realizacji pieczy zastępczej, socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych, kulturalnych, placówkach profilaktyki społecznej, opieki medycznej, instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie, agendach służ socjalnych, samorządowych.

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyka dyplomowa po I roku – 60 godzin (2 tygodnie), związana ze specjalnością

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwość zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza w instytucjach wchodzących w skład grupy interesariuszy dla dyscypliny pedagogika
 • możliwości odbywania płatnych  staży w ramach projektu „Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • prezentuje teorie, metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze odpowiednio do wybranej indywidualnie ścieżki kształcenia skoncentrowanej tematycznie na problematyce jednej z subdyscyplin pedagogiki – pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacyjnej, pedagogice rodziny;
 • charakteryzuje i wyjaśnia koncepcję integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie historycznym, filozoficznym, antropologicznym, teologicznym i religijnym;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie, analizowanie i interpretowanie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, problemów małżeńskich i rodzinnych; problemów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a następnie potrafi sformułować wnioski z diagnoz oraz wskazań kierunków dalszych badań;
 • potrafi zaprojektować i zorganizować plan pracy wychowawcy uwzględniając złożoność i specyfikę środowiska konkretnej placówki edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej; potrafi zaplanować proces edukacji w szkole, zwłaszcza skonstruować program nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny;
 • potrafi zaplanować plan pracy z rodziną zastępczą i z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, opierając się na adekwatnych metodach pracy i potrafi dokumentować podejmowane działania;
 • jest przygotowany do wspierania integralnego rozwoju uczniów oraz tworzenia odpowiednich programów i sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, terapeutycznych, szczególnie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; potrafi prowadzić terapię pedagogiczną;
 • potrafi zaplanować i wskazać optymalne formy wsparcia środowiska rodzinnego, podmiotów procesu opiekuńczo-wychowawczego, a następnie monitować i ewoluować ten proces;
 • jest przygotowany do wspomagania szkoły w jej organizacji i zarządzaniu, w tym: potrafi zaprojektować szkołę autorską oraz klasę innowacyjną zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym; posiada umiejętność prowadzenia ewaluacji działalności szkoły i placówki wychowania przedszkolnego, zarządzania jakością, planowania rozwoju i optymalizacji zarządzania.

Absolwent:

 • przestrzega zasad komunikacji interpersonalnej, używa języka specjalistycznego i porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny;
 • potrafi komunikować się z rodzicami uczniów – z poszanowaniem ich praw oraz w środowisku pedagogicznym – z umiejętnością używania języka specjalistycznego;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ zgodnym ze standardami kształcenia językowego w KUL;
 • podejmuje problemy zawodowe oraz komunikuje się i współpracuje z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; aktywnie uczestniczy w grupach realizujących zadania pedagogiczne;
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne, w tym związane z organizacją pracy;
 • ma umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • posiada kompetencje komunikacyjne pozwalające na porozumiewanie się z rodzicami uczniów, innymi specjalistami oraz na budowanie wzajemnego zaufania w zespołach interdyscyplinarnych pracujących w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę na temat konieczności stałego samodoskonalenia się;
 • kształtuje umiejętności związane z przedsiębiorczością – pewność siebie, poczucie wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i zarządzanie sobą w czasie;
 • potrafi zarządzać powierzonymi zadaniami i zasobami ludzkim, odznacza się zasadą skutecznego przywództwa;
 • potrafi zaplanować własną działalność edukacyjną, jest  przygotowany do tworzenia niepublicznej szkoły oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • ma umiejętność poszukiwania innowacji pedagogicznych: programowych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole oraz ich wdrażania, wartościowania i promowania

Absolwent:

 • prezentuje własne poglądy, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją osadzoną w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych lub badawczych oraz poglądów różnych autorów w zakresie pedagogiki oraz dyscyplin pokrewnych;
 • analizuje i prognozuje procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi pedagogicznych;
 • posiada pogłębione umiejętności analityczne i prognostyczne zgodne ze specyfiką wybranej specjalności;
 • posługuje się pakietem MS Office: Word, PowerPoint, Exel w celu tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji;
 • potrafi korzystać z baz bibliotecznych takich jak EBSCO oraz IBZ.
 • zna oprogramowanie IBM SPSS Statistics i potrafi się nim posługiwać w podczas analizy danych statystycznych uzyskanych w badaniach;
 • korzysta z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności szkoły, w tym dziennika elektronicznego;
 • stosuje odpowiednie programy komputerowe do analizy osiągnięć uczniów i ewaluacji działalności szkoły; stosuje i rozwija własne metody kształcenia i oceniania z wykorzystaniem TIK.

Absolwent:

 • charakteryzuje specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki (główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych), identyfikuje i wyjaśnia zależności między stanowiskami i podejściami metodologicznymi w pedagogice i w dyscyplinach pokrewnych
 • projektuje własną działalność badawczą: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki oraz konstruować narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpre­tuje wyniki badań, wyciąg wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki oraz pokrewnych dyscyplin;
 • dokonuje analizy procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz metodycznego projektowania i realizacji badań sondażowych, w działaniu, eksperymentalnych, biograficznych, narracyjnych – zależnie od potrzeb i okoliczności;
 • współpracuje z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań;
 • samodzielnie studiuje literaturę naukową (także obcojęzyczną), jak również wykorzystywać zdobycze współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych i samokształcenia;
 • dokonuje indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności pedagogicznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej czy terapeutycznej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących.

Absolwent:

 • ma umiejętność uczciwego postępowania osobistego i w działalności pedagogicznej – stosowania uniwersalnych norm etycznych i zasad chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej;
 • ma umiejętność planowania i wdrażania procesu edukacyjnego w szkole na aksjologicznych podstawach i obiektywnej hierarchii wartości, z poszanowaniem godności osobowej ucznia, ukierunkowanego na jego integralny rozwój ku pełni człowieczeństwa;

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów I stopnia / magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:
1. Dydaktyka ogólna,
2. Wprowadzenie do pedagogiki,
3. Historia myśli pedagogicznej,
4. Metodologia badań pedagogicznych.