KUL Logo

Teologiczne Studium Licencjackie (TSL)

ZAREJESTRUJ SIĘ

13.06. – 06.09.2022 – elektroniczna rejestracja kandydatów

08.09.2022 – rozmowa kwalifikacyjna

09.09.2022 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych

09 – 20.09.2022 – termin potwierdzenia podjęcia studiów i złożenia dokumentów

21 – 27.09.2022  – nabór na wolne miejsca


Uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności zaś zniesienie dotychczasowych studiów doktoranckich oraz w trosce o wierność normom Konstytucji Apostolskiej „Veritatis gaudium” Papieża Franciszka, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uruchomił Teologiczne Studium Licencjackie. Jest ono formą studiów przygotowujących do zdobycia stopnia akademickiego licencjatu kościelnego, koniecznego do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych. Studia licencjackie będą zwieńczone egzaminem i uzyskaniem stopnia akademickiego licencjatu kościelnego w określonej specjalizacji (dyscyplinie teologicznej).

Teologiczne Studium Licencjackie:

 • będzie miało formę stacjonarną,
 • dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników będzie bezpłatne,
 • będzie trwało dwa lata, czyli cztery semestry,
 • studia biblijne poprzedzone będą rokiem propedeutycznym (języki biblijne).


Licencjat kościelny (kanoniczny) – stopień naukowy nadawany na wydziałach teologicznych uczelni katolickich działających na prawie papieskim, będący częścią tzw. rzymskiego systemu stopni naukowych. Licencjat kościelny stoi o szczebel wyżej od magisterium z teologii i posiadanie go jest warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego. Ponadto uprawnia do wykładania teologii, liturgiki, biblistyki czy prawa kanonicznego na katolickiej uczelni wyższej lub seminarium duchownym. Podstawą otrzymania stopnia naukowego licencjata są specjalistyczne studia licencjackie, które kończą się komisyjnym egzaminem z danej dyscypliny teologicznej.

W ramach Teologicznego Studium Licencjackiego dostępne są następujące specjalizacje:

 • Duszpasterstwo rodzin
 • Ekumenizm
 • Historia Kościoła i patrologia
 • Katechetyka
 • Liturgika i homiletyka
 • Nauki biblijne
  • Kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych dla kandydatów na specjalizację Nauki biblijne
 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia duchowości
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna
 • Teologia praktyczna
 • Systematic Theology

Zarządzeniem  z dnia 21 czerwca 2021 r. J.M. Ks. Rektor utworzył anglojęzyczną ścieżkę w ramach dwuletniego Teologicznego Studium Licencjackiego, obejmującą jedną specjalizację pod nazwą Licentiate Programme in Systematic Theology. Ta forma kształcenia będzie w pełni odpłatna dla uczestników.Zasady rekrutacji

O przyjęcie może ubiegać się:

 •  osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia oraz uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 i średnią ocen z całości studiów 4,0

Kwalifikacja na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej.