KUL Logo

Lingwistyka stosowana

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie tłumacza tekstów pisemnych specjalistycznych w zakresie ekonomii, prawa i administracji w następujących zestawieniach językowych: język rosyjski/ukraiński i angielski, polski i angielski, polski i rosyjski/ukraiński
 • pracy w charakterze tłumacza filmów, audycji i programów audiowizualnych (w tym  dla osób z dysfunkcją wzroku) w wyżej wymienionych parach językowych
 • tłumacza w zakresie tłumaczeń ustnych na potrzeby instytucji kultury, spotkań i festiwali kulturalnych
 • tłumacza tekstów specjalistycznych z zakresu techniki i medycyny, szczególnie z użyciem nowoczesnych programów wspomagających tłumaczenia
 • zdobycia kompetencji z zakresu warunków pracy tłumacza kabinowego
 • zdobycia kompetencji w zakresie uwarunkowań tłumaczenia różnych typów utworów literackich
 • zdobycia kompetencji w zakresie obsługi specjalistycznych programów wspomagających tłumaczenie
 • zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie warunków pracy tłumacza i sposobów wspomagania przekładu

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo w szkole doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym przygotowujących do egzaminów na pilota wycieczek zagranicznych, tłumacza przysięgłego i in.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • Praktyki zawodowe związane z  realizacją specjalizacji tłumaczeniowej (w wymiarze 120 godzin) odbywają się w biurach tłumaczeń w firmach międzynarodowych, branżowych przedsiębiorstwach usługowych, a także przy obsłudze międzynarodowych imprez kulturalnych i naukowych (obsługa międzynarodowych konferencji naukowych, spotkań i festiwali).

Praktyki nadobowiązkowe

 • Oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże 

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Możliwość staży zagranicznych i wyjazdów studyjnych w ramach umowy z Uniwersytetem im. Kuźmy Minina Rosja, Homelskim Uniwersytetem Państwowym.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posługuje się w mowie i piśmie językiem angielskim na poziomie C2, a językiem rosyjskim/ukraińskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umie zastosować strategie i techniki przekładu różnego typu tekstów technicznych, ekonomicznych, prawnych, medycznych, a także literackich
 • umie posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi pracę tłumacza
 • posiada kompetencje co do odpowiedniego doboru terminologii specjalistycznej w zakresie tłumaczeń specjalistycznych dla par językowych: język rosyjski/ukraiński i angielski, polski i angielski, polski i rosyjski/ukraiński
 • posiada kompetencje w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz audiowizualnych w parach językowych: język rosyjski/ukraiński i angielski, polski i angielski, polski i rosyjski/ukraiński
 • zna od strony praktycznej warunki tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego
 • zna zasady ochrony własności intelektualnej i wykorzystuje je w pracy tłumacza

Absolwent:

 • korzysta z technik komunikacyjnych umożliwiających autoprezentację i kontakty zawodowe.
 • umie pracować w zespole, również w warunkach pracy zdalnej
 • korzysta z wiedzy na temat uwarunkowań pracy w środowisku różnonarodowym
 • zna uwarunkowania komunikacji międzykulturowej i wykorzystuje je w praktyce pracy z przedstawicielami innych narodowości

Absolwent:

 • zna podstawowe zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
 • jest przygotowany do samozatrudnienia
 • zna sektor usług tłumaczeniowych

Absolwent:

 • posiada umiejętność obsługi programu tłumaczeniowego TRADOS
 • biegle posługuje się edytorami tekstu
 • tworzy prezentacje multimedialne (np. PowerPoint)
 • posługuje się platformami komunikacyjnymi
 • potrafi korzystać z programów przeznaczonych do tworzenia napisów filmowych

Absolwent:

 • potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje niezbędne w pracy naukowej, dotyczącej zagadnień translatorskich
 • potrafi zidentyfikować problem badawczy w zależności od typu badanego tekstu
 • potrafi syntetyzować zdobyte informacje i formułować wnioski
 • potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze stosownie do typu materiału badawczego
 • samodzielnie dobiera źródła informacji, stosownie do podjętego tematu badawczego

Zasady rekrutacji


Specjalność język angielski z językiem rosyjskim:

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku lingwistyka stosowana ze specjalnością język
angielski i język rosyjski,

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia angielska, filologia rosyjska. Warunkiem jest przedstawienie certyfikatu poświadczającego znajomość drugiego języka na poziomie co najmniej B2, wydanego przez uznane jednostki certyfikacyjne,

c) absolwenci innych kierunków studiów I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną znajomością języka angielskiego oraz języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2, udokumentowaną certyfikatem językowym.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Specjalność język angielski z językiem ukraińskim:

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku lingwistyka stosowana ze specjalnością język
angielski i język ukraiński,

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia angielska, filologia ukraińska. Warunkiem jest przedstawienie certyfikatu poświadczającego znajomość drugiego języka na poziomie co najmniej B2, wydanego przez uznane jednostki certyfikacyjne.

c) absolwenci innych kierunków studiów I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną znajomością języka angielskiego oraz języka ukraińskiego na poziomie co najmniej B2, udokumentowaną certyfikatem językowym.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.