KUL Logo

Historia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w zawodach takich jak: nauczyciel historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz specjalista archiwista.
 • Ponadto absolwenci studiów historycznych drugiego stopnia pracują jako pracownicy w wydawnictwach i redakcjach, muzealnicy, bibliotekarze, a także w urzędach państwowych i samorządowych oraz jako współpracownicy instytucji eksperckich, szczególnie zajmujących się polityką historyczną.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe w zależności od specjalizacji:

 • Specjalizacja nauczycielska: 150h (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) – specjalizacja adresowana do absolwentów studiów historycznych I stopnia
 • Specjalizacja archiwalna: 120h (archiwa państwowe i prywatne)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Swoje pasje i zainteresowania studenci historii mogą realizować w ramach aktywnie działającego, jednego z najstarszych na KUL, Koła Naukowego Historyków Studentów. Zapraszamy do śledzenia profilu na FB: https://www.facebook.com/KNHSKUL/Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Dla specjalizacji archiwalnej: umiejętność opracowywania i udostępniania akt zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej.
 • Dla specjalizacji nauczycielskiej umiejętność prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji; umiejętność pracy w zespole; stosowanie właściwego argumentowania; szczególnie dla specjalizacji nauczycielskiej: umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, panowania nad stresem
 • umiejętność prowadzenia świadomego dialogu – umiejętność przedstawiania własnych sądów i poprawnego argumentowania, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych.

 • szczególnie dla specjalizacji archiwalnej: przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży.

 • Dla wszystkich studentów: aplikacje biurowe: MS Word, MS Excel, MS Access
 • Dla studentów specjalizacji archiwalnej: aplikacja do elektronicznego zarządzania dokumentacją: EZD PUW [skrót od: elektroniczne zarządzanie dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego] (umowa trójstronna na edukacyjną wersję systemu podpisana między KUL a Podlaskim Urzędem Wojewódzkim dysponentem oprogramowania, a Lubelskim Urzędem Wojewódzkim gwarantującym wsparcie techniczne dla systemu). System ten będzie nosił nazwę EZD RP, bo intensywnie wprowadza go administracja rządowa, a prace są już zaawansowane. Na podstawie umowy będzie zapewniony dostęp do wersji ogólnopolskiej.

 • Absolwent posiada bogatą wiedzę z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski, dzięki czemu potrafi umieścić omawiane zagadnienia w kontekście procesów społecznych, politycznych, kulturowych i gospodarczych wybranej epoki.
 • Absolwent historii jest wyposażony w umiejętności warsztatowe, które pozwalają podjąć pracę badawczą, poczynając od sformułowania problemu, poprzez analizę, aż po prezentację wyników w formie pisemnej (potrafi napisać teksty naukowe, jak i popularnonaukowe) lub ustnej. Rozumie wagę zachowania dziedzictwa przeszłości we współczesnym świecie i życiu społecznym.
 • Absolwent historii posiada zdolność krytycznego myślenia, sprawnego zdobywania i weryfikacji informacji, potrafi brać udział w merytorycznej dyskusji, oraz zarówno samodzielnie, jak i grupowo rozwiązywać problemy.
 • Potrafi tłumaczyć obcojęzyczne teksty źródłowe i historiograficzne.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia lub geografia;

b) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych, społecznych i prawnych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.