KUL Logo

Historia sztuki – tryb hybrydowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury, krytyk sztuki, w takich miejscach jak galerie sztuki, muzea, ośrodki kultury, instytucje zajmujące się ochroną i inwentaryzacją zabytków, a także handlem dziełami sztuki; studia pozwalają zdobyć umiejętność pozyskiwania funduszy grantowych, budowania strategii instytucji kultury w otoczeniu cyfrowym; przygotowują do pracy z osobami o szczególnych potrzebach w instytucjach kultury.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do: 

 • starania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Historia Sztuki KUL.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w zależności od zainteresowań – praktyki muzealne lub kuratorskie w wybranej przez studenta instytucji w wymiarze 85 godzin

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość wyboru z oferty dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Umiejętność przygotowania kampanii promocyjnej instytucji kultury lub konkretnego wydarzenia kulturalnego.
 • Umiejętność sporządzenia krytycznej recenzji z wydarzenia kulturalnego, zwłaszcza wystaw artystycznych.
 • Umiejętność pracy z osobami o szczególnych potrzebach w kontekście działania instytucji kultury.
 • Umiejętność stosowania prawa autorskiego i praw związanych z zarządzaniem własnością intelektualną w pracach instytucji muzealnych i wystawienniczych.
 • Umiejętność pozyskiwania funduszy (sporządzania wniosków) pomocowych i grantowych w zakresie działalność instytucji kultury.

 • Umiejętność pracy w zespole i kierowania jego pracami.
 • Umiejętność krytycznego spojrzenia na współczesną kulturę wizualną i rozumienie funkcji obrazu w procesie komunikacji.
 • Znajomość nowych mediów i ich związków ze sztuką w przekazie treści.
 • Umiejętność komunikowania wiedzy specjalistycznym językiem z zakresu wiedzy o sztuce.
 • Znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu wiedzy o sztuce.

 • Znajomość podstaw funkcjonowania rynku dzieł sztuki; dostrzeżenie w dziele sztuki również produktu rynkowego, wymagającego zabiegów marketingowych.
 • Znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 • Znajomość technik pracy komputerowej z zasobami wizualnymi (archiwów cyfrowych, bazy danych).
 • Umiejętność korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych.

 • Umiejętność prowadzenia badań w perspektywie interdyscyplinarnej.
 • Samodzielność badawcza – umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania metod badawczych, poddawania krytyce wyników badań.
 • Umiejętność zastosowania w odniesieniu do dzieł sztuki analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia sztuki;

b) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: ochrona zabytków, konserwacja, studia artystyczne oraz architektura, architektura krajobrazu;

c) absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.