KUL Logo

Studia w języku polskim

TERMINARZ I ZASADY REKRUTACJI

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim (rok akademicki 2022/2023):

Nabór w trybie konkursowym

05.05. – 08.07.2022 rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów. (UWAGA: w celu przystąpienia do rejestracji w naborze konkursowym kandydaci z Ukrainy muszą załączyć również skan wyników ZNO/multitestu, z Białorusi – wyników CT , z Rosji – wyników EGE. Jeżeli do 8 lipca kandydat nie będzie miał tych wyników, to rejestracja będzie możliwa dopiero po 21 lipca 2022 r. w naborze wolnym).

05.05-11.07.2022 rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

11.07.2022, godz. 09:00 egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów (dotyczy kandydatów na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną (studia jednolite magisterskie) oraz Muzykologię (studia I stopnia).

13.07.2022, po godz. 09:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

13 – 18.07.2022elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości (WAŻNE: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów/przygotowanie decyzji o przyjęciu. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

20.07.2022 przesunięcia na liście rankingowej (II termin) – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

20.07.2022 – po godz. 15:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

20 – 25.07.2022 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut (II termin) poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości (WAŻNE: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.08. 2022 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 30.09.2022 – okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili wpisu na listę studentów i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!

Nabór w trybie wolnym (na kierunki gdzie są wolne miejsca)

21.07. – 23.09.2022 lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-RekrutWarunkiem rejestracji jest wybór i zatwierdzenie kierunku studiów z oferty (kandydat wybiera maksymalnie 1 kierunek), załączenie skanów wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

21.07. – 23.09.2022rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Indywidualnie elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników kwalifikacji następuje po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej i weryfikacji załączonych skanów dokumentów, a w przypadku osób z brakiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 – po rozmowie kwalifiakcyjnej, poprzez zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut w zakładce: Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty.

w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji (w zakładce Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości (WAŻNE: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.09. 2022 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 30.09.2022 – okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili wpisu na listę studentów i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!


 • Terminarz rekrutacji na studia w języku angielskim (rok akademicki 2022/2023) – dostępny TUTAJ.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców posiadających:

 1. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 2. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 3. obywatele państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne lub kredyt studencki),
 4. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE,
 5. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin),
 6. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkający na terytorium RP,
 8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 9. stypendyści programów stypendialnych NAWA.

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia stacjonarne w języku polskim na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. 3 kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być przyjęta osoba posiadająca polskie świadectwo dojrzałości (maturę), maturę międzynarodową IB lub świadectwo (atestat) czy inny dokument wydany za granicą i uprawniający do podjęcia w/w. studiów w kraju jego pochodzenia. Cudzoziemców, którzy zdawali maturę za granicą, obowiązują kryteria kwalifikacji dla kandydatów z tzw. „starą maturą” (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie konkursowym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki równoważne tym egzaminom (np. ZNO Ukraina, CT Białoruś, EGE Rosja), niezależnie od miejsca uzyskania dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia. Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane wyniki zgodnie z wskazówkami i załącza skan dokumentu z wynikami egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie konkursowym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej na poziomie co najmniej B2 (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim albo potwierdzenie znajomości języka angielskiego przez uczelnię). Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka angielskiego. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 •  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą dostępne w dniu ogłoszenia wyników na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut (zakładka Wybrane / Szczegóły). WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia ze zdjęciem i świadectwa dojrzałości/dyplomu). Po zarejestrowaniu potwierdzenia podjęcia studiów kandydat na swoim koncie rekrutacyjnym otrzymuje dokument o przyjęciu na studia wraz z listem infromacyjnym. Komplet dokumentów cudzoziemcy składają w Biurze Rekrutacji KUL – Kolegium Norwidianum, CN-004.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan świadectwa dojrzałości zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (WAŻNE: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych) albo innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce; jeżeli świadectwo (atestat) nie zawiera wyników egzaminów maturalnych, należy dodatkowo załączyć skan dokumentu z w/w. wynikami (np. ZNO – Ukraina, CT – Białoruś, EGE – Rosja)
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu (np. m.in. karta stałego pobytu, decyzja NAWA o przyznaniu stypendium, certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1) uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (do pobrania TUTAJ) oraz skan odpisu aktu urodzenia kandydata (dotyczy kandydatów niepełnoletnich)
 5. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają dokument wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego lub ukończyli roczny kurs przygotowawczy w Polsce)
 7. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument – wykaz dostępny TUTAJ)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów (dostępna na profilu kandydata na stronie e-Rekrut)
 2. kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do ubieganie się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokumenty, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu) – UWAGA: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych i tumaczenia dokumentów przez polskiego tłumacza przysięgłego
 3. w przypadku, gdy matura uzyskana za granicą podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości (zaświadczenie takie należy złożyć do końca pierwszego semestru studiów)
 4. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL
 5. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy kandydatów podejmujących studiów bez odpłatności)
 6. kserokopię decyzji dyrektora NAWA potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy stypendystów programów stypendialnych NAWA)
 7. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 9. oryginał oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (do pobrania TUTAJ)
 10. opinię duszpasterza parafii stałego zamieszkania (kandydaci na kierunki: teologia, filozofia i prawo kanoniczne)
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia, pielęgniarstwo lub położnictwo – skierowanie wystawia KUL)
 12. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 13. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 14. kolorową fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata
 15. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie, certyfikat językowy itp. lub inne zaświadczenia)

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument. Tłumaczenie jest wymagane na etapie składania oryginałów dokumentów.
 • Świadectwo „maturalne” uzyskane za granicą powinno być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów uznawane są za ważne na terytorium Polski. Dokumenty, wydane w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, powinny być opatrzone apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz TUTAJ. Legalizacja potwierdza autentyczność dokumentu wydanego za granicą i dotyczy krajów, które nie przystąpiły do konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Legalizacja wydawana jest przez właściwy organ państwa (np. ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji), który odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. UWAGA: Obywatele Ukrainy w 2022 roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych.
 • Jeżeli zagraniczne świadectwo wymaga uznania za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty należy złożyć wymagane dokumenty w Kuratorium Oświaty w Lublinie (pełna informacja dostępna TUTAJ).

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

 •  ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 •  kończą roczny kurs przygotowawczy;
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.

Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.

Studia II stopnia

 • Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim (rok akademicki 2022/2023):

Nabór w trybie konkursowym

05.05. – 15.07.2022 rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

05.05-18.07.2022 rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

19.07.2022 egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów.

20.07.2022, po godz. 15:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

20 – 25.07.2022elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (WAŻNE: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.08. 2022 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 30.09.2022 – okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili wpisu na listę studentów i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!

Nabór w trybie wolnym (na kierunki gdzie są wolne miejsca)

21.07. – 23.09.2022 lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-RekrutWarunkiem rejestracji jest wybór i zatwierdzenie kierunku studiów z oferty (kandydat wybiera maksymalnie 1 kierunek), załączenie skanów wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

21.07. – 23.09.2022rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Indywidualnie elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników kwalifikacji następuje po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej i weryfikacji załączonych skanów dokumentów, a w przypadku osób z brakiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 – po rozmowie kwalifiakcyjnej, poprzez zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut w zakładce: Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty.

w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji (w zakładce Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych (WAŻNE: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.09. 2022 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 30.09.2022 – okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili wpisu na listę studentów i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!


 • Terminarz rekrutacji na studia w języku angielskim (rok akademicki 2022/2023) – dostępny TUTAJ.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców posiadających:

 1. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 2. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 3. obywatele państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne lub kredyt studencki),
 4. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE,
 5. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin),
 6. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkający na terytorium RP,
 8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 9. stypendyści programów stypendialnych NAWA.

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia stacjonarne w języku polskim na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. trzy kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia w trybie konkursowym brana jest pod uwagę ocena na dyplomie (wszystkie kierunki) lub ocena z języka klasycznego na dyplomie, lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu (wybrane kierunki). Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane oceny zgodnie z wskazówkami i załącza skan dyplomu i suplementu do dyplomu.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie konkursowym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej na poziomie co najmniej B2 (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim albo potwierdzenie znajomości języka angielskiego przez uczelnię). Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka angielskiego. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

   Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą dostępne w dniu ogłoszenia wyników na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut (zakładka Wybrane / Szczegóły). WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia ze zdjęciem i dyplom). Po zarejestrwaniu potwierdzenia podjęcia studiów kandydat na swoim koncie rekrutacyjnym otrzymuje decyzję o przyjęciu wraz z listem infromacyjnym. Komplet dokumentów cudzoziemcy składają w Biurze Rekrutacji KUL – Kolegium Norwidianum, CN-004.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do kontynuacji studiów w kraju zamieszkania  – WAŻNE: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu (np. karta stałego pobytu, decyzja NAWA o przyznaniu stypendium, certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1) uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 5. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają taki dokument wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego lub ukończyli roczny kurs przygotowawczy w Polsce)
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument – wykaz dostępny TUTAJ)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce (oryginał do wglądu), lub
 3. kserokopię zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu) – UWAGA: Obywatele Ukrainy w tym roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych i tumaczenia dokumentów przez polskiego tłumacza przysięgłego
 4. w przypadku, gdy dyplom podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych
 5. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL
 6. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy kandydatów podejmujących studiów bez odpłatności)
 7. kserokopię decyzji dyrektora NAWA potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy stypendystów programów stypendialnych NAWA)
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 10. opinię duszpasterza parafii stałego zamieszkania (kandydaci na kierunek filozofia)
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia lub pielęgniarstwo – skierowanie wystawia KUL)
 12. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 13. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 14. kolorową fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata
 15. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. certyfikat językowy, zaświadczenia stypendysty Fundacji Jana Pawła II itp.)

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów uznawane są za ważne na terytorium Polski. Dokumenty, wydane w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, powinny być opatrzone apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz TUTAJ. Legalizacja potwierdza autentyczność dokumentu wydanego za granicą i dotyczy krajów, które nie przystąpiły do konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Legalizacja wydawana jest przez właściwy organ państwa (np. ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji), który odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. UWAGA: Obywatele Ukrainy w 2022 roku są zwolnieni z obowiązku apostillowania dokumentów oświatowych.
 • Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa. Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Białoruś, Litwa i Ukraina) nie muszą również nostryfikować dyplomów.

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

   • ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
   • kończą roczny kurs przygotowawczy;
   • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.

Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.

Szkoła doktorska KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2022/2023

01.07. – 28.08.2022 – elektroniczna rejestracja kandydatów / wnoszenie opłat rekrutacyjnych/ złożenie wymaganych dokumentów

05 – 15.09.2022 – posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnej

20 – 21.09.2022 – rozmowy kwalifikacyjne (Osoby dopuszczone do rozmowy zostaną poinformowane o dniu i godzinie lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem)

23.09.2022 – ogłoszenie wyników rekrutacji. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

23 – 27.09.2022 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

27.09.2022 – rekrutacja kandydatów z listy rezerwowej

28 – 30.09.2022potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej przez kandydatów z listy rezerwowej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – nabór 2022/2023 określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2022/2023.

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓWprosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej – wysokość opłaty wynosi 150 zł. Należy ją uiścić do dnia 28 sierpnia 2022 r. (data wpływu środków na konto KUL)!

Numer konta do wpłaty jest generowany indywidualnie dla kandydata. Po zatwierdzeniu wyboru można go sprawdzić wybierając zakładkę „Opłata rekrutacyjna” (REKRUTACJA -> Opłata rekrutacyjna). Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie jej na koncie bankowym KUL. Proszę sprawdzać czy informacja o przyjęciu wpłaty pojawiła się w komunikatach (REKRUTACJA -> Komunikaty).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCESU KWALIFIKACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ JEST WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ – wysokość opłaty wynosi 150 zł. Należy ją uiścić do dnia 28 sierpnia 2022 r. (data wpływu środków na konto KUL)!

Numer konta do wpłaty jest generowany indywidualnie dla kandydata. Po zatwierdzeniu wyboru można go sprawdzić wybierając zakładkę „Opłata rekrutacyjna” (REKRUTACJA -> Opłata rekrutacyjna). Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie jej na koncie bankowym KUL. Proszę sprawdzać czy informacja o przyjęciu wpłaty pojawiła się w komunikatach (REKRUTACJA -> Komunikaty).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego (e-Rekrut) zobowiązani są do załączenia następujących dokumentów (w formie skanu):

 1. Kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille
 2. Naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o:
  • publikacjach naukowych;
  • uzyskaniu grantów badawczych w konkursach organizowanych przez krajowe lub zagraniczne instytucje grantodawcze;
  • uzyskaniu wewnętrznego grantu badawczego na uczelni lub udziale w zespołowym programie badawczym.
 3. Materiały potwierdzające wskazaną w p. 2) aktywność naukową należy załączyć w wersji elektronicznej:
  • Publikacje: wyłącznie trzy najważniejsze publikacje zawierające informację o: autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania. Dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • Granty: zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą grant.Jeśli dokumenty te nie są dostępne w języku polskim lub angielskim, należy przedłożyć tłumaczenie na jeden z tych języków informacji o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania oraz co najmniej streszczenia publikacji, tłumaczenie zaświadczenia potwierdzonego przez instytucję przyznającą grant.
 4. Opis propozycji projektu badawczego w jęz. polskim lub angielskim (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej); szczegóły w zakładce „Wytyczne dla kandydatów”. Opisy nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 5. Zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (Załącznik nr 3); w przypadku, jeśli kandydat na promotora nie spełnia warunku określonego w § 10, pkt. 2, ust. 3) Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL, składa oświadczenie potwierdzające uzyskanie w okresie obejmującym rok, w którym wniosek jest składany oraz ostatnie dwa lata kalendarzowe poprzedzające moment złożenia wniosku co najmniej 140 punktów za co najwyżej 3 publikacje, zgodnie z obowiązującymi ministerialnym wykazami czasopism i wydawnictw, w tym co najwyżej jedną monografię naukową (Załącznik nr 4).
 6. W przypadku wyboru angielskiej ścieżki językowej dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wystawiony przez uprawnioną instytucję certyfikującą (Załącznik 5) lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, albo dyplom ukończenia studiów na poziomie magisterskim lub licencjackim w języku angielskim, albo ma obywatelstwo kraju, w którym język angielski jest językiem ojczystym (Załącznik nr 6).
 7. Oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia)
 8. Oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór oświadczenia)
 9. Fotografia o wymiarach 35×45 mm, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 10. Skierowanie na studia od własnego ordynariusza lub przełożonego – w przypadku duchownych diecezjalnych i osób zakonnych.
 11. Opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia).
 12. Zgoda rady instytutu na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku określonym w § 1 ust. 5 (patrz dokument „WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO”).
 13. Nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana (nostryfikacja dyplomów – NAWA).
 14. Tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym.
 15. Cudzoziemcy dodatkowo składają:
  1. kopię paszportu (strona ze zdjęciem);
  2. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ;
  3. w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:
   • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa co najmniej na poziomie biegłości językowej B1,
   • certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
   • świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane w polskim systemie oświaty,
   • dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów zobowiązani są złożyć, w terminie do 27 września 2022, komplet dokumentów obejmujący:

 1. oryginały wszystkich dokumentów składanych w wersji elektronicznej w systemie rekrutacyjnym (e-Rekrut);
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL, wydrukowany ze swojego konta rekrutacyjnego w systemie e-Rekrut;
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL.
Kandydaci cudzoziemcy mogą wnioskować do dyrektora Szkoły Doktorskiej o wydłużenie terminu dostarczenia oryginałów dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt. a); dokumentu WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.