KUL Logo

(PL)  

(PL) Lingwistyka stosowana

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie tłumacza tekstów pisemnych specjalistycznych w zakresie ekonomii, prawa i administracji w następujących zestawieniach językowych: język rosyjski/ukraiński i angielski, polski i angielski, polski i rosyjski/ukraiński
 • pracy w charakterze tłumacza filmów, audycji i programów audiowizualnych (w tym  dla osób z dysfunkcją wzroku) w wyżej wymienionych parach językowych
 • tłumacza w zakresie tłumaczeń ustnych na potrzeby instytucji kultury, spotkań i festiwali kulturalnych
 • tłumacza tekstów specjalistycznych z zakresu techniki i medycyny, szczególnie z użyciem nowoczesnych programów wspomagających tłumaczenia
 • zdobycia kompetencji z zakresu warunków pracy tłumacza kabinowego
 • zdobycia kompetencji w zakresie uwarunkowań tłumaczenia różnych typów utworów literackich
 • zdobycia kompetencji w zakresie obsługi specjalistycznych programów wspomagających tłumaczenie
 • zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie warunków pracy tłumacza i sposobów wspomagania przekładu

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo w szkole doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym przygotowujących do egzaminów na pilota wycieczek zagranicznych, tłumacza przysięgłego i in.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • Praktyki zawodowe związane z  realizacją specjalizacji tłumaczeniowej (w wymiarze 120 godzin) odbywają się w biurach tłumaczeń w firmach międzynarodowych, branżowych przedsiębiorstwach usługowych, a także przy obsłudze międzynarodowych imprez kulturalnych i naukowych (obsługa międzynarodowych konferencji naukowych, spotkań i festiwali).

Praktyki nadobowiązkowe

 • Oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże 

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Możliwość staży zagranicznych i wyjazdów studyjnych w ramach umowy z Uniwersytetem im. Kuźmy Minina Rosja, Homelskim Uniwersytetem Państwowym.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posługuje się w mowie i piśmie językiem angielskim na poziomie C2, a językiem rosyjskim/ukraińskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umie zastosować strategie i techniki przekładu różnego typu tekstów technicznych, ekonomicznych, prawnych, medycznych, a także literackich
 • umie posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi pracę tłumacza
 • posiada kompetencje co do odpowiedniego doboru terminologii specjalistycznej w zakresie tłumaczeń specjalistycznych dla par językowych: język rosyjski/ukraiński i angielski, polski i angielski, polski i rosyjski/ukraiński
 • posiada kompetencje w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz audiowizualnych w parach językowych: język rosyjski/ukraiński i angielski, polski i angielski, polski i rosyjski/ukraiński
 • zna od strony praktycznej warunki tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego
 • zna zasady ochrony własności intelektualnej i wykorzystuje je w pracy tłumacza

Absolwent:

 • korzysta z technik komunikacyjnych umożliwiających autoprezentację i kontakty zawodowe.
 • umie pracować w zespole, również w warunkach pracy zdalnej
 • korzysta z wiedzy na temat uwarunkowań pracy w środowisku różnonarodowym
 • zna uwarunkowania komunikacji międzykulturowej i wykorzystuje je w praktyce pracy z przedstawicielami innych narodowości

Absolwent:

 • zna podstawowe zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
 • jest przygotowany do samozatrudnienia
 • zna sektor usług tłumaczeniowych

Absolwent:

 • posiada umiejętność obsługi programu tłumaczeniowego TRADOS
 • biegle posługuje się edytorami tekstu
 • tworzy prezentacje multimedialne (np. PowerPoint)
 • posługuje się platformami komunikacyjnymi
 • potrafi korzystać z programów przeznaczonych do tworzenia napisów filmowych

Absolwent:

 • potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje niezbędne w pracy naukowej, dotyczącej zagadnień translatorskich
 • potrafi zidentyfikować problem badawczy w zależności od typu badanego tekstu
 • potrafi syntetyzować zdobyte informacje i formułować wnioski
 • potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze stosownie do typu materiału badawczego
 • samodzielnie dobiera źródła informacji, stosownie do podjętego tematu badawczego

Zasady rekrutacji


Specjalność język angielski z językiem rosyjskim:

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku lingwistyka stosowana ze specjalnością język
angielski i język rosyjski.

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia angielska, filologia
rosyjska. Warunkiem jest przedstawienie certyfikatu poświadczającego znajomość drugiego języka na poziomie co najmniej B2, wydanego przez uznane jednostki certyfikacyjne.

c) absolwenci innych kierunków studiów I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną
znajomością języka angielskiego oraz języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2,
udokumentowaną powszechnie uznawanym certyfikatem językowym.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Specjalność język angielski z językiem ukraińskim:

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku lingwistyka stosowana ze specjalnością język
angielski i język ukraiński.

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia angielska, filologia
ukraińska. Warunkiem jest przedstawienie certyfikatu poświadczającego znajomość drugiego
języka na poziomie co najmniej B2, wydanego przez uznane jednostki certyfikacyjne.

c) absolwenci innych kierunków studiów I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną
znajomością języka angielskiego oraz języka ukraińskiego na poziomie co najmniej B2,
udokumentowaną powszechnie uznawanym certyfikatem językowym.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.