KUL Logo

(PL)  

(PL) PRAWO KANONICZNE – STUDIA NIESTACJONARNE – TRYB HYBRYDOWY

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy:

 • w administracji kościelnej (kancelarie parafialne, kurie diecezjalne i zakonne)
 • w poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
 • w sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła)

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • przystąpienia do egzaminu na kościelny stopień licencjata

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych zajęcia prowadzone są w trynie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w kancelarii parafialnej /kurii diecezjalnej/ sądzie kościelnym – podczas praktyk studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, sporządzania pism procesowych, symulacji procesów, rozwiązywania kazusów

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • przygotowanie w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego
 • gruntowna wiedza prawno-kanoniczna

 • umiejętność przedstawiania swojej tezy, prowadzenia dyskusji z użyciem specjalistycznej terminologii i prezentowania wyników badań
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w dyscyplinie prawa kanonicznego w języku polskim i obcym zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2+

 • kształtowanie poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
 • wykazywanie postawy przedsiębiorczej w odniesieniu do kształtowania własnej ścieżki zawodowej, oraz podejmowanie profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych


 • umiejętność oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
 • znajomość portali przydatnych dla kanonisty ze względu na ich zawartość: System Informacji Prawnej Lex, Legalis, LexPolonica, bazy biblioteczne, czasopisma w wersji elektronicznej

 • umiejętność samodzielnej oceny oraz rozwiązania problemu prawnego
 • aplikacja w wymiarze sądowniczym i administracyjnym posiadanej wiedzyZasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Prawo kanoniczne:

 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada Teologii Katolickiej (L)
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Konkurs wiedzy z historii (4L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!