KUL Logo

Studia II stopnia – nabór konkursowy na rok akademicki 2022/2023

05.05. – 15.07.2022 – rejestracja elektroniczna kandydatów – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

05.05-18.07.2022 – rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców sprawdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego ( po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura rekrutacji)

20.07.2022, po godz. 15.00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

20 – 25.07.2022 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

***Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu

Kandydat cudzoziemiec – kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut

Okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów

Kandydaci – obywatele polscy

03-07.10.2022 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydaci cudzoziemcy – przesyłają dokumenty i okazują oryginały do wglądu do 30 września br. w Biurze rekrutacji