KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia II stopnia – nabór konkursowy na rok akademicki 2024/2025

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

06.05. – 18.07.2024rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut. Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

06.05-18.07.2024rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców sprawdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji)

19.07.2024, po godz. 17.30 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

19 – 31.07.2024elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych i okazanie do wglądu oryginałów

Kandydaci – obywatele polscy:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listędostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

01-04.10.2023 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydat cudzoziemiec:

  • kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut
  • do 30.08.2024 (nabór I konkursowy) / do 30.09.2024 (pozostałe nabory) dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.
  • do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.