KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia II stopnia – nabór konkursowy na rok akademicki 2022/2023

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

05.05. – 15.07.2022 – rejestracja elektroniczna kandydatów – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

05.05-18.07.2022 – rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców sprawdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego ( po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura rekrutacji)

20.07.2022, po godz. 15.00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

20 – 25.07.2022 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

***Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu

Kandydat cudzoziemiec – kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut

Okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów

Kandydaci – obywatele polscy

03-07.10.2022 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydaci cudzoziemcy – przesyłają dokumenty i okazują oryginały do wglądu do 30 września br. w Biurze rekrutacji