KUL Logo

Pedagogika

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy pedagogicznej w zależności od wybranej specjalności:
  • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej; Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego; Pedagogika rodziny system pieczy zastępczej i asystentura rodziny; Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja (studia stacjonarne)
  • Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka (studia niestacjonarne)

Tytuł magistra w zakresie pedagogiki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego”

Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia posiadają uprawnienia pedagogiczne (studia niestacjonarne II stopnia nie dają takich uprawnień).

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki pedagogiczne
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna działalność prospołeczna: uczestnictwo w warsztatach, projektach, przedstawieniach teatralnych w przedszkolach i klasach I – III szkół województwa lubelskiego; zaangażowanie w Kole Naukowym Studentów Pedagogiki; zaangażowanie w wolontariat studencki.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent pedagogiki nabywa kompetencje specjalistyczne związane z realizowaną specjalnością:

 • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
 • Pedagogika rodziny system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • umiejętność eksponowania własnego wizerunku zawodowego i osobowościowego
 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwłaszcza w zarządzaniu
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • umiejętność wyrażania siebie: swoich uczuć, postaw, myśli
 • umiejętność prowadzenia dialogu
 • doskonalenie inteligencji emocjonalnej
 • wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu konfliktów
 • umiejętność prowadzenia mediacji
 • umiejętności w zakresie kierowania zespołami w placówkach oświatowych
 • wiedza i umiejętności w stosowaniu przedsiębiorczości w oświacie

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • pogłębiona znajomość obsługi komputera i podstawowych programów informatycznych
 • podstawowa znajomość programów informatycznych stosowanych w zarządzaniu oświatą

 • umiejętność analizowania procesów edukacyjnych i zachodzących w zarządzaniu oświatą

 • wiedza i umiejętności do inicjowania samodzielnej aktywności edukacyjnej w sektorze niepublicznej oświaty wszelkiego stopnia, w tym katolickiej

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia
następujących przedmiotów:
1. Dydaktyka ogólna
2. Wprowadzenie do pedagogiki
3. Historia myśli pedagogicznej
4. Metodologia badań pedagogicznych.