KUL Logo

Pedagogika specjalna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

Podjęcia pracy pedagogicznej w następujących specjalnościach:

 1. pedagogiki osób z autyzmem;
 2. pedagogiki integracyjnej i włączającej;

Jeśli absolwent w czasie studiów zrealizował studia licencjackie na kierunku nauczycielskim lub uzyskał przygotowanie pedagogiczne (na studiach I-go stopnia lub studiach podyplomowych) uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej i posiada kwalifikacje do prowadzenia: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych terapeutycznych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; zajęć rewalidacyjnych w placówkach specjalnych; zajęć rewalidacji indywidualnej w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych; zajęć terapeutycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, a także innych placówkach, w których ma miejsce proces terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy.

Tytuł zawodowy magistra pedagogiki specjalnej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie poszczególnych specjalności pedagogiki specjalnej

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Praktyka dyplomowa po I roku – 60 godzin (2 tygodnie)

Miejsce praktyki powinno być zgodne z wybraną specjalnością przez studenta. Student sam znajduje miejsce praktyki lub korzysta z bazy Instytucji Przyjmujących znajdującej się w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • zna biologiczne, psychologiczne, społeczne, filozoficzne i teologiczne (ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne) podstawy kształcenia i wychowania; ma wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, zwłaszcza osób ze spektrum autyzmu;
 • w pogłębionym zakresie zna źródła pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej przedmiotowe i metodologiczne powiazania z naukami filozoficznymi, humanistycznymi, społecznymi i medycznymi, a także subdyscypliny pedagogiki specjalnej oraz usystematyzowaną terminologię w tym zakresie;
 • zna koncepcje integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia, wskazuje ich powiązania z filozoficznymi, teologicznymi, psychologicznymi i społecznymi koncepcjami człowieka;
 • zna koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym osób ze spektrum autyzmu,
 • ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji;
 • ma wiedzę dotyczącą współczesnych przepisów prawa i problemów osób ze specjalnymi potrze­bami rozwojowymi i edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca);
 • ma wiedzę dotyczącą terminów i założeń metodologicznych oraz zasad i norm etycznych projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki specjalnej,
 • zna pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Absolwent:

 • przyjmować rolę lidera w i efektywnie pracować w zespole, wyznaczać cele działania i monitorować ich realizację oraz animować działania;
 • współpracować z innymi specjalistami, nauczycielami, rodzicami, opiekunami uczniów;
 • komunikować się w sposób dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; stosować metody wspomagające komunikowanie się z nimi;
 • panować nad stresem w różnych sytuacjach społecznych.

 • potrafi planować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych; wspierać samodzielność innych w zdobywaniu wiedzy; inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • jest świadomy konieczności stałego samodoskonalenia się,

Absolwent:

 • potrafi wykonać pogłębioną diagnozę, oceniać złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, resocjalizacyjne oraz projektować i przeprowadzać zajęcia ze znajomością metodyki pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
 • potrafi wnikliwie obserwować, rozpoznawać, interpretować, wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat procesów i zjawisk społecznych, interpretować je z punktu widzenia problemów edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, w tym przepisów prawa oświatowego i innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych;
 • ma umiejętność analizowania własnych działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wskazywania obszarów wymagających modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych, a także umiejętność korzystania z informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy, w tym uzyskiwanych w trakcie współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami, superwizji koleżeńskich, nadzoru pedagogicznego;
 • potrafi projektować autorskie, oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych;
 • potrafi inicjować działania wychowawczo-edukacyjne zindywidualizowane, dostosowane pod względem metod i treści do specyfiki funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, wdrażać efektywne programy zwiększające ich umiejętności poznawcze i kompetencje społeczne oraz poprawiające ich aktywność i integrację społeczną, dokonywać ewaluacji zajęć w grupie zróżnicowanej.

Absolwent:

 • posługuje się pakietem MS Office: Word, PowerPoint, Exel w celu tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji;
 • potrafi korzystać z baz bibliotecznych takich jak EBSCO oraz IBZ
 • zna oprogramowanie IBM SPSS Statistics i potrafi się nim posługiwać w podczas analizy danych statystycznych uzyskanych w badaniach
 • potrafi korzystać ze współczesnych technologii wspomagających proces nauczania i uczenia się osób z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi

Absolwent:

 • zna zasady projektowania i prowadzenia badań w pedagogice specjalnej, a w szczególności zna metody badań stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych oraz rozumie postulat wieloparadygmatyczności;
 • potrafi projektować badania naukowe wykorzystując wiedzę z zakresu metodologii badań w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej w tym: formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne metody, techniki oraz konstruować narzędzia badawcze, opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej;
 • potrafi współpracować z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań;
 • potrafi samodzielnie studiować literaturę naukową (także obcojęzyczną), jak również wykorzystywać zdobycze współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych i samokształcenia.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika specjalna i pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

1. Podstawowe pojęcia pedagogiki
2. Pedagogika specjalna
3. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
4. Metodologia badań pedagogicznych