KUL Logo

Pedagogika specjalna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania następujących zawodów: pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający lub asystent nauczyciela (po uzupełnieniu przygotowania pedagogicznego), asystent ucznia, pedagog, podjęcie aplikacji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego lub zawodowego

Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika specjalna w instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, które nabywają w ramach realizacji studiów I i II stopnia (odpowiednia liczba zajęć teoretycznych i praktyk). Kandydaci na studia mogą je uzyskać w Instytucie Pedagogiki w ramach studiów podyplomowych.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie pedagogiki specjalnej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (m.in. na kierunku pedagogika)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Przygotowanie pedagogiczne”

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 60 godzin  praktyki dyplomowej – ciągła, po I roku, 2 tygodnie
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna działalność w ramach Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Koła Naukowego Resocjalizacji; Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL; Międzywydziałowego Koła Naukowego Biografistyki.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Specjalność: Pedagogika osób z autyzmem

 • Absolwent jest wyposażony w wiedzę teoretyczną, praktyczną i metodologiczną z zakresu nauk humanistycznych i medycznych pozwalająca na samodzielne i twórcze sprawowanie opieki pedagogicznej nad osobami z autyzmem od wieku niemowlęcego do okresu starości

Specjalność: Pedagogika integracyjna i włączająca

 • Absolwent jest wyposażony w wiedzę teoretyczną, praktyczną i metodologiczną z zakresu nauk humanistycznych i medycznych pozwalająca na samodzielne i twórcze sprawowanie opieki pedagogicznej nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształcącymi się w szkołach specjalnych, w szkołach i klasach integracyjnych oraz w szkołach ogólnodostępnych

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna

 • Absolwent jest wyposażony w wiedzę teoretyczną, praktyczną i metodologiczną z zakresu umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości

Absolwent:

 • posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej w kształceniu i komunikowaniu z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznymi lub socjalizacyjnymi
 • potrafi animować prace nad rozwojem podopiecznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie, potrafi też motywować osoby z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji
 • potrafi panować nad stresem w różnych sytuacjach społecznych

 • doskonalenie znajomości języków obcych w obszarze specjalistycznym przez wykłady fakultatywne: Christian personalism as the foundation for integrative and inclusive education (wykład); Special education (wykład); Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)

Absolwent:

 • zna Pakiet MS Office: Word, PowerPoint oraz Prezi
 • zna programy komputerowe i potrafi wykorzystać nowoczesne technologie informacyjne w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, niedostosowanymi i szczególnie uzdolnionymi
 • zna programy komputerowe do prowadzenia terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Absolwent:

 • posiada umiejętności diagnostyczne, pozwalające na rozpoznanie sytuacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagoga specjalnego
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne

 • zdobycie elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki pracy pedagoga specjalnego

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika specjalna i pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

1. Podstawowe pojęcia pedagogiki
2. Pedagogika specjalna
3. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
4. Metodologia badań pedagogicznych