KUL Logo

Historia sztuki

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków

Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie kultury ludów pierwotnych, sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej, ponowoczesnej i aktualne; obejmuje sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 85 godzin praktyki muzealne lub kuratorskie w wybranej przez studenta instytucji
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście studentów na rynek pracy wspiera działalność w Kole Naukowym Historyków Sztuki:

– organizacja konferencji naukowych, wyjazdów zabytkoznawczych, prelekcji

– redagowanie oraz zamieszczenie tekstów w studenckim czasopiśmie internetowym „ARTykuły”

– przygotowywanie wystaw dzieł własnych i obcych w studenckiej „Galerii 1 im B. Słomki”Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie
 • umiejętność zastosowania prawa autorskiego i praw związanych z zarządzaniem własnością intelektualną w odniesieniu do instytucji muzealnych i wystawienniczych
 • umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i rozwiązywanie trudności związanych z realizacją wystaw sztuki, lekcji muzealnych

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość technik komunikacji
 • organizacji pracy redakcyjnej i działalności wystawienniczej (przygotowania projektu koncepcji i realizacji wystawy)
 • pozyskiwania funduszy

 • zajęcia ogólnouniwersyteckie – lektoraty języków obcych nowożytnych

 • podstawowa znajomość technik pracy komputerowej z zasobami wizualnymi – archiwa cyfrowe, bazy danych
 • umiejętność korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych
 • umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowej pracy z obrazem, jego opracowania i przetwarzania (zajęcia: Informatyka w historii sztuki; Muzeum wirtualne)

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia sztuki

b) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: ochrona zabytków, konserwacja, studia artystyczne oraz architektura, architektura krajobrazu

c) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych i społecznych (za zgodą dziekana)

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.