KUL Logo

Studia w języku polskim

TERMINARZ I ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim:

05.05. – 02.07.2020 – rejestracja kandydatów (polska stara matura lub matura uzyskana za granicą) / złożenie dokumentów rejestracyjnych w wersji elektronicznej.

05.05. – 07.07.2020 – rejestracja kandydatów (polska nowa matura lub matura międzynarodowa IB) / złożenie dokumentów rejestracyjnych w wersji elektronicznej.

05.05. – 07.07.2020 – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego po zarejestrowaniu się kandydata i indywidualnym uzgodnieniu terminu.

09.07.2020 godz. 9.00 – rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne (jeżeli są przewidziane na danym kierunku).

10.07.2020 godz. 10.00 – ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

10 – 15.07.2020 – potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów lub oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2020 pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

17.07.2020 – przesunięcia na liście rankingowej (II termin pierwszego naboru).

20 – 24.07.2020 – potwierdzenie podjęcia studiów według zasad określonych wyżej.

20.07. – 18.09.2020 – II nabór (jeżeli w I naborze nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym)

20.07. – 18.09.2019rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego po zarejestrowaniu się kandydata i indywidualnym uzgodnieniu terminu.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów lub oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2019 pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.


 • Terminarz rekrutacji na studia w języku angielskim:

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym.

02.03. – 02.07.2020 – rejestracja kandydatów cudzoziemców (spoza UE).

02.03. – 18.09.2020 – rejestracja kandydatów cudzoziemców (obywateli UE).

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego następuje po spełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów lub oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2020 pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Dla cudzoziemców decyzja o przyjęciu na studia jest przygotowywana w ciągu tygodnia od złożenia kompletu dokumentów, a termin potwierdzenia podjęcia studiów jest ustalany indywidualnie.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Bez odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 2. obywatele państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki)
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE
 4. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin)
 5. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 6. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 8. stypendyści programów stypendialnych NAWA

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. trzy kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości polskiej matury, maturę międzynarodową IB lub inny dokument uprawniający do podjęcia w/w. studiów w kraju jego wydania. Cudzoziemców, którzy zdawali maturę za granicą, obowiązują kryteria kwalifikacji dla kandydatów z tzw. „starą maturą” (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminu w czasie trwania rekrutacji. Kandydaci mają możliwość odbycia rozmowy za pośrednictwem Skype. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w trybie konkursowym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki równoważne tym egzaminom, niezależnie od miejsca uzyskania dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia. Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane wyniki zgodnie z wskazówkami i załącza skan dokumentu z wynikami egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów. Wyjątkiem są kierunki: filologia-sinologia i filologia angielska – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim; filologia germańska – w języku niemieckim; filologia niderlandzka – w języku angielskim lub niemieckim; filologia romańska – w języku francuskim; lingwistyka stosowana (spec. rosyjski i angielski) – w języku rosyjskim lub angielskim; lingwistyka stosowana (spec. ukraiński i angielski) – w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim; muzykologia – sprawdzian uzdolnień muzycznych.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
 • Cudzoziemcy, którzy zostali skierowani na studia przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jako stypendyści NAWA, przyjmowani są na studia na podstawie decyzji (skierowania) dyrektora NAWA.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan świadectwa maturalnego lub innego dokumentu ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów w kraju zamieszkania
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 5. skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (do pobrania TUTAJ)
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają taki dokument)
 7. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument – wykaz dostępny TUTAJ)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów (dostępna na profilu kandydata na stronie e-Rekrut)
 2. kopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do ubieganie się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokumenty, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 3. w przypadku, gdy matura uzyskana za granicą podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości (zaświadczenie takie należy złożyć do końca pierwszego semestru studiów)
 4. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem
 5. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem (dotyczy kandydatów podejmujących studiów bez odpłatności)
 6. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 7. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 8. opinię księdza proboszcza (kandydaci na kierunki: teologia, filozofia i prawo kanoniczne)
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia – skierowanie wystawia KUL)
 10. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 11. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 12. kolorową fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata

Ważne

 • W przypadku wyłącznie elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów kandydat cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie na studia w terminie do 30 września 2019 roku (do pobrania TUTAJ).
 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Świadectwo „maturalne” lub dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille (w przypadku państw, które podpisały konwencję haską z 5 października 1961). Legalizacja lub apostille wydawane jest przez właściwy organ państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Jeżeli zagraniczne świadectwo „maturalne” wymaga uznania za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty należy złożyć wymagane dokumenty w Kuratorium Oświaty w Lublinie (pełna informacja dostępna TUTAJ).

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

 •  ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 •  kończą roczny kurs przygotowawczy;
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.

Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.

Studia II stopnia

 • Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim:

05.05. – 15.07.2020 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów rejestracyjnych w wersji elektronicznej.

05.05. – 15.07.2020 – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego po zarejestrowaniu się kandydata i indywidualnym uzgodnieniu terminu.

17.07.2020 godz. 9.00 – rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne (jeżeli są przewidziane na danym kierunku).

20.07.2020 godz. 10.00 – ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

20 – 24.07.2020 – potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów lub oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2020 pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

27.07. – 18.09.2020 – II nabór (jeżeli w I naborze nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym)

27.07. – 18.09.2020 – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego po zarejestrowaniu się kandydata i indywidualnym uzgodnieniu terminu.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów lub oświadczenia o deręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2020 pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.


 • Terminarz rekrutacji na studia w języku angielskim:

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym.

02.03. – 02.07.2020 – rejestracja kandydatów cudzoziemców (spoza UE).

02.03. – 18.09.2020 – rejestracja kandydatów cudzoziemców (obywateli UE).

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego następuje po spełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów lub oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2020 pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Dla cudzoziemców decyzja o przyjęciu na studia jest przygotowywana w ciągu tygodnia od złożenia kompletu dokumentów, a termin potwierdzenia podjęcia studiów jest ustalany indywidualnie.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Bez odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 2. obywatele państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki)
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE
 4. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin)
 5. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 6. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 8. stypendyści programów stypendialnych NAWA

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. trzy kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminu w czasie trwania rekrutacji. Kandydaci mają możliwość odbycia rozmowy za pośrednictwem Skype. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia w trybie konkursowym brana jest pod uwagę ocena na dyplomie i średnia uzyskana podczas studiów pierwszego stopnia/magisterskich (kierunek Prawo w biznesie), lub rozmowa kwalifikacyjna (kierunek administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz muzykologia). Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane oceny zgodnie z wskazówkami i załącza skan dyplomu i suplementu do dyplomu.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
 • Cudzoziemcy, którzy zostali skierowani na studia przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jako stypendyści NAWA, przyjmowani są na studia na podstawie decyzji (skierowania) dyrektora NAWA.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do kontynuacji studiów w kraju zamieszkania
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 5. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają taki dokument)
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument – wykaz dostępny TUTAJ)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce (oryginał do wglądu), lub
 3. kserokopię zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, zalegalizowany lub opatrzony apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 4. w przypadku, gdy dyplom podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych
 5. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem
 6. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem (dotyczy kandydatów podejmujących studiów bez odpłatności)
 7. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 9. opinię księdza proboszcza (kandydaci na kierunek filozofia)
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia – skierowanie wystawia KUL)
 11. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 12. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 13. kolorową fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata

Ważne

 • W przypadku wyłącznie elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów kandydat cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie na studia w terminie do 30 września 2019 roku (dostępny TUTAJ).
 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille (w przypadku państw, które podpisały konwencję haską z 5 października 1961). Legalizacja lub apostille wydawane jest przez właściwy organ państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa. Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Białoruś, Litwa i Ukraina) nie muszą również nostryfikować dyplomów.

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

 • ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 • kończą roczny kurs przygotowawczy;
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.

Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.

Szkoła doktorska KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021:

30.07. – 10.09.2020 – elektroniczna rejestracja kandydatów / złożenie wymaganych dokumentów

12 – 19.09.2020 – posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnej

22 – 23.09.2020 – rozmowy kwalifikacyjne

24.09.2020 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 29.09.2020 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – nabór 2020/2021 określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2020/2021.

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW – nabór 2020/2021

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓW – nabór 2020/2021prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego (e-Rekrut) zobowiązani są do załączenia skanów następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach naukowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub uzyskaniu wewnętrznego grantu badawczego na uczelni lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL;
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych;
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny;
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (wzór oświadczenia promotora);
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom); w przypadku wyboru angielskiej ścieżki językowej wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia);
 9. oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 10. fotografia o wymiarach 35×45 mm;
 11. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych);
 12. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia);
 13. zgoda rady instytutu na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowy magistra nie odpowiada dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta;
 14. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana;
 15. tłumaczenie na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym;
 16. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców;
 17. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ – dotyczy cudzoziemców;
 18. w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 – dotyczy cudzoziemców.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów zobowiązani są złożyć, w terminie 24-29 września 2020, komplet dokumentów obejmujący:

 1. oryginałów wszystkich dokumentów składanych w wersji elektronicznej w systemie rekrutacyjnym (e-Rekrut);
 2. formularza potwierdzającego podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL, wydrukowanego ze swojego konta w systemie e-Rekrut;
 3. oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL.

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

 • ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 • kończą roczny kurs przygotowawcz;
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.
  Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.