KUL Logo

Studia w języku polskim

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • Rekrutacja na zasadach Polaków:

DODATKOWY NABÓR NA DOSTĘPNE KIERUNKI PRZEDŁUŻONO DO 25 WRZEŚNIA 2017 r.

4.04.2017 – 30.06.2017 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

11.07.2017, godz. 10:00 – egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne

13.07.2017, godz. 15:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia

14 – 19.07.2017 – potwierdzenie podjęcia studiów i złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie


 • Rekrutacja na zasadach cudzoziemców:

DODATKOWY NABÓR NA DOSTĘPNE KIERUNKI PRZEDŁUŻONO DO 25 WRZEŚNIA 2017 r.

4.04.2017 – 31.08.2017 lub do wyczerpania miejsc na kierunku – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana w każdą środę w godz. 10:00-13:00, po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów rejestracyjnych

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – w ciągu tygodnia od rozmowy kwalifikacyjnej

Termin potwierdzenia podjęcia studiów i złożenia kompletu dokumentów podany indywidualnie w decyzji o przyjęciu na studia

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmują i odbywają studia cudzoziemcy posiadający:

 1. kartę stałego pobytu / zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP
 2. status uchodźcy nadany w Polsce
 3. ochronę czasową lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP
 4. status pracowników migrujących (dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP
 5. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 6. zezwolenie na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 7. obywatele UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu
 8. obywatele UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg)
 9. ważną Kartę Polaka

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 1. obywatele państw spoza UE lub EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących Polaków
 2. osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach Polaków (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 3. obywatele UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych

Osoby te podejmują studia:

 • na zasadach odpłatności
 • jako stypendyści strony polskiej – Rządu RP (bez ponoszenia opłat za naukę)
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
 • jako stypendyści KUL

na podstawie:

 • decyzji rektora KUL
 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 • Cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka albo są obywatelami UE/EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, według własnego wyboru, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach innych niż obowiązują obywateli polskich. Wyboru należy dokonać w chwili rejestracji i złożenia dokumentów.
 • Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i zdawali maturę za granicą, podchodzą do rekrutacji na zasadach obywateli polskich z tzw. „starą maturą”. Osoby te przystępują do rekrutacji na warunkach i w terminach obowiązujących obywateli RP, a pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja elektroniczna na stronie internetowej: https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
 • Cudzoziemcy, którzy zostali skierowani na studia przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej jako stypendyści Rządu RP, przyjmowani są na studia na podstawie egzaminu kończącego kurs języka polskiego prowadzony przez placówki wskazane przez BUWiWM.
 • Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego i motywację do podjęcia studiów. Wyjątek stanowią kierunki: Filologia angielska i Filologia-sinologia – rozmowa odbywa się w języku angielskim.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (pokój CN-004) następujące dokumenty:

 1. ankietę kandydata cudzoziemca (do pobrania TUTAJ) lub kwestionariusz zgłoszeniowy wygenerowany przez system rekrutacyjny po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: https://rekrut.kul.lublin.pl (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 2. kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów w kraju zamieszkania
 3. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 4. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obywateli polskich (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 5. kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 6. oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów i zawarcie umowy o warunkach kształcenia (dotyczy kandydatów niepełnoletnich – do pobrania TUTAJ)
 7. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy księży i sióstr zakonnych)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. oryginał świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do ubieganie się o przyjęcie na studia w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokumenty, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego
 2. w przypadku, gdy świadectwo dojrzałości podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości (zaświadczenie takie należy złożyć do końca pierwszego semestru studiów)
 3. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem
 4. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 5. odpis metryki chrztu (w przypadku chrześcijan świeckich wyznania katolickiego)
 6. opinię księdza proboszcza (kandydaci na kierunki: teologia, filozofia i prawo kanoniczne)
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (do pobrania TUTAJ)
 8. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 9. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 10. 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeżeli tłumaczenie dokonane jest przez tłumacza przysięgłego z kraju, z którego pochodzi kandydat, wymagane jest dodatkowo potwierdzenie tego tłumaczenia przez Konsulat RP.

Studia II stopnia

 • Rekrutacja na zasadach Polaków:

DODATKOWY NABÓR NA DOSTĘPNE KIERUNKI PRZEDŁUŻONO DO 25 WRZEŚNIA 2017 r.

25.04.2017 – 17.07.2017 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

19.07.2017, godz. 09:00 – egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne

20.07.2017, godz. 15:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia

21.07.2017 – 6.09.2017 – potwierdzenie podjęcia studiów i złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie


 • Rekrutacja na zasadach cudzoziemców:

DODATKOWY NABÓR NA DOSTĘPNE KIERUNKI PRZEDŁUŻONO DO 25 WRZEŚNIA 2017 r.

25.04.2017 – 31.08.2017 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana w każdą środę w godz. 10:00-13:00, po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów rejestracyjnych

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – w ciągu tygodnia od rozmowy kwalifikacyjnej

Termin potwierdzenia podjęcia studiów i złożenia kompletu dokumentów podany indywidualnie w decyzji o przyjęciu na studia

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmują i odbywają studia cudzoziemcy posiadający:

 1. kartę stałego pobytu / zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP
 2. status uchodźcy nadany w Polsce
 3. ochronę czasową lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP
 4. status pracowników migrujących (dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP
 5. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 6. zezwolenie na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 7. obywatele UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu
 8. obywatele UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg)
 9. ważną Kartę Polaka

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 1. obywatele państw spoza UE lub EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących Polaków
 2. osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach Polaków (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 3. obywatele UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych

Osoby te podejmują studia:

 • na zasadach odpłatności
 • jako stypendyści strony polskiej – Rządu RP (bez ponoszenia opłat za naukę)
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
 • jako stypendyści KUL

na podstawie:

 • decyzji rektora KUL
 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 • Cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka albo są obywatelami UE/EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, według własnego wyboru, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach innych niż obowiązują obywateli polskich. Wyboru należy dokonać w chwili rejestracji i złożenia dokumentów.
 • Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i zdawali maturę za granicą, podchodzą do rekrutacji na zasadach obywateli polskich z tzw. „starą maturą”. Osoby te przystępują do rekrutacji na warunkach i w terminach obowiązujących obywateli RP, a pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja elektroniczna na stronie internetowej: https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
 • Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego i motywację do podjęcia studiów (z rozmowy zwolnieni są absolwenci studiów wyższych prowadzonych na polskich uczelniach). Wyjątek stanowią kierunki: Filologia angielska i Filologia-sinologia – rozmowa odbywa się w języku angielskim.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (pokój CN-004) następujące dokumenty:

 1. ankietę kandydata cudzoziemca (do pobrania TUTAJ) lub kwestionariusz zgłoszeniowy wygenerowany przez system rekrutacyjny po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: https://rekrut.kul.lublin.pl (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wydanego przez polską uczelnię albo równorzędnego dokumentu ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w kraju zamieszkania
 3. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 4. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obywateli polskich (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 5. kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 6. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy księży i sióstr zakonnych)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1.  dyplom ukończenia studiów I stopnia w oryginale, zalegalizowany lub opatrzony apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (kandydaci, którzy ukończyli studia poza granicami Polski)
 2. w przypadku gdy dyplom podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (kandydaci, którzy studia wyższe ukończyli w Polsce)
 4. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem
 5. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 6. odpis metryki chrztu (w przypadku chrześcijan świeckich wyznania katolickiego)
 7. opinię księdza proboszcza (kandydaci na kierunki: teologia, filozofia i prawo kanoniczne)
 8. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (do pobrania TUTAJ)
 9. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 10. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 11. 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeżeli tłumaczenie dokonane jest przez tłumacza przysięgłego z kraju, z którego pochodzi kandydat, wymagane jest dodatkowo potwierdzenie tego tłumaczenia przez Konsulat RP.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa.

Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Białoruś, Litwa i Ukraina) nie muszą również nostryfikować dyplomów.

Studia III stopnia (studia doktoranckie)

 • Rekrutacja na zasadach Polaków:

20.06.2017 – 4.09.2017 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

6.09.2017 – egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne

8.09.2017 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia

11 – 22.09.2017 – potwierdzenie podjęcia studiów i złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie


 • Rekrutacja na zasadach cudzoziemców:

20.06.2017 – 31.08.2017 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

6.09.2017 – egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z terminami ogłoszonymi przez wydziały

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmują i odbywają studia cudzoziemcy posiadający:

 1. kartę stałego pobytu / zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP
 2. status uchodźcy nadany w Polsce
 3. ochronę czasową lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP
 4. status pracowników migrujących (dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP
 5. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 6. zezwolenie na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 7. obywatele UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu
 8. obywatele UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg)
 9. ważną Kartę Polaka

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 1. obywatele państw spoza UE lub EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących Polaków
 2. osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach Polaków (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 3. obywatele UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych

Osoby te podejmują studia:

 • na zasadach odpłatności
 • jako stypendyści strony polskiej – Rządu RP (bez ponoszenia opłat za naukę)
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
 • jako stypendyści KUL

na podstawie:

 • decyzji rektora KUL
 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 • Cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka albo są obywatelami UE/EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, według własnego wyboru, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach innych niż obowiązują obywateli polskich. Wyboru należy dokonać w chwili rejestracji i złożenia dokumentów.
 • Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i zdawali maturę za granicą, podchodzą do rekrutacji na zasadach obywateli polskich z tzw. „starą maturą”. Osoby te przystępują do rekrutacji na warunkach i w terminach obowiązujących obywateli Polski, a pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja elektroniczna na stronie internetowej: https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
 • Pozostali kandydaci przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku polskim, dotyczącej motywacji do podjęcia studiów doktoranckich (z rozmowy zwolnieni są absolwenci studiów magisterskich prowadzonych na polskich uczelniach). Dodatkowo kandydaci muszą spełniać kryteria kwalifikacji określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (pokój CN-004) następujące dokumenty:

 1. ankietę kandydata cudzoziemca (do pobrania TUTAJ) lub kwestionariusz zgłoszeniowy wygenerowany przez system rekrutacyjny po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: https://rekrut.kul.lublin.pl (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 2. dyplom ukończenia studiów magisterskich w oryginale zalegalizowany lub opatrzony apostille (kandydaci, którzy ukończyli studia poza granicami Polski), w niektórych przypadkach wymagana jest nostryfikacja dyplomu dokonana przez upoważnioną Radę Wydziału
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w Polsce)
 4. naukowe CV (życiorys)
 5. zgodę osoby prowadzącej seminarium doktoranckie na udział w seminarium (nie dotyczy kandydatów na kierunek teologia)
 6. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem
 7. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków),
 8. odpis metryki chrztu św. (w przypadku chrześcijan świeckich wyznania katolickiego),
 9. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy księży i sióstr zakonnych oraz wszystkich kandydatów na studia teologiczne i prawo kanoniczne)
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (do pobrania TUTAJ)
 11. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 12. 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm
 13. dokumenty wymagane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia na zasadach odpłatności zobowiązani są do uiszczenia opłaty za kształcenie za pierwszy semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ).

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeżeli tłumaczenie dokonane jest przez tłumacza przysięgłego z kraju, z którego pochodzi kandydat, wymagane jest dodatkowo potwierdzenie tego tłumaczenia przez Konsulat RP.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa.

Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Białoruś, Litwa i Ukraina) nie muszą również nostryfikować dyplomów.