KUL Logo

Studia w języku polskim

TERMINARZ I ZASADY REKRUTACJI 2019/2020

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Terminarz na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowany wkrótce!

 • Rekrutacja na zasadach bez odpłatności:

maj-czerwiec 2019 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów
11.07. godz. 13:00 – egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne
14.07. godz. 10:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia
16 – 19.07. – potwierdzenie podjęcia studiów i złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie


 • Rekrutacja na zasadach odpłatności:

maj-czerwiec 2019 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów
Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana w każdą środę w godz. 10:00-13:00, po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów rejestracyjnych.
Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – w ciągu tygodnia od rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin potwierdzenia podjęcia studiów i złożenia kompletu dokumentów podany indywidualnie w decyzji o przyjęciu na studia.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Bez odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 2. obywatele państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki)
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE
 4. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin)
 5. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 6. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 8. stypendyści programów stypendialnych NAWA

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. trzy kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości polskiej matury, maturę międzynarodową IB lub inny dokument uprawniający do podjęcia w/w. studiów w kraju jego wydania. Cudzoziemców, którzy zdawali maturę za granicą, obowiązują kryteria kwalifikacji dla kandydatów z tzw. „starą maturą” (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminu w czasie trwania rekrutacji. Kandydaci mają możliwość odbycia rozmowy za pośrednictwem Skype. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w trybie konkursowym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki równoważne tym egzaminom, niezależnie od miejsca uzyskania dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia. Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane wyniki zgodnie z wskazówkami i załącza skan dokumentu z wynikami egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów. Wyjątkiem są kierunki: filologia-sinologia i filologia angielska – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim; filologia germańska –  w języku niemieckim; filologia niderlandzka – w języku angielskim lub niemieckim; filologia romańska – w języku francuskim; lingwistyka stosowana (spec. rosyjski i angielski) – w języku rosyjskim lub angielskim; lingwistyka stosowana (spec. ukraiński i angielski) – w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim; muzykologia – sprawdzian uzdolnień muzycznych.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
 • Cudzoziemcy, którzy zostali skierowani na studia przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jako stypendyści NAWA, przyjmowani są na studia na podstawie decyzji (skierowania) dyrektora NAWA.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan świadectwa maturalnego lub innego dokumentu ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów w kraju zamieszkania
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 5. skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają taki dokument)
 7. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów
 2. kopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do ubieganie się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokumenty, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 3. w przypadku, gdy matura uzyskana za granicą podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości (zaświadczenie takie należy złożyć do końca pierwszego semestru studiów)
 4. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem
 5. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 6. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 7. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 8. opinię księdza proboszcza (kandydaci na kierunki: teologia, filozofia i prawo kanoniczne)
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia)
 10. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 11. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 12. kolorową fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata

Ważne

 • W przypadku wyłącznie elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów kandydat cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie na studia w terminie do 30 września 2019 roku (dostępny TUTAJ).
 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Świadectwo „maturalne” lub dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille (w przypadku państw, które podpisały konwencję haską z 5 października 1961). Legalizacja lub apostille wydawane jest przez właściwy organ państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Jeżeli zagraniczne świadectwo „maturalne” wymaga uznania za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty należy złożyć wymagane dokumenty w Kuratorium Oświaty w Lublinie (pełna informacja dostępna TUTAJ).

Studia II stopnia

Terminarz na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowany wkrótce!

 • Rekrutacja na zasadach Polaków (studia bez odpłatności):

od maja 2019 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów / kwalifikacja na studia.
Kwalifikacja w trybie wolnym. Przyjęcie odbywa się w kolejności zgłoszeń, na podstawie złożonego kompletu dokumentów.
W ciągu trzech dni od zakwalifikowania – potwierdzenie podjęcia studiów i złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie.


 • Rekrutacja na zasadach odpłatności:

od maja 2019 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów.
Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana w każdą środę w godz. 10:00-13:00, po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów rejestracyjnych.
Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – w ciągu tygodnia od rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin potwierdzenia podjęcia studiów i złożenia kompletu dokumentów podany indywidualnie w decyzji o przyjęciu na studia.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Bez odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 2. obywatele państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki)
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE
 4. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin)
 5. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 6. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 8. stypendyści programów stypendialnych NAWA

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. trzy kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminu w czasie trwania rekrutacji. Kandydaci mają możliwość odbycia rozmowy za pośrednictwem Skype. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia w trybie konkursowym brana jest pod uwagę ocena na dyplomie i średnia uzyskana podczas studiów pierwszego stopnia/magisterskich (kierunek Prawo w biznesie), lub rozmowa kwalifikacyjna (kierunek administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz muzykologia). Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane oceny zgodnie z wskazówkami i załącza skan dyplomu i suplementu do dyplomu.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
 • Cudzoziemcy, którzy zostali skierowani na studia przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jako stypendyści NAWA, przyjmowani są na studia na podstawie decyzji (skierowania) dyrektora NAWA.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do kontynuacji studiów w kraju zamieszkania
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 5. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają taki dokument)
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce (oryginał do wglądu), lub
 3. kserokopię zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, zalegalizowany lub opatrzony apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 4. w przypadku, gdy dyplom podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych
 5. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem
 6. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków)
 7. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 9. opinię księdza proboszcza (kandydaci na kierunek filozofia)
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia)
 11. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 12. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 13. kolorową fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata

Ważne

 • W przypadku wyłącznie elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów kandydat cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie na studia w terminie do 30 września 2019 roku (dostępny TUTAJ).
 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille (w przypadku państw, które podpisały konwencję haską z 5 października 1961). Legalizacja lub apostille wydawane jest przez właściwy organ państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa. Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Białoruś, Litwa i Ukraina) nie muszą również nostryfikować dyplomów.

Szkoły doktorskie – informacja będzie dostępna od kwietnia/maja 2019!

Strona w trakcie aktualizacji!

Strona w trakcie aktualizacji!

Strona w trakcie aktualizacji!