KUL Logo

(PL)  

(PL) Pedagogika

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga i pracy pedagogicznej w zależności od wybranej specjalności.

Absolwent ma zaawansowaną ogólną wiedzę z zakresu pedagogiki, jak również poszerzoną z zakresu wybranej specjalności.

Specjalności studia stacjonarne:

 • pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej;
 • zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego;
 • pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny;
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

Specjalności studia niestacjonarne z zastosowaniem E-learningu:

 • pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

Absolwent, który odbył kształcenie na I stopniu studiów na kierunku pedagogika zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.) uzyskuje po studiach II stopnia kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Absolwenci mogą być zatrudniani w zależności od posiadanych kwalifikacji: placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach życia rodzinnego, placówkach przygotowujących do realizacji pieczy zastępczej, socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych, kulturalnych, placówkach profilaktyki społecznej, opieki medycznej, instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie, agendach służ socjalnych, samorządowych, (MOPS, MOPR, PCPR).

Przygotowanie pedagogiczne zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.) realizowane jest wyłącznie na studiach I stopnia kierunku pedagogika. Absolwenci I stopnia studiów innych kierunków, niż pedagogika mogą uzupełnić przygotowanie pedagogiczne na studiach podyplomowych.

Tytuł magistra pedagogiki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • przystąpienia do egzaminów na aplikację kuratora sądowego

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyka dyplomowa po I roku – 60 godzin (2 tygodnie), związana ze specjalnością
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwość zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza w instytucjach wchodzących w skład grupy interesariuszy dla dyscypliny pedagogikaKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • prezentuje teorie, metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze odpowiednio do wybranej indywidualnie ścieżki kształcenia skoncentrowanej tematycznie na problematyce jednej z subdyscyplin pedagogiki – pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacyjnej, pedagogice rodziny;
 • charakteryzuje i wyjaśnia koncepcję integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie historycznym, filozoficznym, antropologicznym, teologicznym i religijnym;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie, analizowanie i interpretowanie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, problemów małżeńskich i rodzinnych; problemów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a następnie potrafi sformułować wnioski z diagnoz oraz wskazań kierunków dalszych badań;
 • potrafi zaprojektować i zorganizować plan pracy wychowawcy uwzględniając złożoność i specyfikę środowiska konkretnej placówki edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej; potrafi zaplanować proces edukacji w szkole, zwłaszcza skonstruować program nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny;
 • potrafi zaplanować plan pracy z rodziną zastępczą i z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, opierając się na adekwatnych metodach pracy i potrafi dokumentować podejmowane działania;
 • jest przygotowany do wspierania integralnego rozwoju uczniów oraz tworzenia odpowiednich programów i sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, terapeutycznych, szczególnie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; potrafi prowadzić terapię pedagogiczną;
 • potrafi zaplanować i wskazać optymalne formy wsparcia środowiska rodzinnego, podmiotów procesu opiekuńczo-wychowawczego, a następnie monitować i ewoluować ten proces;
 • jest przygotowany do wspomagania szkoły w jej organizacji i zarządzaniu, w tym: potrafi zaprojektować szkołę autorską oraz klasę innowacyjną zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym; posiada umiejętność prowadzenia ewaluacji działalności szkoły i placówki wychowania przedszkolnego, zarządzania jakością, planowania rozwoju i optymalizacji zarządzania.

Absolwent:

 • przestrzega zasad komunikacji interpersonalnej, używa języka specjalistycznego i porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny;
 • potrafi komunikować się z rodzicami uczniów – z poszanowaniem ich praw oraz w środowisku pedagogicznym – z umiejętnością używania języka specjalistycznego;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ zgodnym ze standardami kształcenia językowego w KUL;
 • podejmuje problemy zawodowe oraz komunikuje się i współpracuje z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; aktywnie uczestniczy w grupach realizujących zadania pedagogiczne;
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne, w tym związane z organizacją pracy;
 • ma umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • posiada kompetencje komunikacyjne pozwalające na porozumiewanie się z rodzicami uczniów, innymi specjalistami oraz na budowanie wzajemnego zaufania w zespołach interdyscyplinarnych pracujących w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Absolwent:

 • jest świadomy konieczności stałego samodoskonalenia się;
 • kształtuje umiejętności związane z przedsiębiorczością – pewność siebie, poczucie wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i zarządzanie sobą w czasie;
 • potrafi zarządzać powierzonymi zadaniami i zasobami ludzkim, odznacza się zasadą skutecznego przywództwa;
 • potrafi zaplanować własną działalność edukacyjną, jest przygotowany do tworzenia niepublicznej szkoły oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • ma umiejętność poszukiwania innowacji pedagogicznych: programowych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole oraz ich wdrażania, wartościowania i promowani.

Absolwent:

 • prezentuje własne poglądy, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją osadzoną w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych lub badawczych oraz poglądów różnych autorów w zakresie pedagogiki oraz dyscyplin pokrewnych;
 • analizuje i prognozuje procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi pedagogicznych;
 • posiada pogłębione umiejętności analityczne i prognostyczne zgodne ze specyfiką wybranej specjalności;
 • posługuje się pakietem MS Office: Word, PowerPoint, Exel w celu tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji;
 • potrafi korzystać z baz bibliotecznych takich jak EBSCO oraz IBZ.
 • zna oprogramowanie IBM SPSS Statistics i potrafi się nim posługiwać w podczas analizy danych statystycznych uzyskanych w badaniach;
 • korzysta z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności szkoły, w tym dziennika elektronicznego;
 • stosuje odpowiednie programy komputerowe do analizy osiągnięć uczniów i ewaluacji działalności szkoły; stosuje i rozwija własne metody kształcenia i oceniania z wykorzystaniem TIK.

 • charakteryzuje specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki (główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych), identyfikuje i wyjaśnia zależności między stanowiskami i podejściami metodologicznymi w pedagogice i w dyscyplinach pokrewnych
 • projektuje własną działalność badawczą: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki oraz konstruować narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpre­tuje wyniki badań, wyciąg wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki oraz pokrewnych dyscyplin;
 • dokonuje analizy procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz metodycznego projektowania i realizacji badań sondażowych, w działaniu, eksperymentalnych, biograficznych, narracyjnych – zależnie od potrzeb i okoliczności;
 • współpracuje z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań;
 • samodzielnie studiuje literaturę naukową (także obcojęzyczną), jak również wykorzystywać zdobycze współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych i samokształcenia;
 • dokonuje indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności pedagogicznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej czy terapeutycznej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących.

Absolwent:

 • ma umiejętność uczciwego postępowania osobistego i w działalności pedagogicznej – stosowania uniwersalnych norm etycznych i zasad chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej;
 • ma umiejętność planowania i wdrażania procesu edukacyjnego w szkole na aksjologicznych podstawach i obiektywnej hierarchii wartości, z poszanowaniem godności osobowej ucznia, ukierunkowanego na jego integralny rozwój ku pełni człowieczeństwa;
 • sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz rządzącymi nimi regułami dla osiągnięcia jak najlepszego efektu w zakresie analizy kryminologicznej. Potrafi wskazać i rozwiązać podstawowe problemy moralne, etyczne oraz prawne pojawiające się na gruncie zachowań suicydalnych. Analizuje, ocenia i weryfikuje działania podejmowane w celu pomocy osobom po usiłowaniu samobójstwa oraz zapobiegania zamachom samobójczym.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia
następujących przedmiotów:
1. Dydaktyka ogólna
2. Wprowadzenie do pedagogiki
3. Historia myśli pedagogicznej
4. Metodologia badań pedagogicznych.