KUL Logo

(PL)  

(PL) Sposób przeliczania punktów z matury

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na KUL ma formę konkursu świadectw – oznacza to, że na podstawie przeliczeń punktów ze świadectw wszystkich zgłoszonych na dany kierunek kandydatów tworzone są listy rankingowe.

WAŻNE!!! Komisja egzaminacyjna kwalifikuje do przyjęcia kandydatów z najlepszymi wynikami  – do limitu miejsc na danym kierunku. Komisje nie podają z góry progów punktowych kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek. Progi punktowe różnią się w zależności od roku naboru – zależą od zmiennych zasad przyjęć na studia, ilości zgłoszonych kandydatów oraz ich wyników maturalnych. W dniu ogłoszenia wyników kandydat otrzymuje na swoim koncie w systemie e-rekrut  informacje o kwalifikacji na dany kierunek, miejscu na liście rankingowej oraz ilości uzyskanych punktów!

Na większość kierunków kandydat może aplikować, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym!

WAŻNE: Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności.

 

Kandydaci z nową maturą  – sposoby przeliczania wyników

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny (nowa matura), jest zaliczenie przedmiotu na wymaganym poziomie.

*** Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się uzyskanie przez kandydata na egzaminie maturalnym w części pisemnej co najmniej 30% punktów na wymaganym poziomie. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jak są przeliczanie punkty procentowe z matury pisemnej?

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

 • poziom rozszerzony – w procesie rekrutacji (1% = 1 punkt);
 • poziom podstawowy – w procesie rekrutacji (1% = 0,5 punktu);
 • poziom dwujęzyczny  –  (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych)  wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%.  Punkty samodzielnie przelicza kandydat lub zgłasza się do biura rekrutacji przed zakończeniem postępowania konkursowego.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

 • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
 • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 50 pkt.

Przykład 1.: jeżeli kandydat uzyskał z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym wynik 65%, wynik z tego przedmiotu wynosi 65 punktów.

Przykład 2.: jeżeli kandydat uzyskał z danego przedmiotu na poziomie podstawowym wynik 65%, wynik z tego przedmiotu oblicza się następująco: 65 x 0,5 = 32,5 punktu.

WAŻNE: Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

 

Co oznaczają procenty i wagi przy poszczególnych przedmiotach w zasadach rekrutacji ?

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę mają poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na dany kierunek. Jest to informacja o tym, jaką część lub jaki procent wyniku z danego przedmiotu widniejącego na świadectwie maturalnym będziemy brać pod uwagę w wyliczeniach końcowych.

 • Wynik na świadectwie mnożony jest najpierw przez mnożnik poziomu tj. 1 w przypadku rozszerzenia lub 0,5 w przypadku podstawy.
 • Następnie przemnażamy wynik przez procent lub wagę z zasad rekrutacji

Jeśli w opisie zasad rekrutacji na dany kierunek nie podano wagi, wówczas udział procentowy przedmiotu (lub przedmiotów) liczony jest proporcjonalnie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przykład przeliczeń 1:

Na kierunek PRAWO – studia jednolite magisterskie  punktowane są następujące przedmioty:

 • historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka,  lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik –  wynik z przedmiotu wybranego przez kandydata – mnoży się przez  1 (rozszerzenie) lub 0,5 (podstawa), a następnie  przez 0,5;
 • język polski (25% wyniku końcowego) – wynik z języka polskiego mnoży się przez  1 (rozszerzenie) lub 0,5 (podstawa), a następnie przez 0,25;
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego) – wynik z języka obcego mnoży się przez  1 (rozszerzenie) lub 0,5 (podstawa) a następnie przez 0,25.

Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy. Oblicza się go z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przykład przeliczeń 2:

Kandydat na  PSYCHOLOGIĘ –  studia jednolite magisterskie, zdawał na maturze język polski na poziomie podstawowym i uzyskał 70 procent, język angielski na poziomie rozszerzonym i uzyskał 90 procent, matematykę na poziomie podstawowym i uzyskał 90 procent oraz biologię na poziomie rozszerzonym i uzyskał 64 procent. W jaki sposób obliczane są wyniki w przypadku kandydata?

Kandydat wpisuje  przy przedmiotach uzyskane punkty w zależności od poziomu. Jeśli nie zdawał przedmiotu na jakimś poziomie – wpisuje zero. Zgodnie z zasadami rekrutacji na kierunek psychologia, brane są pod uwagę następujące oceny:

a) język polski (40% wyniku końcowego) – [70 pkt (podstawa) x 0.5] x 0,4 = 14

b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego) – [90 pkt (rozszerzenie) x 1] x 0,3 = 27

c) biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego).

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Matematyka – [90 (podstawa) x 0,5] x 0,3 = 13,5; Biologia  – [64 (rozszerzenie) x 1] x 0,3 = 19,2  (ten wynik jest korzystniejszy dla kandydata!!!)

Zatem w sumie kandydat w postępowaniu konkursowym otrzyma: (14+27+19,2)= 60,2 pkt.

Kandydaci ze starą maturą  – sposoby przeliczania wyników

Dla każdego kierunku studiów istnieją odrębne zasady rekrutacji biorące pod uwagę wyniki kandydatów z maturą zdawaną przed 2005 r. – tzw. starą maturą.

WAŻNE: Kandydaci ze starą maturą zobowiązani są wgrać na swoim koncie w systemie e-Rekrut skan świadectwa maturalnego i wpisują oceny w skali 2-5 lub 1-6.

Wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (najczęściej język polski i drugi zdawany, wybrany przedmiot), przeliczonych na skalę 100–punktową zgodnie z formułą przedstawioną poniżej:

(P – Min)

—————- x 100

(Max – Min) ,

gdzie:

 • P – otrzymana przez kandydata ocena;
 • Min – możliwa do uzyskania minimalna ocena;
 • Max – możliwa do uzyskania maksymalna ocena.

Zgodnie z przedstawioną formułą maksymalny, przeliczony wynik każdego elementu składowego wynosi 100 punktów.

 

Kandydaci z maturą zagraniczną – przeliczanie wyników

W związku z tym, że świadectwa uzyskane za granicą posiadają różne skale ocen – kandydat, który uzyskał świadectwo matury zagranicznej nie musi wprowadzić swoich wyników, a w polu oceny pozostawia lub wpisuje “0”.

 • Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025 – PRZELICZNIK WYNIKÓW Z MATURY ZAGRANICZNEJ 2024-2025

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Kandydaci zobowiązani są wgrać na swoim koncie w systemie e-Rekrut skan świadectwa lub dyplomu (albo innego dokumentu) zawierającego wyniki maturalne. Na podstawie załączonych dokumentów Biuro Rekrutacji KUL dokonuje przeliczenia wyników i wprowadza je do systemu rekrutacyjnego.

 

Kandydaci z maturą IB – przeliczanie wyników

 • Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025 – PRZELICZNIK WYNIKÓW Z MATURY ZAGRANICZNEJ 2024-2025
Oceny z matury IB Liczba punktów za wyniki na poziomie podstawowym
(Standard Level SL)
Liczba punktów za wyniki na poziomie rozszerzonym
(High Level HL)
7 100 100
6 85 85
5 75 75
4 60 60
3 45 45
2 30 30
1 0 0

Kandydaci zobowiązani są wgrać na swoim koncie w systemie e-Rekrut skan świadectwa lub dyplomu (albo innego dokumentu) zawierającego wyniki maturalne. Na podstawie załączonych dokumentów Biuro Rekrutacji KUL dokonuje przeliczenia wyników i wprowadza je do systemu rekrutacyjnego.

Kul

Wydziały