KUL Logo

Rejestracja elektroniczna – dokumenty

Podczas rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Następujący kandydaci muszą wgrać do systemu zeskanowane dokumenty:

Kandydaci z tzw. starą maturą (uzyskaną w Polsce przed 2005 r.)

 • wszyscy kandydaci – skan świadectwa dojrzałości;
 • kandydaci na kierunki prowadzone w języku angielskim – skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub inny dokument np. potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na wymaganym poziomie);
 • kandydaci na kierunek Prawo kanoniczne (studia niestacjonarne jedn. magisterskie) – składają dodatkowo skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • kandydaci na kierunek Applied Anthropology (studia stacjonarne I stopnia w jęz. angielskim) – zaświadczenie lub oświadczenie o zaangażowaniu w inicjatywy prospołeczne wraz z opisem działań.

Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą

 • wszyscy kandydaci – skan świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej lub inny dokument zawierający uzyskane wyniki egzaminów maturalnych;
 • kandydaci na kierunki prowadzone w języku angielskim – skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60%)
 •  kandydaci na kierunek Prawo kanoniczne (studia niestacjonarne jedn. magisterskie) – składają dodatkowo skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • kandydaci na kierunek Applied Anthropology (studia stacjonarne I stopnia w jęz. angielskim) – zaświadczenie lub oświadczenie o zaangażowaniu w inicjatywy prospołeczne wraz z opisem działań.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, jeśli są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego

 • skan zaświadczenia o udziale w olimpiadzie lub konkursie i uzyskanym tytule,
 • skan świadectwa dojrzałości

Kandydaci z maturą międzynarodową IB (International Baccalaureate)

 • skan zaświadczenia potwierdzającego przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki.

Podczas rejestracji na studia II stopnia kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Kandydaci – absolwenci KUL są zwolnieni z załączania w systemie rekrutacyjnym dokumentów potwierdzających ukończenie studiów i średniej uzyskanej podczas studiów.

Następujący kandydaci muszą wgrać do systemu zeskanowane dokumenty:

Kandydaci na studia II stopnia (absolwenci innych uczelni niż KUL)

 • skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wraz z suplementem lub zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie oraz jeśli wymagają tego zasady postępowania rekrutacyjnego średnia uzyskana podczas studiów I stopnia/magisterskich.

Kandydaci do Kolegium MISHuS (z wyjątkiem absolwentów Kolegium MISHuS)

 • skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wraz z suplementem lub zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie oraz średnia uzyskana podczas studiów I stopnia/magisterskich  (jeśli wymagają tego zasady postępowania rekrutacyjnego);
 • skan dokumentu przedstawiającego projekt indywidualnego programu studiów II stopnia.

Kandydaci na kierunki w języku angielskim

 • skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wraz z suplementem lub zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie oraz jeśli wymagają tego zasady postępowania rekrutacyjnego średnia uzyskana podczas studiów I stopnia/magisterskich;
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na wymaganym poziomie np. suplement).