KUL Logo

Rejestracja elektroniczna – dokumenty

Podczas rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Następujący kandydaci muszą wgrać do systemu zeskanowane dokumenty:

Kandydaci z nową maturą

  • Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego (tj. kandydaci z tzw. „nową maturą” – zdawaną po roku 2005) na etapie rejestracji wpisują punkty procentowe z przedmiotów wymaganych. Skan świadectwa dojrzałości załączają po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, na etapie elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów.

Kandydaci z  tzw. starą maturą (uzyskaną w Polsce przed 2005 r.) 

  •  skan świadectwa dojrzałości;

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (cudzoziemcy i obywatele polscy posiadający świadectwo matury zagranicznej)

  • skan świadectwa dojrzałości lub/i inny dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia średniego uprawniający do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce; jeżeli świadectwo dojrzałości nie zawiera wyników egzaminów maturalnych, należy dodatkowo załączyć skan dokumentu z wynikami, które są podstawą przyjęcia na studia w kraju ich uzyskania;

Kandydaci z maturą międzynarodową IB (International Baccalaureate)

  • skan zaświadczenia potwierdzającego przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki oraz dyplom matury międzynarodowej.

Kandydaci na studia w języku angielskim

  • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60%);

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, jeśli są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego

  • skan zaświadczenia o udziale w olimpiadzie lub konkursie i uzyskanym tytule;
  • skan świadectwa dojrzałości.

Podczas rejestracji na studia II stopnia kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Kandydaci – absolwenci KUL są zwolnieni z załączania w systemie rekrutacyjnym dokumentów potwierdzających ukończenie studiów i średniej uzyskanej podczas studiów.

Następujący kandydaci muszą wgrać do systemu zeskanowane dokumenty:

Kandydaci na studia II stopnia (absolwenci innych uczelni niż KUL)

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (kierunku zgodnego z zasadami rekrutacji) lub jeśli dyplom nie został jeszcze wydany kandydat załącza skan zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym wyniku ukończeniu studiów;

Kandydaci na kierunki w języku angielskim

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (kierunku zgodnego z zasadami rekrutacji)  lub jeśli dyplom nie został jeszcze wydany kandydat załącza skan zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym wyniku ukończeniu studiów;
  • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na wymaganym poziomie np. suplement).