KUL Logo

Turystyka kulturowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego.

Absolwent tego kierunku studiów znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych, działających na polskim rynku usług turystycznych, specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Uzyska także umiejętności i wiedzę niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w biurach podróży, ośrodkach turystyczno-rekreacyjnych, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej przede wszystkim w zakresie geografii, historii, kulturoznawstwa i historii sztuki.

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Instytutu Historii oraz profilu kierunku na FB:

https://www.kul.pl/aktualnosci,12458.html

https://www.facebook.com/krajoznawstwo.i.turystyka.KULturowa/


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Praktykę zawodową studenci mogą odbywać w wybranych podmiotach turystyczno-kulturowych: muzeach, parkach narodowych i krajobrazowych, obiektach hotelarskich, biurach podroży, jednostkach administracji państwowej i samorządzie lokalnym. Czas praktyk: praktyka odbywa się po I roku studiów w wymiarze od 2 do 4 tygodni.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Oferta płatnych i bezpłatnych staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.

Studenci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach Koła PTTK nr 1 przy KUL. Zapraszamy do śledzenia profilu „Kul-Turysty” na FB: https://www.facebook.com/PTTK.KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • umiejętność prowadzenia firmy turystycznej
 • umiejętność tworzenia produktów turystycznych

 • umiejętności w zakresie pracy projektowej, także w zespole
 • umiejętności w zakresie: prezentacji ofert turystycznej; prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w innych podmiotach branży turystycznej; negocjacji ceny usług oraz warunków zawierania transakcji; pracy w zespole

 • może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • wie jak założyć firmę, napisać biznes plan, pozyskać środki na działalność gospodarczą
 • potrafi stworzyć konkurencyjną i unikalną ofertę turystyczną

 • znajomość turystycznych systemów rezerwacyjnych, m.in. Amadeus
 • umiejętność wyceny usług turystycznych
 • sporządzenia kosztorysu imprezy turystyczne
 • analiza danych przestrzennych
 • analiza geostatystyczna

 • potrafi formułować problemy
 • dobierać źródła informacji
 • dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badań

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na kierunek mogą ubiegać się absolwenci następujących kierunków I stopnia:

a) krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, historia, geografia;

b) z innych kierunków przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.