KUL Logo

Retoryka stosowana – tryb hybrydowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia zawodów, w których umiejętności komunikacyjne stanowią podstawę funkcjonowania
 • nabycie wiedzy na temat różnych form prowadzenia dyskursu we współczesnym świecie
 • wypracowania umiejętności pożądanych przez pracodawców: samodzielności, kreatywności i interdyscyplinarności
 • moderowanie pracy zespołowej i rozwijanie wielozadaniowości
 • nabywanie umiejętności prognozowania i planowania
 • doskonalenie kompetencji motywacyjnych

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Związane z realizacją programu studiów, polegające na organizacji:
  • ogólnopolskiej konferencji naukowej,
  • Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich,
  • Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego,
  • prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla studentów oraz uczniów szkół średnich,
  • udziale w projektach badawczych pracowników kierunku,
  • współpracy z instytucjami: Polskim Towarzystwem Retorycznym, Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, Polskim Radiem Lublin.
 • Możliwość realizacji praktyk w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

Możliwość odbywania staży w instytucjach wykorzystujących komunikację retoryczną np. w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i wizerunkowych, instytucjach edukacyjnych i w mediach. Istnieje możliwość staży płatnych w ramach różnych projektów realizowanych przez uniwersytet.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów • umiejętności w zakresie stosowania strategii i taktyk retorycznych
 • kompetencji dotyczących wykorzystania etykiety w dyskursie dyplomatycznym
 • umiejętności organizacji konferencji i spotkań okolicznościowych
 • umiejętności pisania i wygłaszania przemówień okolicznościowych oraz sztuki improwizacji w dyskursie społecznym
 • umiejętności stosowania technik paralelnej argumentacji retorycznej
 • moderowania marketingu politycznego
 • autoprezentacji, kreowania wizerunku oraz kształtowania etosu marki
 • organizacji konferencji, wystąpień, spotkań biznesowych
 • budowania perswazyjnych przekazów reklamowych
 • wykorzystania strategii i technik negocjacyjnych w dyskursie marketingowym

 • przygotowywanie wystąpień publicznych z uwzględnieniem elementów akcji oratorskiej
 • komunikacji w zakresie perswazji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej
 • świadomego używania komunikacji niewerbalnej, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach
 • prowadzenia konwersacji w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym
 • prowadzenia dyskursu respektującego różnice międzykulturowe
 • wykorzystywania terminów grzecznościowych oraz stosowania etykiety i netykiety w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym

Doskonalimy umiejętności:

 • rozpoznawania i prognozowania potrzeb rynkowych z perspektywy komunikacji retorycznej
 • budowania komunikacyjnych strategii rozwoju biznesowego

 • umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi i inne)
 • umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia
 • inwencyjnego prognozowania i planowania
 • analitycznego, syntetycznego oraz generalizującego podejścia do rozwiązywania problemów

Absolwent potrafi:

 • umiejętność formułowania problemów badawczych
 • umiejętności dobierania odpowiednich źródeł informacji i dokonywania krytycznej analizy danych
 • umiejętność łączenia stanowisk przeciwnych i dokonywania syntezy w badaniach
 • umiejętność dobierania właściwych metod badawczychZasady rekrutacji


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.