KUL Logo

Praca socjalna i ekonomia społeczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia przygotowują do:

 • podjęcia zatrudnienia w zawodzie pracownika socjalnego oraz w innych zawodach pomocowych, t.j. asystenta rodziny, pracownika środowiskowego domu samopomocy, specjalisty ds. integracji społecznej, specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych, specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej, specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych, specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych
 • pracy w obszarze pomocy społecznej, zwłaszcza w: Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej (ROPS), Miejskich, Powiatowych i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR/GOPS), Centrach Usług Społecznych, (CUS) Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR),  instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, domach pomocy społecznej (DPS), świetlicach środowiskowych, jednostkach penitencjarnych, organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne);
 • pracy w instytucjach rządowych i samorządowych (np. w departamentach spraw społecznych, związanych z polityką społeczną i rodzinną);
 • studia oferują bazowe szkolenie z zakresu mediacji objęte Certyfikatem Polskiego Centrum Mediacji;
 • dzięki specjalistycznym treściom kształcenia stwarzają  możliwość starania się o przyjęcie na aplikację kuratora sądowego.

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji w obszarze:

 • readaptacji i inkluzji społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej, zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych i strategii rozwiązywania problemów społecznych promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla m.in. dla osób opuszczających zakłady karne i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności:

 • Identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, ich rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, budowania lokalnych strategii w tym zakresie oraz strategii rozwojowych inicjowania,  organizowania i prowadzenia działań prewencyjnych.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej (np. w obszarze nauk socjologicznych),
 • podjęcia studiów podyplomowych w zakresie kurateli sądowej i społecznej oraz mediacji,
 • kontynuowania szkoleń z mediacji,
 • starania się o przyjęcie na aplikację kuratorską.

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku oraz Instagramie!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe :

 • 60 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych po I roku studiów.

Praktyki mogą być realizowane w takich miejscach, jak: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, centra integracji społecznej, działy marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne),  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucje związane ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy.

Ponadto studenci mogą angażować się w działalność organizacji studenckich, tj.

 • Samorząd Studentów,
 • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej https://www.facebook.com/ksps.kul,
 • uczestniczyć w działalności naukowej Instytutu Nauk Socjologicznych https://www.facebook.com/socjologiaKUL, np. w ramach cyklicznych wydarzeń „Spotkania z praktyką”, czyli poznawania różnych możliwości i obszarów działalności pracowników socjalnych, a także współorganizować konferencje naukowe, seminaria naukowe, dni studenta pracy socjalnej;
 • oficjalny profil kierunku Praca socjalna (I stopnia) oraz Praca socjalna i ekonomia społeczna (II stopnia) na FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083138868367Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Kompetencje specjalistyczne.

Absolwent potrafi samodzielnie identyfikować i analizować zjawiska i problemy w przestrzeni społecznej; przeprowadzić diagnozę społeczną i na jej podstawie tworzyć strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz strategie rozwoju; wykorzystywać innowacyjne metody z zakresu readaptacji społecznej i zawodowej w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Absolwent jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach opracowujących strategie lokalne, analizy zasobów pomocy społecznej, aktywnego wykorzystywania w swoich przyszłych działaniach zawodowych instrumentów ekonomii społecznej, do ich zakładania i prowadzenia, do aktywnego współdziałania z innymi instytucjami na poziomie społeczności lokalnej, regionalnej i krajowej z podmiotami ekonomii społecznej.

Absolwent potrafi szacować zasoby, rozpoznawać potrzeby oraz diagnozować problemy osób opuszczających zakłady karne i oferować adekwatne wsparcie im i ich rodzinom poprzez pomoc w obszarach związanych z ubóstwem, niezaradnością życiową, bezrobociem, uzależnieniami, stygmatyzacją (i in.); adekwatnie typować formy pomocy.

Absolwent jest przygotowany do inicjowania działań aktywizacyjnych i integracyjnych wobec jednostek narażonych na wykluczenie społeczne, do inicjowania działań profilaktycznych w tym, o charakterze innowacyjnym, do podejmowania współpracy z organizacjami i instytucjami pomocowymi oraz działającymi w społeczności lokalnej, do dokonywania ewaluacji prowadzonych działań.

Absolwent:

 • łatwo nawiązuje kontakty z innymi, niezależnie od ich pochodzenia, pozycji społecznej czy statusu ekonomicznego;
 • jest uważnym słuchaczem i posiada zdolność skutecznego komunikowania się z osobami w różnym wieku, z różnymi problemami i poziomem autorefleksji, z instytucjami w celu opracowania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia potencjalnych klientów pomocy społecznej;
 • z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej, jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań, rozumie czym jest i jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, a także na czym polega dialog społeczny;
 • jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy sytuacji osób opuszczających zakłady karne oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin, rozpoznania ich potrzeb, planowania pomocy, realizacji i ewaluacji tych działań.

 • Absolwent potrafi samodzielnie przygotować projekty z zakresu ekonomii społecznej, zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z wdrażaniem strategii w zakresie ekonomii społecznej.
 • Potrafi zaprojektować i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne, zarządzać zasobami i personelem w przedsiębiorstwach społecznych.

 • Absolwent potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w działalności służb społecznych, korzystać z dostępnych baz danych i programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych.
 • Posiada umiejętność identyfikowania problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz sytuacji osób i rodzin, implikujących konieczność udzielenia profesjonalnego wsparcia. Zna i umiejętnie wykorzystuje i analizuje różnorakie dane oraz materiały zastane pomocy społecznej, a także dane socjologiczne.

 • Absolwent potrafi formułować problemy w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla m.in. dla osób opuszczających zakłady karne i osób dotkniętych problemem bezrobocia, uzależnień, przemocy itp.
 • Absolwent potrafi zaplanować badanie i analizę wybranych problemów społecznych, wykorzystywać  źródła dostarczające mu rzetelnej i naukowej  wiedzy ze wskazanego zakresu.
 • Absolwent potrafi dokonywać krytycznej oceny problemów i zjawisk społecznych nurtujących współczesne społeczeństwa.
 • Absolwent potrafi dobierać prawidłowe metody i narzędzia badań w celu identyfikowania i  analizowania  sytuacji trudnych i konfliktowych.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pracy socjalnej lub studiów I stopnia / magisterskich realizowanych w obszarze nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.