KUL Logo

Filozofia – grupa w języku angielskim

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • w sposób pogłębiony kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
 • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
 • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych

http://www.philosophy.kul.pl/

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników
 • umiejętność dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi

 • zajmowanie stanowiska w podstawowych dyskusjach światopoglądowych
 • analizowanie i krytyka dyskutowanych tez
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania tak własnego jak i cudzego stanowiska
 • umiejętność znajdowania rozwiązania problemów filozoficznych, posiadanie treningu w porównywaniu założeń systemów filozoficznych oraz ich konsekwencji
 • umiejętność współdziałania i pracowania w grupie, przyjmując w niej różne role
 • umiejętność formułowania i wygłaszania poprawnych retorycznie wypowiedzi ustnych

 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność planowania w krótkiej i długiej perspektywie czasowej
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi
 • umiejętności przydatne w biznesie, np. zdolność szukania alternatywnych rozwiązań, myślenie analityczne, budowanie syntez
 • kompetencje przydatne na rynku doradztwa, np. w dziedzinie bioetyki oraz tworzenia kodeksów etycznych dla firm

 • efektywne posługiwanie się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • umiejętność doboru właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszczenia i analizy argumentów filozoficznych, identyfikacji ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji

 • umiejętność dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowanie wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki
 • umiejętności formułowania problemu, dostrzeżenia jego założeń, oraz konsekwencji proponowanego rozwiązania
 • pogłębiona analiza przemian kulturowych, tendencji w rozwoju myśli i idei, relacji między różnymi dziedzinami wiedzy

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

International candidates with foreign secondary school documents are asked to visit Study in English page.