KUL Logo

Filologia polska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • zawodu nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół dzięki specjalizacji nauczycielskiej (specjalizacja adresowana do absolwentów filologii polskiej, I st. lub osób, które realizowały podstawę programową z zakresu języka polskiego);
 • nauczania języka polskiego jako obcego (absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej);
 • pracy w branżach kreatywnych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są wysokie umiejętności przekonującego pisania, mówienia oraz korzystania z wiedzy na temat kultury i mediów (absolwenci specjalizacji Media i komunikacja kulturowa).

Absolwent filologii polskiej może uzyskać zatrudnienie w szkołach, branżach kreatywnych w tym w agencjach reklamowych i interaktywnych, public relations, instytucjach kultury, w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej. Zajęcia na II stopniu kierunku zapewniają absolwentowi wysokie kompetencje w zakresie organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność realizacji rozbudowanych zadań, wymagających indywidualnej pracy i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • podjęcia pracy zawodowej w zależności od ukończonej specjalizacji w szkołach, szkołach językowych, redakcjach, tradycyjnych i redakcjach internetowych, agencjach reklamowych i interaktywnych wydawnictwach, massmediach, instytucjach kultury w Polsce oraz poza jej granicami.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Obowiązkowe praktyki specjalizacyjne:
  • praktyki w zakresie specjalizacji nauczycielskiej: praktyki zawodowe w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz praktyki psychologiczno-pedagogiczne w wybranej placówce oświatowej (150);
  • praktyki w zakresie glottodydaktyki (150);
  • praktyki w zakresie specjalizacji Media i komunikacja kulturowa (60) w branżach kreatywnych, w tym w redakcjach, agencjach reklamowych, blogosferze, instytucjach kultury

Wykaz szkół w Lublinie, do których studenci udają się na praktyki zawodowe oraz praktyki psychologiczno-pedagogiczne:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. S. Kostki w Lublinie.
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Lublinie.
 • Zespół Szkół Prywatnych im. bł. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie.
 • Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. św. D. Guzmana w Lublinie.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie.
 • Prywatne Szkoły im. Królowej Jadwigi w Lublinie.
 • Zespół Szkół im. Św. Teresy w Lublinie.
 • Międzynarodowe Liceum Paderewski.
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Wszystkie praktyki na specjalizacji nauczycielskiej obejmują łącznie 150 godzin.

W ramach specjalizacji glottodydaktycznej student odbywa 150 godzin praktyk.

Może je odbyć w następujących miejscach:

 • instytucje prowadzące nauczanie języka polskiego i kultury polskiej (oświatowe, akademickie, publiczne, komercyjne);
 • instytucje wolontariackie i pozarządowe prowadzące działania w zakresie kształcenia językowo-kulturowego cudzoziemców;
 • inne instytucje związane ze świadczeniem szeroko rozumianych usług glottodydaktycznych w zakresie glottodydaktyki polonistycznej.

W ramach specjalizacji Media i komunikacja kulturowa student odbywa 60 godzin praktyk. Może je podjąć, w zależności od zainteresowań i planów dalszej ścieżki rozwoju w dowolnych instytucjach, firmach i organizacjach branży kreatywnej, w tym szczególnie w agencjach reklamowych, instytucjach kultury, redakcjach tradycyjnych i internetowych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna w organizacjach m.in.: Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów, Koło Naukowe Polonistów Studentów KUL, Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic.

Filologia polska na stałe współpracuje także ze Sceną Plastyczną KUL, Teatrem im. Osterwy, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Polskim Radiem Lublin.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Kwalifikacje praktyczne zdobyte w ramach wybranej specjalizacji przygotowują absolwenta do pracy w szkołach, szkołach językowych, redakcjach, wydawnictwach, massmediach, instytucjach kultury w Polsce oraz poza jej granicami.

Szczegółowe kompetencje zawodowe:

 • wysokie kompetencje językowe w mowie i piśmie;
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • umiejętność tworzenia przekonującego przekazu, w tym przekazu z zakresu content marketingu i reklamy;
 • podstawową biegłość w formach przekazu przeznaczonych do internetu;
 • orientacja we współczesnej literaturze polskiej i literaturach obcych w zakresie dotyczącym problematyki komparatystycznej;
 • kompetencje do prowadzenia zajęć z języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Polsce i poza jej granicami;
 • kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego w Polsce i poza jej granicami;
 • kompetencje do pracy w sektorze kreatywnym, instytucjach kultury i mediach;
 • kompetencje do pracy w instytucjach kultury.

Rozwinięte kompetencje retoryczne absolwenta oraz wypracowana przez niego w toku kształcenia swoboda wypowiadania się dysponują go do kompetentnego prowadzenia i moderowania dyskusji oraz posługiwania się rzeczową argumentacją w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska. Absolwent kierunku uzyskuje wysokie kompetencje językowe, na które składa się zaawansowana umiejętność tworzenia dłuższych i zwięzłych wypowiedzi pisemnych o charakterze informacyjnym, perswazyjnym oraz krytycznym.

Do intelektualnego wyposażenia absolwenta należy umiejętność poprawnego, logicznego i klarownego formułowania myśli oraz zdolność swobodnego i trafnego stosowania zróżnicowanych stylów polszczyzny.

Szczegółowe kompetencje komunikacyjne:

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się;
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska;
 • umiejętność przekonywania;
 • umiejętność znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania po rozważeniu wszystkich opcji;
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne;
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej i taktownej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska;
 • wysokie kompetencje dotyczące organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność realizacji rozbudowanych zadań, wymagających indywidualnej pracy i stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań.

Absolwent przygotowany jest do tego, by logicznie i ekonomicznie planować działania służące realizacji stawianych sobie celów oraz postępować według zasad sumienności i rzetelności.

Szczegółowe kompetencje przedsiębiorcze:

 • znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do kompetencji absolwenta studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej oraz wybranej/wybranych przez niego specjalizacji;
 • znajomość podstawowych metod działania w branżach kreatywnych;
 • znajomość podstaw marketingu i przekonującego pisania
 • znajomość i podstawowe umiejętności tworzenia tekstów przeznaczonych do publikacji w sieci;
 • uczestnictwo w warsztatach: Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa

 • profesjonalna obsługa edytora tekstu
 • wykonywanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi)
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie

Absolwent posiada kompetencje pozwalające mu na prowadzenie aktywności naukowej, a więc biegłość analizy i interpretacji zjawisk oraz problemów w kontekście historycznym. Potrafi wykorzystywać wiedzę do rozwiązywania problemów i wykonywania określonych zadań, gdyż prezentuje sprawność myślenia teoretycznego.

Szczegółowe kompetencje naukowo-badawcze:

 • umiejętność zastosowania dotychczas zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów istotnych dla współczesnej kultury;
 • umiejętność interpretacji studiów przypadków, poszczególnych zjawisk i dzieł z zakresu kultury słowa mówionego i pisanego;
 • innowacyjne podejście do zastanych problemów kultury – umiejętność myślenia krytycznego, opisu problemu w języku adekwatnym do przyjętego stylu dyskursu, nawyk myślenia wielokierunkowego;
 • umiejętność pracy w wieloosobowych (zespołowych) projektach badawczych;
 • umiejętność pracy w wieloetapowych przedsięwzięciach badawczych (granty ogólnopolskie i międzynarodowe);
 • umiejętność podjęcia refleksji nad rozwojem kultury literackiej w Polsce i rozwojem języka oraz precyzyjnego diagnozowania celów działania ma poziomie makro- i mikrostruktur społecznych oraz opracowywanie środków niezbędnych do wdrożenia nowych procedur;
 • umiejętność holistycznego myślenia o świecie społecznym (z uwzględnieniem kultury i życia duchowego człowieka).

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa, dziennikarstwa lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku przypisanych do dyscyplin literaturoznawstwo lub językoznawstwo.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.