KUL Logo

Filologia angielska – niestacjonarne

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako nauczyciel języka angielskiego (jeśli wybrana zostanie specjalizacja nauczycielska) lub tłumacz oraz w innych zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach (m.in. działy HR), fundacjach o zasięgu międzynarodowym, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Możliwa jest również praca w branży IT w tzw. linguistic departments jako specjalista od języków obcych albo tłumacz.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Studia wprowadzają także tematykę tłumaczeń, organizacji warsztatu tłumacza, procesu tłumaczenia, procesów zdobywania i wykorzystywania informacji i wiedzy oraz problematyki funkcjonowania rynkowego tłumaczy. Ponadto kurs praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) w zakresie technik tłumaczeniowych i języków specjalistycznych jest powiązany tematycznie z zagadnieniami przekładu specjalistycznego.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (m.in. w następujących dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

Profil na Instagramie.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach specjalizacji nauczycielskiej student odbywa:
  • praktykę psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, odbywaną przez 4 tygodnie w szkole podstawowej,
  • praktykę zawodową w wymiarze 60 godzin dydaktycznych w I semestrze i 60 godzin dydaktycznych w II semestrze, odbywaną przez 7 tygodni w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta praktyk i staży dostępne w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • znajomość zróżnicowanych teorii i zagadnień z zakresu literatury, kultury angielskiej, amerykańskiej i celtyckiej
 • znajomość zróżnicowanych teorii i zagadnień z zakresu językoznawstwa
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodów, w których znajomość języka angielskiego jest ważnym elementem profilu pracownika: język angielski biznesowy/prawniczy/medyczny
 • umiejętność i kompetencje do podejmowania i realizacji zadań zawodowych wynikających z roli i zadań tłumacza (z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT)
 • znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania podstaw warsztatu dotyczących tłumaczeń ustnych i pisemnych w różnych zakresach tematycznych i rejestrach językowych, np. marketingu, zarządzania, techniki i technologii
 • umiejętność stosowania technik tłumaczeniowych i korzystania z programów tłumaczeniowych

Specjalizacja nauczycielska:

 •  uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język angielski na wszystkich poziomach nauczania
 •  umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania jęz. angielskiego: organizowanie pracy w klasie, indywidualizowanie zadań, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych, skuteczna współpraca z grupą

 •  znajomość podstawowych zasad autoprezentacji oraz umiejętność stosowania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby tworzenia prezentacji multimedialnych
 •  umiejętność tworzenia wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim poprawnych pod względem językowym i logicznym
 •  umiejętność konstruowania spójnych i efektywnych wystąpień publicznych
 •  umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza lub nauczyciela
 •  obycie międzykulturowe, otwartość wobec innych postaw, tradycji i kultur
 •  umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami
 •  umiejętność korzystania ze źródeł informacji w sposób etyczny oraz zdolność dokonywania analizy i syntezy na podstawie uzyskanych informacji

 •  znajomość podstawowych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

 •  umiejętność korzystania z narzędzi wspomagających proces uczenia się i nauczania języka (słowniki online, programy tłumaczeniowe, korpusy językowe, narzędzia typu Prezi, Quizlet, platforma Moodle, Office 365)
 • w zakresie kompetencji analitycznych – umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich, danych językowych oraz zjawisk kulturowych

 • samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych
 • umiejętność formułowania problemów badawczych, dobierania źródeł, a także dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań w zależności od podjętego zadania oraz przedstawiania ich wyników w klarownej formie (pisemnej i ustnej)

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska;

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej;

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.