KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia angielska – niestacjonarne

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako nauczyciel języka angielskiego (jeśli wybrana zostanie specjalizacja nauczycielska) lub tłumacz oraz w innych zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach (m.in. działy HR), fundacjach o zasięgu międzynarodowym, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Możliwa jest również praca w branży IT w tzw. linguistic departments jako specjalista od języków obcych albo tłumacz.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Studia wprowadzają także tematykę tłumaczeń, organizacji warsztatu tłumacza, procesu tłumaczenia, procesów zdobywania i wykorzystywania informacji i wiedzy oraz problematyki funkcjonowania rynkowego tłumaczy. Ponadto kurs praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) w zakresie technik tłumaczeniowych i języków specjalistycznych jest powiązany tematycznie z zagadnieniami przekładu specjalistycznego.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (m.in. w następujących dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

Profil na Instagramie.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach specjalizacji nauczycielskiej student odbywa:
  • praktykę psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, odbywaną przez 4 tygodnie w szkole podstawowej,
  • praktykę zawodową w wymiarze 60 godzin dydaktycznych w I semestrze i 60 godzin dydaktycznych w II semestrze, odbywaną przez 7 tygodni w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta praktyk i staży dostępne w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • znajomość zróżnicowanych teorii i zagadnień z zakresu literatury, kultury angielskiej, amerykańskiej i celtyckiej
 • znajomość zróżnicowanych teorii i zagadnień z zakresu językoznawstwa
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodów, w których znajomość języka angielskiego jest ważnym elementem profilu pracownika: język angielski biznesowy/prawniczy/medyczny
 • umiejętność i kompetencje do podejmowania i realizacji zadań zawodowych wynikających z roli i zadań tłumacza (z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT)
 • znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania podstaw warsztatu dotyczących tłumaczeń ustnych i pisemnych w różnych zakresach tematycznych i rejestrach językowych, np. marketingu, zarządzania, techniki i technologii
 • umiejętność stosowania technik tłumaczeniowych i korzystania z programów tłumaczeniowych

Specjalizacja nauczycielska:

 •  uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język angielski na wszystkich poziomach nauczania
 •  umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania jęz. angielskiego: organizowanie pracy w klasie, indywidualizowanie zadań, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych, skuteczna współpraca z grupą

 •  znajomość podstawowych zasad autoprezentacji oraz umiejętność stosowania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby tworzenia prezentacji multimedialnych
 •  umiejętność tworzenia wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim poprawnych pod względem językowym i logicznym
 •  umiejętność konstruowania spójnych i efektywnych wystąpień publicznych
 •  umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza lub nauczyciela
 •  obycie międzykulturowe, otwartość wobec innych postaw, tradycji i kultur
 •  umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami
 •  umiejętność korzystania ze źródeł informacji w sposób etyczny oraz zdolność dokonywania analizy i syntezy na podstawie uzyskanych informacji

 •  znajomość podstawowych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

 •  umiejętność korzystania z narzędzi wspomagających proces uczenia się i nauczania języka (słowniki online, programy tłumaczeniowe, korpusy językowe, narzędzia typu Prezi, Quizlet, platforma Moodle, Office 365)
 • w zakresie kompetencji analitycznych – umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich, danych językowych oraz zjawisk kulturowych

 • samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych
 • umiejętność formułowania problemów badawczych, dobierania źródeł, a także dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań w zależności od podjętego zadania oraz przedstawiania ich wyników w klarownej formie (pisemnej i ustnej)

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska;

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej;

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.