KUL Logo

Ekonomia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analitycznych w zakresie działalności biznesowej oraz rozumienia podstaw funkcjonowania systemu gospodarczego w przedsiębiorstwie i państwie;
 • pracy na stanowiskach operacyjnych wymagających wiedzy specjalistycznej w określonym zakresie oraz rozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym;
 • profesjonalizacji wiedzy i umiejętności absolwentów studiów I stopnia, posiadających podstawową wiedzę w zakresie ekonomii.

Studia kierunkowe II stopnia z zakresu dyscypliny: ekonomia i finanse pozwalają na rozwój kompetencji teoretycznych, praktycznych i społecznych, zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy, profilując je zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia specjalizacyjnego. Zainicjowane  aktualnie specjalności – analityka gospodarcza i doradztwo finansowe, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz ekonomia międzynarodowa – zakładają wsparcie procesu kształcenia na poziomie ogólnoekonomicznym, zarówno w obszarze mikro- (ekonomia menedżerska) jak też makroekonomicznym (analiza makroekonomiczna i teorie rozwoju), uzupełnionym kontekstem ekonomii międzynarodowej, ogniskującej problemy współczesnego świata. Charakterystyczna jest silna reprezentacja w programie kształcenia przedmiotów z zakresu finansów, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem studentów, włączając w to obszar finansów publicznych. Program studiów podkreśla znaczenie komponentu badawczego, przez obecność szeregu przedmiotów analitycznych oraz silną reprezentację w programie zajęć konwersatoryjnych, aktywizujących studentów. Poszerzana jest sfera kompetencji społecznych, zgodnie z 7 poziomem PRK uwzględniająca umiejętności uczestnictwa i prowadzenia debaty oraz rozwoju cech osobowych lidera zespołów. Program studiów jest zgodny z najnowszymi standardami ekonomii na świecie, o czym świadczy współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie treści programowych wybranych zajęć.

Ponadto Absolwenci posiadają właściwe kompetencje do pracy na różnych stanowiskach – zarówno operacyjnych, jak też zarządczych – w bankowości, sektorze MSP czy administracji publicznej, oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych,
 • kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej w wybranych zakresach problemowych nawiązujących do kształcenia ekonomistów,
 • podjęcia starań o uzyskanie certyfikacji zawodowej w oparciu o właściwą ścieżkę potwierdzającą specjalizowane kompetencje, wymagane w zawodach: biegłego rewidenta, certyfikowanego księgowego, aktuariusza, maklera czy doradcy inwestycyjnego. Podczas studiów I stopnia uzyskanie tych certyfikatów nie jest możliwe – w większości są one warunkowane doświadczeniem zawodowym, nie dającym się zamknąć aktywnością w ramach praktyk zawodowych czy nawet krótkookresowych staży zawodowych.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

W ostatnich latach studenci IEiZ uczestniczyli w programie stażowym „Najlepsi u Najlepszych”, pozwalającym zdobyć unikalne doświadczenia zawodowe i rozwinąć swoje kompetencje przez aktywne uczestniczenie w praktyce życia gospodarczego. Powyższy program stanowi uzupełnienie oferty stażowej, dostępnej w ramach indywidualnych konkursów, w których studenci Instytutu osiągają znaczące sukcesy – w ostatnim czasie wygrane konkursy zaowocowały stażami w tak atrakcyjnych miejscach, jak:

 • PERN „Przyjaźń” S.A. – Dział Analiz i Controlingu
 • Pocztylion Arka S.A. – Biuro Obsługi Rejestrów Funduszy, Biuro Zarządzania Aktywami
 • PEPEES S.A. – Dział Rachunkowości, Kadr i Płac
 • Coface Poland Credit Management Services Sp. z o. o – Dział finansów
 • Synthos – Dział Analiz

Ponadto studenci Instytutu Ekonomii i Finansów byli ostatnio włączeni w program „Energia kompetencji”, w ramach którego realizowano staże dla najlepszych studentów. Programy stażowe są sukcesywnie uzupełniane w ofercie Instytutu Ekonomii i Finansów.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • potrafi zaproponować rozwiązanie problemów natury ekonomicznej oraz organizacyjno-zarządczej, inspirowanych praktyką gospodarczą, ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania narzędzi analizy mikroekonomicznej w procesie podejmowania decyzji menedżerskich, zna współczesne modele makroekonomiczne i rozumie ich specyfikę determinowaną nurtem, w ramach którego zostały zaproponowane, ma poszerzoną wiedzą w zakresie międzynarodowych determinantów procesów ekonomicznych
 • ma pogłębioną wiedzę w systemowym zakresie prawa gospodarczego, uwzględniając normy dedykowane ochronie własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę specjalizacyjną, zgodnie z wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia koncentrowaną tematycznie na problematyce inwestycji kapitałowych wraz ze strategiami inwestycyjnymi przedsiębiorstw lub zagadnieniach rachunkowości i finansów przedsiębiorstw;
 • posiada umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego:
 • potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej,
 • umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe,
 • dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i jest przygotowany do ich rozstrzygania.

Ponadto:

 • absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych, pojawiających się w trakcie działalności biznesowej, zna zasady sprawozdawczości finansowej oraz kontroli kosztów, ma wiedzę na temat budżetowania działalności
 • ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji formalno-prawnych determinujących prowadzenie działalności gospodarczej
 • zgodnie z wybraną specjalnością, ma pogłębioną wiedzę o systemowych uwarunkowaniach w zakresie doradztwa finansowego oraz finansowania projektów, w tym projektów inwestycyjnych.

Specjalność „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw”stanowi odpowiedź w formie oferty edukacyjnej na zapotrzebowanie rynku pracy, koncentrowaną przedmiotowo na profesjonalizacji systemu rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Absolwenci studiów kierunkowych Ekonomia II stopnia na tej specjalności uzyskują wiedzę pozwalającą na rozwijanie umiejętności potrzebnych w pracy ekonomisty – specjalisty z zakresu rachunkowości i finansów, księgowego oraz specjalisty ds. zarządzania finansami. Absolwent posiada umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego: potrafi doradzać w zakresie finansowania rozwoju przedsiębiorstw; umie analizować sprawozdania finansowe; potrafi samodzielnie prowadzić rachunkowość oraz rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Na specjalności „Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe”studenci uzyskują wiedzę niezbędną dla analitycznego wsparcia decyzji biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki decyzji finansowych. Programowe ukierunkowanie na pogłębienie umiejętności analitycznego myślenia, podporządkowanego formułowaniu trafnych – tj. adekwatnych w danych okolicznościach – wariantów decyzji realizujących przyjęte cele, ze świadomością konsekwencji podjętych działań, czynią z Absolwentów specjalności atrakcyjnych kandydatów do pracy na rozmaitych stanowiskach analitycznych, zarówno w wymiarze operacyjnym jak też zarządczym. Dotyczy to zarówno sektora MSP, jak też instytucji finansowych czy administracji publicznej. Absolwenci przygotowani są do podjęcia własnej działalności doradczej i konsultingowej, posiadając umiejętności praktyczne niezbędne dla formułowania wariantowanych rozwiązań problemów, dla których teoretyczne instrumentarium nauk ekonomicznych stanowi jedynie inicjujący punkt wyjścia. Mogą pełnić funkcje doradcze, zarówno w zakresie inicjowania i planowania działalności biznesowej czy projektów (biznes plany, finansowanie działalności itp.), jak też ich realizacji czy ewaluacji.

Absolwent studiów o specjalności „Handel międzynarodowy” posiada wiedzę z zakresu zawierania i realizacji kontraktów handlowych, stosowania międzynarodowych formuł handlowych i płatności uwarunkowanych oraz sposobów weryfikacji partnerów zagranicznych. Ponadto jest zdolny do oceny międzynarodowego otoczenia biznesu. Zdobyta wiedza powinna pozwolić mu na znalezienie zatrudnienia w firmie prowadzącej aktywną działalność w zakresie handlu międzynarodowego.

Absolwent:

 • posiada umiejętność prezentowania – w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi – własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych doświadczeń oraz poglądów różnych autorów;
 • jest przygotowany do obrony swojego stanowiska w zakresie rozwiązywania problemów decyzyjnych, potrafi samodzielnie przedstawiać wyniki podejmowanych przez siebie analiz i zaleceń, umie dowodzić swoich tez oraz bronić zasadności wniosków, uwzględniając zasady poprawności wypowiedzi oraz jasności wywodu;
 • cechuje się znajomością języka obcego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną.

Zajęcia konwersatoryjne zakładają pracę studenta nad kompleksowym przedstawieniem wybranych problemów, włączając w to różnice w ich definiowaniu oraz sposobach rozwiązywania, tak, aby prezentować problem w całej jego złożoności. Laboratoryjne zajęcia projektowe kończą się prezentacją prac zespołu, zmierzających do całościowego rozwiązania złożonego problemu analitycznego. Seminaria dyplomowe przygotowują studenta do prezentacji wniosków z podejmowanych przez niego badań, prezentacji kwerendy teoretycznego wsparcia dla rozwiązania danego problemu badawczego, zgodnie z zasadami poprawności formalnej wypowiedzi oraz jasności wywodu. Natomiast dedykowane zastosowaniom ekonomicznym lektoraty, pozwalają rozwijać umiejętności językowe.

Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w grupie, realizując zadania w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych, które służą rozwojowi umiejętności pracy w zespołach. Zadania projektowe stanowią swoiste podsumowanie edukacji studenta – mają one charakter złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas studiów.

Ponadto Absolwent:

 • umie strukturalizować problem i organizować jego rozwiązanie w dostosowaniu do wynikających z tego etapów, umie przyznawać zasoby, zna zasady harmonogramowania rozwiązywania sytuacji problemowych
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w zawodach związanych z doradztwem oraz rachunkowością i zarządzaniem finansami, zna i rozumie procesy ekonomiczne organizujące życie firm (mikroekonomia) i gospodarki państwa (makroekonomia), ma poszerzoną wiedzę o prawnych uwarunkowaniach gospodarki i działalności gospodarczej,
 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: w obszarze doradztwa finansowego, formułowania i realizacji polityki rachunkowości czy przygotowywania i analizy sprawozdań finansowych,
 • umie zastosować posiadaną wiedzę w kontekście decyzyjnym, zarówno na poziomie przedsiębiorstw jak też makroekonomicznych uwarunkowań działalności biznesowej
 • jest przygotowany do przygotowania profesjonalnych planów rozwoju działalności biznesowej, uwzględniając specyfikę branżową.

Znajomość technik analitycznych oraz możliwość uzyskania kompetencji w zakresie współpracy grupowej na zajęciach laboratoryjnych dedykowanych realizacji konkretnych projektów praktycznych (specyfikowanych obszarem specjalności: biznes-planowanie, praktyczna obsługa rozmaitych wniosków projektowych, strategii biznesowych itp.; ewentualnie: budowa portfela inwestycyjnego, wycena instrumentów dłużnych, analiza indeksów giełd finansowych, projektowe ujęcie analizy fundamentalnej, zastosowanie badań empirycznych w ekonomii międzynarodowej itp.) stanowią dopełnienie wiedzy teoretycznej praktycznym kontekstem aktywności zawodowej ekonomistów.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej aktywności naukowo-badawczej, w wybranych obszarach problemowych. Zna zasady wnioskowania w ramach badania statystycznego, uwzględniając kontekst weryfikacji hipotez, ma poszerzoną wiedzę dotyczącą modelowania zjawisk ekonomicznych w oparciu o specyfikę modelowania ekonometrycznego wielu zmiennych, doboru zmiennych do modeli, metod ich weryfikacji i wykorzystania w procesie prognozowania, posiada umiejętności konieczne dla poprawnego modelowania ekonometrycznego opartego na regresji wielorakiej i modelach wielorównaniowych, potrafi przeprowadzić procedurę doboru zmiennych objaśniających do modelu, szacować wartości nieznanych parametrów i weryfikować hipotezy stawiane w procesie oceny modelu.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest:

1) ukończenie studiów I stopnia w zakresie ekonomii lub zarządzania,

2) ukończenie studiów I stopnia przypisanych do następujących dziedzin i dyscyplin:

a) nauk społecznych z dziedziny nauk społecznych: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia;

b) nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka, informatyka.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.