KUL Logo

Ekologia integralna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • administracji państwowej na wszystkich szczeblach;
 • narodowych i wojewódzkich instytucjach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • organach inspekcji ochrony środowiska;
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej;
 • instytutach naukowych i edukacyjnych;
 • organizacjach pozarządowych;
 • w firmach doradczych i konsultingowych świadczących usługi z zakresu ochrony środowiska;
 • parkach narodowych i krajobrazowych;
 • gospodarstwach ekologicznych;
 • instytucjach kościelnych.

Zdobycia kompetencji i umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy:

 • kompetencje kluczowe, które mogą zostać wykorzystane do samorealizacji i rozwoju zawodowego, tj.  umiejętność uczenia się i pogłębiania wiedzy, rozumienie kwestii aksjologicznych i prawnych, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i interpretacji informacji, inicjatywność, świadomość i ekspresja w oparciu o nauczanie kościołów i wspólnot chrześcijańskich, świadomość konieczności wzmacniania więzi społecznych, rozumienie znaczenia postępu społecznego i rozwoju osobistego, znajomość podstaw prawa i umiejętność interpretowania aktów prawnych;
 • umiejętność krytycznej oceny informacji i sytuacji;
 • umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących relacji człowiek-przyroda w oparciu o zasady prawne i moralne;
 • umiejętności analityczne, w tym identyfikowania kluczowych informacji w ogromie szczegółów;
 • umiejętność znajdowania i interpretacji potrzebnych informacji;
 • umiejętność kompleksowego przygotowania projektów i zarządzania nimi – w szczególności dotyczy to projektów ekologicznych;
 • umiejętność przygotowania i projektów i zarządzania nimi;
 • umiejętność integrowania wiedzy dotyczącej przyrody z perspektywy wartości katolickich;
 • umiejętność stosowania wiedzy ekologicznej i antropologicznej w pracy zawodowej i aktywności codziennej
 • umiejętność interpretacji norm prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa środowiskowego;
 • umiejętność określenia, postawienia i rozwiązania problemu
 • umiejętność prezentacji określonej wiedzy adekwatnie do poziomu odbiorców;
 • umiejętność doboru odpowiednich narzędzi komunikacji wykorzystanie techniki głosowej w celu osiągnięcia zamierzonej ekspresji;
 • umiejętności niezbędne dla skuteczności i efektywności działań przedsiębiorczych;
 • umiejętności podejmowania działań związanych z przedsiębiorczością;
 • umiejętności realizowania przedsięwzięć umożliwiających osiąganie określonych wartości w warunkach niepewności i ryzyka.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

 • Możliwość odbywania praktyk w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+;
 • Oferta płatnych i bezpłatnych staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku. pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent kierunku ekologia integralna posiada interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą mu analizować i interpretować wzajemne relacje między człowiekiem a przyrodą z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Potrafi wypracowywać konstruktywne wnioski dotyczące tych relacji. Zna i rozumie najnowsze trendy z zakresu działań ekologicznych – potrafi się do nich odnieść w dyskusji. Zna zasady prawne i moralne dotyczące odpowiedzialności człowieka za przyrodę i wobec niej, a także rozumie zobowiązania i ograniczenia człowieka w korzystaniu z zasobów przyrodniczych.

Dysponuje wiedzą z zakresu nauk teologicznych uzupełnioną w aktualną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych – co pozwala mu dostrzegać wszelkie połączenia pomiędzy przyrodą, gospodarką, życiem społecznym człowieka w oparciu o chrześcijański system wartości, a także podejmować decyzje zgodne z naturą człowieka i świata – zgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami moralnymi.

Absolwent nabywa kompetencje zawodowe w zakresie:

 • oceny wpływu inwestycji infrastrukturalno-przemysłowych na środowisko;
 • znajomości zasad i wytycznych: przyrodniczych, administracyjnych prawnych dotyczących ochrony środowiska, ekologii, technologii proekologicznych, gospodarowania odpadami, energetyki ekologicznej;
 • monitorowania środowiska przyrodniczego;
 • oceny zmian środowiska przyrodniczego;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej kwestii ekologicznych;
 • prowadzenia badań naukowych dotyczących zagadnień ekologicznych i teologicznych
 • prowadzenia skutecznych działań przedsiębiorczych

Kształcenie na kierunku Ekologia integralna zostało zaplanowane tak, aby absolwent dysponował wiedzą pozwalająca znaleźć rozwiązanie dla problemów wynikających z konfliktu interesów różnych środowisk i działań gospodarczych zgodnie z nauczaniem kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwent potrafi:

 • pracować zespołowo i zespołowo osiągać cele związane z inicjatywami projektowymi;
 • posługiwać się specjalistycznym słownictwem związanymi z relacjami człowiek-przyroda, ekologii i teologii;
 • komunikować się i współpracować z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych w kwestiach dotyczących ekologii;
 • współpracować z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, krajów, kultur;
 • prezentować wyniki swoich prac z wykorzystaniem źródeł multimedialnych również w języku angielskim;
 • kreować postawy etycznego postępowania jako podstawę w działaniu;
 • działać odpowiedzialnie wobec środowiska przyrodniczego oraz społecznego;
 • w zespole podejmować działania badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczący ekologii.

Absolwent:

 • potrafi przygotować, nadzorować i realizować projekt badawczy i badawczo-rozwojowy dotyczący ekologii;
 • potrafi podejmować skuteczne działania przedsiębiorcze;
 • wykorzystuje metody planowania strategicznego;
 • zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
 • potrafi przygotować się do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent:

 • potrafi przygotować posługiwać się w sposób zaawansowany pakietem Microsoft Office;
 • potrafi wykorzystywać technologie informacyjne w pracy badawczej;
 • potrafi analizować problemy związane z troską o środowisko i zarządzaniem zasobami przyrodniczymi z perspektywy wiedzy opartej na osiągnięciach nauk teologicznych, ścisłych i przyrodniczych, a także społecznych i humanistycznych, w tym z wykorzystaniem zasobów specjalistycznych bibliotek i baz danych;
 • potrafi wykorzystywać technologie informacyjne w prezentowaniu wyników swoich badań;
 • jest przygotowany do prowadzenia poszukiwań, opracowania i analizowania informacji z wielu źródeł;
 • charakteryzuje się zdolnością do określenia, postawienia i rozwiązania;
 • umie identyfikować i analizować zjawisk wpływających na stan środowiska.

Absolwent potrafi:

 • samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
  i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej;
 • przeprowadzić tzw. ścieżkę projektową od zainicjowania projektu do rozliczenia jego efektów, wskaźników, produktów i rezultatów;
 • samodzielnie określać i uzasadniać priorytety.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów I stopnia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, rolniczych oraz weterynaryjnych;
 • absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie nauk społecznych, humanistycznych oraz społecznych;
 • absolwenci studiów inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki;
 • absolwenci studiów magisterskich, zwłaszcza teologicznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.