KUL Logo

(PL)  

(PL) Ekologia integralna

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • administracji państwowej na wszystkich szczeblach;
 • narodowych i wojewódzkich instytucjach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • organach inspekcji ochrony środowiska;
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej;
 • instytutach naukowych i edukacyjnych;
 • organizacjach pozarządowych;
 • w firmach doradczych i konsultingowych świadczących usługi z zakresu ochrony środowiska;
 • parkach narodowych i krajobrazowych;
 • gospodarstwach ekologicznych;
 • instytucjach kościelnych.

Zdobycia kompetencji i umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy:

 • kompetencje kluczowe, które mogą zostać wykorzystane do samorealizacji i rozwoju zawodowego, tj.  umiejętność uczenia się i pogłębiania wiedzy, rozumienie kwestii aksjologicznych i prawnych, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i interpretacji informacji, inicjatywność, świadomość i ekspresja w oparciu o nauczanie kościołów i wspólnot chrześcijańskich, świadomość konieczności wzmacniania więzi społecznych, rozumienie znaczenia postępu społecznego i rozwoju osobistego, znajomość podstaw prawa i umiejętność interpretowania aktów prawnych;
 • umiejętność krytycznej oceny informacji i sytuacji;
 • umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących relacji człowiek-przyroda w oparciu o zasady prawne i moralne;
 • umiejętności analityczne, w tym identyfikowania kluczowych informacji w ogromie szczegółów;
 • umiejętność znajdowania i interpretacji potrzebnych informacji;
 • umiejętność kompleksowego przygotowania projektów i zarządzania nimi – w szczególności dotyczy to projektów ekologicznych;
 • umiejętność przygotowania i projektów i zarządzania nimi;
 • umiejętność integrowania wiedzy dotyczącej przyrody z perspektywy wartości katolickich;
 • umiejętność stosowania wiedzy ekologicznej i antropologicznej w pracy zawodowej i aktywności codziennej
 • umiejętność interpretacji norm prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa środowiskowego;
 • umiejętność określenia, postawienia i rozwiązania problemu
 • umiejętność prezentacji określonej wiedzy adekwatnie do poziomu odbiorców;
 • umiejętność doboru odpowiednich narzędzi komunikacji wykorzystanie techniki głosowej w celu osiągnięcia zamierzonej ekspresji;
 • umiejętności niezbędne dla skuteczności i efektywności działań przedsiębiorczych;
 • umiejętności podejmowania działań związanych z przedsiębiorczością;
 • umiejętności realizowania przedsięwzięć umożliwiających osiąganie określonych wartości w warunkach niepewności i ryzyka.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

 • Możliwość odbywania praktyk w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+;
 • Oferta płatnych i bezpłatnych staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku. pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent kierunku ekologia integralna posiada interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą mu analizować i interpretować wzajemne relacje między człowiekiem a przyrodą z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Potrafi wypracowywać konstruktywne wnioski dotyczące tych relacji. Zna i rozumie najnowsze trendy z zakresu działań ekologicznych – potrafi się do nich odnieść w dyskusji. Zna zasady prawne i moralne dotyczące odpowiedzialności człowieka za przyrodę i wobec niej, a także rozumie zobowiązania i ograniczenia człowieka w korzystaniu z zasobów przyrodniczych.

Dysponuje wiedzą z zakresu nauk teologicznych uzupełnioną w aktualną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych – co pozwala mu dostrzegać wszelkie połączenia pomiędzy przyrodą, gospodarką, życiem społecznym człowieka w oparciu o chrześcijański system wartości, a także podejmować decyzje zgodne z naturą człowieka i świata – zgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami moralnymi.

Absolwent nabywa kompetencje zawodowe w zakresie:

 • oceny wpływu inwestycji infrastrukturalno-przemysłowych na środowisko;
 • znajomości zasad i wytycznych: przyrodniczych, administracyjnych prawnych dotyczących ochrony środowiska, ekologii, technologii proekologicznych, gospodarowania odpadami, energetyki ekologicznej;
 • monitorowania środowiska przyrodniczego;
 • oceny zmian środowiska przyrodniczego;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej kwestii ekologicznych;
 • prowadzenia badań naukowych dotyczących zagadnień ekologicznych i teologicznych
 • prowadzenia skutecznych działań przedsiębiorczych

Kształcenie na kierunku Ekologia integralna zostało zaplanowane tak, aby absolwent dysponował wiedzą pozwalająca znaleźć rozwiązanie dla problemów wynikających z konfliktu interesów różnych środowisk i działań gospodarczych zgodnie z nauczaniem kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwent potrafi:

 • pracować zespołowo i zespołowo osiągać cele związane z inicjatywami projektowymi;
 • posługiwać się specjalistycznym słownictwem związanymi z relacjami człowiek-przyroda, ekologii i teologii;
 • komunikować się i współpracować z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych w kwestiach dotyczących ekologii;
 • współpracować z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, krajów, kultur;
 • prezentować wyniki swoich prac z wykorzystaniem źródeł multimedialnych również w języku angielskim;
 • kreować postawy etycznego postępowania jako podstawę w działaniu;
 • działać odpowiedzialnie wobec środowiska przyrodniczego oraz społecznego;
 • w zespole podejmować działania badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczący ekologii.

Absolwent:

 • potrafi przygotować, nadzorować i realizować projekt badawczy i badawczo-rozwojowy dotyczący ekologii;
 • potrafi podejmować skuteczne działania przedsiębiorcze;
 • wykorzystuje metody planowania strategicznego;
 • zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
 • potrafi przygotować się do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent:

 • potrafi przygotować posługiwać się w sposób zaawansowany pakietem Microsoft Office;
 • potrafi wykorzystywać technologie informacyjne w pracy badawczej;
 • potrafi analizować problemy związane z troską o środowisko i zarządzaniem zasobami przyrodniczymi z perspektywy wiedzy opartej na osiągnięciach nauk teologicznych, ścisłych i przyrodniczych, a także społecznych i humanistycznych, w tym z wykorzystaniem zasobów specjalistycznych bibliotek i baz danych;
 • potrafi wykorzystywać technologie informacyjne w prezentowaniu wyników swoich badań;
 • jest przygotowany do prowadzenia poszukiwań, opracowania i analizowania informacji z wielu źródeł;
 • charakteryzuje się zdolnością do określenia, postawienia i rozwiązania;
 • umie identyfikować i analizować zjawisk wpływających na stan środowiska.

Absolwent potrafi:

 • samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
  i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej;
 • przeprowadzić tzw. ścieżkę projektową od zainicjowania projektu do rozliczenia jego efektów, wskaźników, produktów i rezultatów;
 • samodzielnie określać i uzasadniać priorytety.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów I stopnia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, rolniczych oraz weterynaryjnych;
 • absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie nauk społecznych, humanistycznych oraz społecznych;
 • absolwenci studiów inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki;
 • absolwenci studiów magisterskich, zwłaszcza teologicznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.