KUL Logo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • doskonalenie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej
 • doskonalenie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich oraz zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (jednostki i organy samorządowe (lokalne, zawodowe) specjalista ds. marketingu internetowego, analityka internetowego, specjalista ds. badania mediów, rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze, organizacje pozarządowe), fotografa, grafika komputerowego

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Instytut współpracuje z mediami lokalnymi: TVP Lublin, Radio Lublin SA, Kurier Lubelski, radio PLUS, Niedziela (wydanie lubelskie), Gość Niedzielny (wydanie lubelskie). Posiada również umowy z liceami regionu lubelskiego na realizację zajęć warsztatowych i promocyjnych.

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej są też współorganizatorami: Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej; Międzyuczelnianego Konkursu Retorycznego.

Studenci doskonalą kompetencje praktyczne w Uniwersyteckim Centrum Medialnym (Radio KUL, TV KUL).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • pogłębiona wiedza i umiejętności praktyczne dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego, dziennikarza nowych mediów, krytyka filmowego, fotoreportera, komentatora, itp.;
 • umiejętność pisania projektów, znajomość i wykorzystywanie zasady kreatywnego pisania;
 • umiejętność prowadzenia badań przekazów medialnych i publiczności mediów;
 • znajomość politycznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i kulturowych uwarunkowań i kontekstów funkcjonowania mediów;
 • wysoki stopień wrażliwości etycznej;
 • umiejętność kierowania zespołem.

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji;
 • radzenie sobie ze stresem;
 • dbałość o kulturę języka;
 • posługiwanie się specjalistyczną terminologią;
 • znajomość i stosowanie reguł obowiązujących w sztuce negocjacji i dialogu;
 • posiadanie umiejętności skutecznych wystąpień publicznych;

oraz kompetencje językowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2+;
 • znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Angielski medialny; Media ecology).

 • kompetencje w zakresie negocjowania i zawierania umów i kontraktów;
 • kompetencje w zakresie finansowania inicjatyw medialnych;
 • kompetencje planowania własnej kariery zawodowej.

 • znajomość i wykorzystywanie w pracy dziennikarskiej środowiska MS Office: Word, Power Point, Excel oraz innych przydatnych programów komputerowych i aplikacji;
 • korzystanie z podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu;
 • realizowanie montażu radiowego i telewizyjnego z użyciem programu komputerowego.

 •  orientacje badawcze w badaniach medioznawczych
 • formułowanie problemów badawczych
 • wykorzystanie adekwatnych technik badawczych do badania zjawisk medialnych
 • konstruowanie narzędzi badawczych
 • opracowywanie, prezentowanie i interpretacja wyników badań
 • wskazywanie kierunków dalszych badań w obrębie nauk o komunikacji społecznej i mediach

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie:

 • dziennikarstwa i komunikacji społecznej

lub innych studiów I stopnia przypisanych do następujących dyscyplin:

 • ekonomia i finanse, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.