KUL Logo

Biotechnologia – studia II stopnia (grupa w języku angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako pracownik bądź kierownik zespołu w zawodach: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, analityk laboratoryjny, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody itp.

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Instytut Nauk Biologicznych KUL.


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach z branży biotechnologicznej
 • praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych lub innych (oferta dostępna w Biurze Karier KUL) – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • oferta praktyk i wizyt studyjnych w nowoczesnych laboratoriach specjalistycznych Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

Studenci, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę mogą uczestniczyć w działalności Koła Biotechnologii KUL (m.in. mogą brać udział w organizowaniu konferencji naukowych oraz pracach badawczych prowadzonych na Wydziale).

Staże:

 • praca w zespołach projektowych, opracowujących rozwiązania dla firm z branży biotechnologicznej, finansowana przez Uczelnie ze środków Unijnych w ramach projektu: „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II”
 • możliwości odbywania płatnych oraz bezpłatnych staży w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z kierunkiem studiów m.in. w ramach Konwentu PracodawcówKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu: biochemii i biologii, technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych.

 • wiedza z zakresu: biochemii, mikrobiologii i biologii; statystyki umożliwiającej opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych
 • umiejętność napisania procedury badawczej oraz obowiązujących dokumentów specyfikujących
 • etyczne postępowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • wiedza w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii
 • wiedza na temat zapewniania jakości na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktu biotechnologicznego
 • możliwość uzyskania uprawnień w ramach certyfikowanego przez podmiot zewnętrzny kursu: „Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego”

Umiejętności praktyczne:

 • stosowanie zaawansowanych technik i narzędzi badawczych w zakresie nauk przyrodniczych, w szczególności w biotechnologii
 • dodatkowe darmowe i certyfikowane kursy: „Zaawansowane techniki chromatograficzne” i „Cytometria przepływowa”
 • stosowanie metody statystycznej do interpretacji procesów przyrodniczych oraz analizy i weryfikacji wyników badań
 • stosowanie w praktyce zasady pracy w warunkach aseptycznych
 • przeprowadzenie podstawowych analiz diagnostycznych
 • umiejętność pracy w środowisku anglojęzycznym

 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków przekazu (multimedia, wideokonferencje)
 • potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim różne role
 • studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych potwierdzanych stosownym dyplomem zajęciach: „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”, „Efektywna komunikacja”, „Praca w zespole”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Kurs liderów”
 • możliwość udziału w potwierdzonym odpowiednim dyplomem kursie: „Specjalistyczny biologiczny język angielski”
 • znajomość specjalistycznego słownictwa w dziedzinie biotechnologii w języku angielskim
 • czytanie ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim

 • znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • analiza rynku w zakresie produktów i usług biotechnologicznych
 • znajomość sposobów pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na badania naukowe i projekty aplikacyjne w dziedzinie biotechnologii
 • umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygnięcia dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu
 • znajomość procedury ochrony własności intelektualnej oraz uzyskiwania patentów i korzystania z informacji patentowej
 • zajęcia dodatkowe z zakresu ekonomi i samozatrudnienia kończące się osobnymi dyplomami: „Podstawy ekonomi dla nieekonomistów”; „Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”, „Zarządzanie projektami”
 • w trakcie zajęć praktycznych szczególną uwagę przywiązuje się do uzyskiwania kompetencji niezbędnych do samozatrudnienia i cenionych na rynku pracy, takich jak: samodzielność, zdolności adaptacyjne, uczciwość i kreatywność

 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury badawczej oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych
 • posługiwanie się pakietem biurowym, programami statystycznymi i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w biotechnologii
 • opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych oraz analiza i weryfikacja wyników badań w oparcie o metody statystyczne
 • umiejętność krytycznej selekcji dostępnych informacji z różnych źródeł

 • posiada wiedzę z biochemii, mikrobiologii i biologii oraz statystyki umożliwiającą opracowanie procedury badawczej oraz prawidłową interpretację uzyskanych wyników
 • śledzi i rozumie specjalistyczną literaturę naukową
 • posiada wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii,
 • potrafi zaplanować eksperyment naukowy i określić priorytety w jego realizacji
 • postępuje etycznie podczas planowania i wykonywania doświadczeń badawczych

Zasady rekrutacji


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewnym.

Wyżej wymienione kierunki winny być realizowane w ramach jednej z dziedzin:

 • nauki ścisłe i przyrodnicze,
 • nauki inżynieryjno-techniczne,
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
 • nauki rolnicze.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie. 

W szczególnych przypadkach po porównaniu uzyskanych efektów uczenia się na studiach I stopnia kandydatom mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia.

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest również złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.


International candidates with foreign secondary school documents are asked to visit Study in English page.