KUL Logo

Bezpieczeństwo narodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu związanego ze stanowiskami kierowniczymi, w strukturach administracji publicznej o różnym zasięgu, w organizacjach ds. bezpieczeństwa (podmiotów gospodarczych, obywateli), cyberbezpieczeństwa, w zespołach reagowania kryzysowego, służbach państwowych, mundurowych, w firmach zapewniających ochronę osób i mienia. Dają także możliwość pracy w placówkach naukowych realizujących podobny profil badawczy.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i Instagramie!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 320 godz. – kierunek o profilu praktycznym Bezpieczeństwo narodowe (Stalowa Wola)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • interdyscyplinarna wiedza z dziedziny nauk społecznych;
 • pogłębiona analiza dotycząca uwarunkowań bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak
  i międzynarodowej;
 • poszerzona wiedza w dziedzinie nauk społecznych, w tym dotycząca prowadzenia badań nad bezpieczeństwem narodowym przy pomocy odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych;
 • obszerna wiedza na temat cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa globalnego, systemów bezpieczeństwa państwa, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej.

 • wykorzystywanie pogłębionej wiedzy teoretycznej do analizowania
  i diagnozowania, wyjaśniania, prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego;
 • umiejętność samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
  z dziedziny nauk społecznych oraz gotowość do ukierunkowania innych osób w tym zakresie;
 • umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • w sposób zwięzły, zrozumiały i krytyczny komunikowanie się
  z otoczeniem, z użyciem specjalistycznej terminologii.

 • umiejętność planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej;
 • umiejętność tworzenia własnych organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa.

 • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych stosowanych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa;
 • umiejętność stosowania programów komputerowych do analizy zagrożeń natury wewnętrznej i zewnętrznej państwa;
 • umiejętność zastosowania odpowiednich programów komputerowych do przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji.

 • umiejętność oceny własnych kompetencji analitycznych i innych, przydatnych w działalności na rzecz bezpieczeństwa państwa (wewnętrznego i zewnętrznego);
 • umiejętność indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności naukowej i wdrażania adekwatnych zmian;
 • absolwent w pracy zawodowej potrafi prowadzić badania z zakresu bezpieczeństwa i upowszechniać ich rezultaty.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów I stopnia  w zakresie bezpieczeństwa narodowego;
 • absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie nauk społecznych, a w szczególności z wymienionych kierunków: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, politologia, psychologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.