KUL Logo

Architektura krajobrazu

ZAREJESTRUJ SIĘ


W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL uzyskała akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

IFLA zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. W swoich podstawowych działaniach dąży ona do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry. Certyfikat został przyznany na 4 lata i obecnie kierunek stara się o jego odnowienie.


Perspektywy zawodowe

Studia II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej, planista
 • podjęcia pracy w jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty urbanistyczne i ruralistyczne, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytutach naukowych

Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu architektury krajobrazu uprawnia do:

 • projektowania różnego typu obiektów architektury krajobrazu, wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego,
 • opracowywania strategii, studiów i projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin z wykorzystaniem podstaw warsztatu naukowego,
 • współdziałania w zespołach planistycznych, architektoniczno-urbanistycznych przy opracowywaniu programów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i wiejskich,
 • współorganizowania i moderowania warsztatów urbanistycznych oraz tworzenia innych działań partycypacyjnych,
 • przyjęcia do szkoły doktorskiej,
 • kontynuowania nauki na wybranych studiach podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe w obszarze architektury krajobrazu

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Urząd Miasta Lublin – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,
 • Urząd Miasta Lublin – Biuro Planowania Przestrzennego,
 • Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN w Lublinie”,
 • Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie,
 • Fundacja Krajobrazy,
 • Arbre Architektura Krajobrazu,
 • R.K. Architektura Krajobrazu – mgr inż. Rafał Kochanowicz,
 • BIO ART – Michał Marek,
 • możliwość odbycia staży absolwenckich w firmach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność opracowywania dokumentacji planistycznej i projektów przestrzeni publicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in. VectorWorks,
 • biegłość w realizowaniu zadań badawczych i projektowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu ,
 • znajomość interdyscyplinarnych sposobów ochrony środowiska naturalnego i racjonalnie gospodarowania zasobami krajobrazu,
 • umiejętność kształtowania współczesnego krajobrazu miejskiego i otwartego w skali lokalnej oraz regionalnej z wykorzystaniem najnowszych trendów projektowych (m.in. high-tech, smart city, eco-design),
 • współdziałanie w procesie rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich oraz współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin mających wpływ na kształtowanie krajobrazu i środowiska,
 • prowadzenie partycypacji społecznych w odniesieniu do przestrzeni historycznych i współczesnych, a także wymagających ochrony,
 • wykonywanie ocen, waloryzacji i ekspertyz różnych typów przestrzeni,
 • opracowywanie planów ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz dokumentacji innych form ochrony przyrody np. pomników przyrody, użytków ekologicznych,
 • znajomość najnowszych trendów w architekturze krajobrazu i urbanistyce.

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych,
 • umiejętność prezentacji osiągniętych wyników w środowisku zawodowym i poza nim,
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej,
 • absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu i ogrodnictwa.

 • umiejętność prowadzenia analiz i waloryzacji krajobrazowych,
 • umiejętność identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska,
 • umiejętność w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) WORD, EXCEL, POWERPOINT, PREZI,
 • umiejętność w zakresie obsługi programów specjalistycznych VectorWorks, CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Adobe Photoshop, QGIS, Gardenphilia Designer.

 • znajomość specjalistycznej literatury naukowej dotyczącej architektury krajobrazu (w języku polskim i językach obcych),
 • umiejętność wykonania badawczych analiz terenowych,
 • umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł oraz ich wykorzystania w pracy naukowej.

Zasady rekrutacji

WAŻNE: Rejestracja na ten kierunek odbywa się w rekrutacji zimowej!

 

ZASADY REKRUTACJI na rok akademicki 2024/2025!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku architektura krajobrazu, architektura i gospodarka przestrzenna, architektura wnętrz, projektowanie wnętrz.

Wyżej wymienione kierunki powinny być realizowane w ramach jednej z dziedzin: nauki inżynieryjno-techniczne lub nauki rolnicze.

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów uczenia się na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów uczenia się. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.