KUL Logo

Pedagogika specjalna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • sprawowania opieki oraz prowadzenia działalności pedagogicznej wobec osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • wykonywania następujących zawodów: oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela, asystent ucznia, pedagog leczniczy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel wspomagający, surdopedagog, wychowawca, pedagog oraz podjęcie aplikacji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego lub zawodowego

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki specjalnej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku pedagogika lub socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 210 godzin praktyk zawodowych:
  • praktyka ciągła po I roku (30 h)
  • praktyka ciągła po II roku (120 h)
  • praktyka śródroczna na III roku (60 godzin)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna działalność w ramach Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Koła Naukowego Resocjalizacji; Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL; Międzywydziałowego Koła Naukowego Biografistyki.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Absolwenci w zależności od wybranej specjalizacji:
  • posiadają kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowanie uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz występowanie dodatkowych ograniczeń w stanie zdrowia i sprawności z przygotowaniem do pracy z osobami przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami z dysfunkcjami słuchu oraz przygotowują do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej
  • mogą być zatrudnieni w charakterze pedagoga, wychowawcy (wymagane przygotowanie pedagogiczne), animatora w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami podopiecznych w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych (internaty, bursy),  w realizowaniu programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

Absolwent:

 • posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej w kształceniu i komunikowaniu z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznymi lub socjalizacyjnymi
 • potrafi animować prace nad rozwojem podopiecznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie, potrafi też motywować osoby z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji
 • potrafi panować nad stresem w różnych sytuacjach społecznych

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • możliwość uczestniczenia w kursie specjalistycznym języka angielskiego o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych

Absolwent:

 • zna Pakiet MS Office: Word, PowerPoint oraz Prezi
 • zna programy komputerowe i potrafi wykorzystać nowoczesne technologie informacyjne w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, niedostosowanymi i szczególnie uzdolnionymi

Absolwent:

 • posiada umiejętności diagnostyczne, pozwalające na rozpoznanie sytuacji dzieci z uszkodzeniami słuchu i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej
 • potrafi dokonać analizy i ewaluacji własnych działań (indywidualnie i w zespole) i wskazać obszary wymagające modyfikacji

 • zdobycie elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki pracy pedagoga specjalnego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)

c) biologia lub filozofia, lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.