KUL Logo

(PL)  

(PL) Pedagogika specjalna

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • sprawowania opieki oraz prowadzenia działalności pedagogicznej wobec osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • wykonywania następujących zawodów: oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela, asystent ucznia, pedagog leczniczy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel wspomagający, surdopedagog, wychowawca, pedagog oraz podjęcie aplikacji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego lub zawodowego

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki specjalnej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku pedagogika lub socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie “Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 210 godzin praktyk zawodowych:
  • praktyka ciągła po I roku (30 h)
  • praktyka ciągła po II roku (120 h)
  • praktyka śródroczna na III roku (60 godzin)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna działalność w ramach Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Koła Naukowego Resocjalizacji; Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL; Międzywydziałowego Koła Naukowego Biografistyki.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Absolwenci w zależności od wybranej specjalizacji:
  • posiadają kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowanie uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz występowanie dodatkowych ograniczeń w stanie zdrowia i sprawności z przygotowaniem do pracy z osobami przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami z dysfunkcjami słuchu oraz przygotowują do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej
  • mogą być zatrudnieni w charakterze pedagoga, wychowawcy (wymagane przygotowanie pedagogiczne), animatora w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami podopiecznych w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych (internaty, bursy),  w realizowaniu programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

Absolwent:

 • posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej w kształceniu i komunikowaniu z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznymi lub socjalizacyjnymi
 • potrafi animować prace nad rozwojem podopiecznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie, potrafi też motywować osoby z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji
 • potrafi panować nad stresem w różnych sytuacjach społecznych

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • możliwość uczestniczenia w kursie specjalistycznym języka angielskiego o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych

Absolwent:

 • zna Pakiet MS Office: Word, PowerPoint oraz Prezi
 • zna programy komputerowe i potrafi wykorzystać nowoczesne technologie informacyjne w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, niedostosowanymi i szczególnie uzdolnionymi

Absolwent:

 • posiada umiejętności diagnostyczne, pozwalające na rozpoznanie sytuacji dzieci z uszkodzeniami słuchu i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej
 • potrafi dokonać analizy i ewaluacji własnych działań (indywidualnie i w zespole) i wskazać obszary wymagające modyfikacji

 • zdobycie elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki pracy pedagoga specjalnego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)

c) biologia lub filozofia, lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.