KUL Logo

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)CEL STUDIÓW:

  • przygotowanie do pracy kompetentnych  i twórczych pedagogów specjalnych, specjalistów w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, chcący nabyć kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Treści programowe podzielone są na  moduły:

Pierwszy moduł obejmuje zagadnienia diagnozy funkcjonalnej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Drugi – podstawy dydaktyki specjalnej.

Trzeci moduł to przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmujący 14 przedmiotów,w większości prowadzonych w formie warsztatów.  Obejmują one wiadomości i ćwiczenie praktycznych umiejętności w zakresach takich jak: konstruowanie programów terapeutycznych, wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami wychowanków i uczniów, współpraca z rodziną, techniki terapeutyczne, w tym arteterapia: drama, teatr i techniki plastyczne. Zajęcia teatralne odbywają się na Scenie Teatralnej KUL.

Czwarty moduł to przygotowanie metodyczno-dydaktyczne, obejmujące zajęcia z zakresu metodyki wspierania rozwoju mowy i języka, metodyki pracy z uczniem z różnymi poziomami niepełnosprawności intelektualnej, praktyczne zajęcia z zakresu metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz metodykę pracy z uczniem z autystycznym spektrum zaburzeń i niepełnosprawnością sprzężona.

W ramach studiów słuchacze realizują także 180 godzin praktyk zawodowych w instytucjach współpracujących z uczelnią, pod opieką merytoryczną mentorów z ramienia uczelni oraz  pedagogów specjalnych w placówkach specjalnych i integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

Łączna liczba godzin: 450 oraz  180 praktyk

dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk
dr hab.prof. KUL Dorota Kornas-Biela
dr Klaudia Martynowska
dr Agnieszka Gandzel
dr Anna Prokopiak
mgr Barbara Tomala-Chudzik
mgr Małgorzata Małyska
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
mgr Beata Nowakowska
mgr Urszula Kmita
mgr Agata Kułaga

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• znajomość zagadnienia integralnego rozwoju człowieka w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
• znajomość środowisk wychowawczych, więzi społecznych w tych środowiskach i ich roli w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
• znajomość procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, dostrzeganie prawidłowości i przyczyn zakłóceń w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• znajomość metodyki nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
• umiejętność projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki jako nauczyciela-pedagoga
• znajomość założeń, koncepcji, obowiązków i metod pracy nauczyciela wspierającego oraz nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki
• znajomość specyfiki funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie, szkole i innych instytucjach terapeutycznych oraz sposobów pracy z nimi
• umiejętność dokonania obserwacji i interpretacji sytuacji wychowawczej i edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
• umiejętność analizy sytuacji wychowawczej i jej genezę, powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej oraz wskazania na uwarunkowania i zależności
• umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzę z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań
• umiejętność zaprojektowania planu pracy terapeutyczno-edukacyjnej/program pracy terapeutycznej/rewalidacyjnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając złożoność i specyfikę potrzeb konkretnego dziecka
• umiejętność diagnozowania, pozwalająca na rozpoznanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, opracowania wyników obserwacji i formułowania wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej
• umiejętność oceny przydatności metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu u osoby z upośledzeniem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
• umiejętność posługiwania się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagoga specjalnego
• gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji
• otwartość na innowacyjną działalność terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną
• świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną
• umiejętność animowania i motywowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do pracy nad rozwojem, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
• umiejętność motywowania osób z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji i w innych możliwych obszarach ich aktywności indywidualnej i społecznej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:
• umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
• umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
• umiejętność wystąpień publicznych i prezentacji
• umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, rodzicami i specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 3

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym.
Opłata za semestr: 2200 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 3 
Zajęcia prowadzone są on-line w piątki, w godz. 15.00 – 20.00 i stacjonarnie w soboty.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
ewadom@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW
+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj