KUL Logo

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich lub ukończenie IV roku studiów jednolitych magisterskich
 2. zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym: rekrut.kul.lublin.pl  
 3. spełnienie dodatkowych wymogów dla następujących kierunków:
 • Studia podyplomowe w zakresie etyki dla nauczycieli – nauczyciele posiadający uprawnienia pedagogiczne oraz osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne planujące podjęcie pracy w roli nauczyciela etyki.
 • Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii – nauczyciele religii w określonych typach szkół oraz nauczyciele, którzy ukończyli studia II stopnia (magisterskie) na kierunku innym niż teologia lub ukończyli studia jednolite magisterskie na kierunku teologia, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do nauczania religii;
 • Studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego dla prawników – studenci 5 roku studiów prawniczych oraz absolwenci zarówno duchowni, jak i świeccy studiów prawniczych magisterskich.
 • Studia podyplomowe Master of Laws (LL.M.) – absolwenci studiów wyższych na kierunku: prawo, prawo kanoniczne, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia (lub pokrewne)
 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – osoby posiadające merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu, a nieposiadające przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego;
 • Studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii – osoby, które ukończyły studia jednolite magisterskie lub posiadają dyplom studiów I stopnia z psychologii (licencjacki) i jednocześnie dyplom ukończenia studiów II stopnia z psychologii (magisterski), osoby, które ukończyły studia medyczne i uzyskały specjalizację w zakresie psychiatrii, pracują jako psycholog, socjolog, lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant, teolog, pedagog, dietetyk. Kandydat zobowiązany jest do zamieszczenia  w systemie rekrutacyjnym cv dokumentującego doświadczenie zawodowe.
 • Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu – absolwenci studiów jednolitych magisterskich w zakresie psychologii. Kandydat zobowiązany jest do zamieszczenia  w systemie rekrutacyjnym cv dokumentującego doświadczenie zawodowe.
 • Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej – absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne;
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne;
 • Studia podyplomowe w zakresie psychotraumatologii – osoby posiadające dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub łącznie dyplom ukończenia studiów I i II stopnia na kierunku psychologia lub dyplom lekarza medycyny i ukończona lub rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie psychiatrii. Kandydat zobowiązany jest do zamieszczenia  w systemie rekrutacyjnym cv dokumentującego doświadczenie zawodowe.
 • Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration (MBA) – absolwenci studiów wyższych posiadający trzyletnie doświadczenie kierownicze.
 • kwestionariusz zgłoszeniowy (wydrukowany i podpisany po rejestracji elektronicznej)dostarczony osobiście, pocztą tradycyjną lub w formie skanu na adres centrumsp@kul.pl;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku studentów V roku jednolitych studiów magisterskich zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające ukończenie/zaliczenie IV roku studiów danego kierunku z określeniem liczby zrealizowanych punktów ECTS w formie skanu zamieszczony w systemie rekrutacyjnym;
 • odpowiednie zaświadczenie/dokumenty w przypadku studiów posiadających dodatkowe wymogi formalne w formie skanu zamieszczone w systemie rekrutacyjnym;
 • w przypadku osób duchownych – zgodę odpowiednich władz na podjęcie studiów;

19 czerwca -30 września 2023 r.

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro | pokój C-314, C-316

tel. +48 81/ 445 39 96, +48 81/ 445 39 98

e-mail: centrumsp@kul.pl

Godziny pracy biura w czasie rekrutacji:

poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Zapisz się/zarejestruj