KUL Logo

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich lub ukończenie IV roku studiów jednolitych magisterskich
  2. zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym
  3. spełnienie dodatkowych wymogów określonych dla poszczególnych kierunków.

 

Rejestracji na studia podyplomowe należy dokonać w systemie rekrutacyjnym rekrut.kul.lublin.pl 
Należy wypełnić wszystkie zakładki w kategoriach: dane osobowe, adresowe i dane dot. wykształcenia.

1. podpisany kwestionariusz z kodem kreskowym, wygenerowany po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym** rekrut.kul.lublin.pl (kwestionariusz można oddrukować do 30 września)
2. odpis, potwierdzoną w UCRK, notarialnie, przez urząd pocztowy, jednostkę administracji samorządowej lub rządowej kserokopię dyplomu ukończenia studiów*
3. w przypadku studentów V roku jednolitych magisterskich zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające ukończenie/zaliczenie IV roku studiów danego kierunku oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS
4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł (opłata nie podlega zwrotowi) – jedynie w przypadku wniesienia opłaty poza systemem elektronicznym poboru opłat
5. w przypadku osób duchownych – zgodę odpowiednich władz kościelnych na podjęcie studiów;
6. odpowiednie zaświadczenie w przypadku studiów posiadających dodatkowe wymogi formalne – więcej na ten temat można znaleźć w opisach poszczególnych kierunków.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w UCRK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

*W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów został sporządzony w języku innym niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

1 -28 lutego 2023 r.

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro | pokój C-314, C-316

tel. +48 81/ 445 39 96, +48 81/ 445 39 95

e-mail: centrumsp@kul.pl

Godziny pracy biura w czasie rekrutacji:

poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

 

 

Google Site Stats – send feedback