KUL Logo

(PL)  

(PL) Architektura krajobrazu

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL, jako druga w kraju, uzyskała akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

IFLA zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. W swoich podstawowych działaniach dąży ona do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry.


Perspektywy zawodowe

Studia II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej, planista
 • podjęcia pracy w jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty urbanistyczne i ruralistyczne, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytutach naukowych

Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu architektury krajobrazu uprawnia do:

 • projektowania różnego typu obiektów architektury krajobrazu, wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego,
 • opracowywania strategii, studiów i projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin z wykorzystaniem podstaw warsztatu naukowego,
 • współdziałania w zespołach planistycznych, architektoniczno-urbanistycznych przy opracowywaniu programów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i wiejskich,
 • współorganizowania i moderowania warsztatów urbanistycznych oraz tworzenia innych działań partycypacyjnych,
 • przyjęcia do szkoły doktorskiej,
 • kontynuowania nauki na wybranych studiach podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe w obszarze architektury krajobrazu

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Urząd Miasta Lublin – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,
 • Urząd Miasta Lublin – Biuro Planowania Przestrzennego,
 • Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN w Lublinie”,
 • Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie,
 • Fundacja Krajobrazy,
 • Garden Concept Architekci Krajobrazu,
 • R.K. Architektura Krajobrazu – mgr inż. Rafał Kochanowicz,
 • BIO ART – Michał Marek,
 • możliwość odbycia staży absolwenckich w firmach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność opracowywania dokumentacji planistycznej i projektów przestrzeni publicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in. VectorWorks,
 • biegłość w realizowaniu zadań badawczych i projektowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu ,
 • znajomość interdyscyplinarnych sposobów ochrony środowiska naturalnego i racjonalnie gospodarowania zasobami krajobrazu,
 • umiejętność kształtowania współczesnego krajobrazu miejskiego i otwartego w skali lokalnej oraz regionalnej z wykorzystaniem najnowszych trendów projektowych (m.in. high-tech, smart city, eco-design),
 • współdziałanie w procesie rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich oraz współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin mających wpływ na kształtowanie krajobrazu i środowiska,
 • prowadzenie partycypacji społecznych w odniesieniu do przestrzeni historycznych i współczesnych, a także wymagających ochrony,
 • wykonywanie ocen, waloryzacji i ekspertyz różnych typów przestrzeni,
 • opracowywanie planów ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz dokumentacji innych form ochrony przyrody np. pomników przyrody, użytków ekologicznych,
 • znajomość najnowszych trendów w architekturze krajobrazu i urbanistyce.

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych,
 • umiejętność prezentacji osiągniętych wyników w środowisku zawodowym i poza nim,
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej,
 • absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu i ogrodnictwa.

 • umiejętność prowadzenia analiz i waloryzacji krajobrazowych,
 • umiejętność identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska,
 • umiejętność w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) WORD, EXCEL, POWERPOINT, PREZI,
 • umiejętność w zakresie obsługi programów specjalistycznych VectorWorks, CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Adobe Photoshop, QGIS, Gardenphilia Designer.

 • znajomość specjalistycznej literatury naukowej dotyczącej architektury krajobrazu (w języku polskim i językach obcych),
 • umiejętność wykonania badawczych analiz terenowych,
 • umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł oraz ich wykorzystania w pracy naukowej.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja – semestr zimowy 2022/2023!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna.

Wyżej wymienione kierunki powinny być realizowane w ramach jednej z dziedzin: nauki inżynieryjno-techniczne lub nauki rolnicze.

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów uczenia się na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów uczenia się. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.