KUL Logo

Drugi kierunek studiów / przeniesienie się na KUL / zmiana kierunku/formy studiów

Student KUL może studiować poza swoim kierunkiem podstawowym, również na innych kierunkach (także w innych szkołach wyższych).

Zainteresowani podjęciem studiów na drugim kierunku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich studiów mają dwie ścieżki do wyboru:

1) Złożenie podania na podjęcie II kierunku studiów i uzyskanie zgody właściwych dziekanów.

Kryteria przyjęć i liczbę miejsc dla studentów drugiego kierunku, przyjmowanych w w/w. trybie określa dziekan.
Zgoda może być wydana, gdy student wypełni wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na podstawowym kierunku (zaliczy dany etap studiów i nie będzie miał żadnych zaległości).
Szczegółowych informacji na temat wniosku do dziekana wydziału udziela Sekretariat Wydziału, który prowadzi dany kierunek. Dane teleadresowe sekretarzy ds. obsługi studenta znajdują się TUTAJ.

REJESTRACJAPo uzyskaniu pisemnej zgody na podjęcie II kierunku student powinien zalogować się lub zarejestrować w serwisie elektronicznej rejestracji kandydatów e-Rekrut. Na podstawie zgłoszenia Sekretariatu Wydziału, studentowi zostaje indywidualnie udostępniony wybrany kierunek w ofercie e-Rekrut. Student dokonuje elektronicznego zatwierdzenia wyboru kierunku i załącza skan świadectwa maturalnego lub dyplomu. Student potwierdza elektroniczne podjęcie studiów poprzez wygenerowanie i okazanie w sekretariacie kwestionariusza – ankiety osobowej ze zdjęciem dostępnej w serwisie e-Rekrut.

WAŻNE: Student drugiego kierunku może za zgodą dziekana podjąć studia od pierwszego albo od drugiego roku – z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych uwzględniających efekty uczenia się uzyskane na kierunku podstawowym!

 2) Przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego i jego pozytywne zakończenie.

Rejestracja na drugi kierunek w tym trybie możliwa jest w terminach rekrutacji na studia w danym roku akademickim – student kwalifikowany jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości lub w trybie wolnym. Zasady rekrutacji na poszczególne kierunki oraz terminy rejestracji publikowane są na stronie kandydat.kul.pl.

Po otrzymaniu pozytywnej informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, kandydat potwierdza wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne oraz okazanie oryginałów dokumentów we właściwym sekretariacie wydziału. Student zobowiązany jest także złożyć do dnia rozpoczęcia roku akademickiego oświadczenie określające, który z kierunków jest kierunkiem podstawowym. Wzór oświadczenia dostępny jest TUTAJ.

WAŻNE: Student rozpoczynający kształcenie na studiach II stopnia może podjąć studia na drugim kierunku jedynie w trybie rekrutacji!

ZMIANA FORMY STUDIÓW

Student za zgodą dziekana może zmienić formę studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub z niestacjonarnej na stacjonarną tylko jeden raz w okresie studiów. Szczegółowe warunki zmiany formy studiów określa dziekan.
Wniosek o zmianę formy studiów należy złożyć nie później niż w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym roku akademickim.
Szczegółowych informacji na temat wniosku do dziekana wydziału udziela Sekretariat Wydziału. Dane teleadresowe sekretarzy ds. obsługi studenta znajdują się TUTAJ.

ZMIANA KIERUNKU STUDIÓW

Student może zmienić kierunek studiów korzystając z jednej ze ścieżek:

Warunkiem zmiany kierunku jest:

 • przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego i jego pozytywne zakończenie – z zastrzeżeniem, że student nie może uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek na którym ma już status studenta.
  • Zmiana kierunku w tym trybie możliwa jest w terminach rekrutacji na studia w danym roku akademickim – student kwalifikowany jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości lub w trybie wolnym. Zasady rekrutacji na poszczególne kierunki oraz terminy rejestracji publikowane są na stronie kandydat.kul.pl.
  • Po zakwalifikowaniu i przyjęciu na nowy kierunek student jest skreślany z kierunku dotychczasowego.
 • pozytywna decyzja dziekana wydziału, na który student chce się przenieść, podjęta na wniosek studenta złożony nie później niż w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w roku akademickim.

PRZENIESIENIE Z INNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ NA KUL

 • Student z innej szkoły wyższej może przenieść się na KUL, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza. Kandydat nie może być skreślony – musi posiadać status studenta innej uczelni wyższej.
  Decyzję o przyjęciu podejmuje dziekan i określa warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic programowych, z uwzględnieniem efektów uczenia się uzyskanych w innej szkole wyższej, wyrażonych w punktach ECTS przypisanych do przedmiotów w programie studiów KUL.
 • Wniosek o przeniesienie należy złożyć nie później niż w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze studiów. Szczegółowych informacji na temat wniosku do dziekana wydziału udziela właściwy sekretariat wydziału. Dane teleadresowe sekretarzy ds. obsługi studenta znajdują się TUTAJ.
 • Po uzyskaniu pisemnej zgody na przeniesienie student powinien zarejestrować w serwisie elektronicznej rejestracji kandydatów e-Rekrut. Na podstawie zgłoszenia Sekretariatu Wydziału, studentowi zostaje indywidualnie udostępniony wybrany kierunek w ofercie e-Rekrut. Student dokonuje elektronicznego zatwierdzenia wyboru kierunku i załącza skan świadectwa lub dyplomu. Student potwierdza elektroniczne podjęcie studiów poprzez wygenerowanie i okazanie w sekretariacie kwestionariusza – ankiety osobowej ze zdjęciem dostępnej w serwisie e-Rekrut.
 • Student z innej szkoły wyższej, za zgodą władz swojej szkoły, może zaliczać na KUL wybrane przedmioty nieobjęte programem studiów w jego szkole wyższej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału, na którym mają być realizowane zajęcia. Dziekan określa też warunki realizacji tych zajęć.